تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Statement Restatements Impacts on Accrual Quality

نویسندگان [English]

  • Mohamad ali Aghaie
  • Hasan Zalaghi
  • Hossein Etemadi
  • Aliasghar Anvari Rostami
چکیده [English]

ABSTRACT:

in This paper, examine accrual quality of restating firms during the period 2001 – 2010.The sample include 70 restatement event for of listed companies in TSE and we compare accrual quality from before and after the restatement year. This firms have only once restatement in two years pre and post restatement year. Our measure for accrual quality is based on the Dechow and Dichev (2002) model. We find that the accrual quality increases significantly from the period of misstatement to the period following the restatement year. We also examine factors of associated with changes in accrual quality that is determinant of earnings quality including corporation governance ,Firm characteristics and audit quality. The results show that changes in size, change in sales, change in cash flows from operations, Leverage ratio, the ratio of market value to book value, the percentage ownership of institutional investors and CEO tenure are significant relationship with accrual quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Quality
  • Accrual
  • Quality
  • Financialm Statements Restatement
  • Corporation Governance