بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد بابل

چکیده

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 برای ساختن متغیر های مقطعی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی OLS)) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در واقع می توان بیان نمود افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Relationshionship Between on Limit Price And Information Asymmetry In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Shams 1
  • Mariyeh Ashrafi 2
چکیده [English]

Price Limit is a type of circuit breaker which is applied in future markets and also some of stock exchanges in emerging markets. In this research we try to examine the relationship between price limit and information asymmetry before earning announcement in TSE(Tehran Stock Exchange) The time extent of this research is from 1383 until 1390. Statistic sample the all of company in Tehran stock exchange. our sample are the 116 companies . Statistic information is obtained from the tadbir and rahavard novin software. statistic tests that were Used are correlation and multi variable regression and ordinary least Squares(OLS).
Results show that there is a significant between the price limit and information asymmetry. we found either the trade price has Significant effect on information asymmetry. In fact decreasing in price limit could be lead to increasing in informational market efficiency and decreasing in information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Limit
  • Information Asymmetry
  • Bid
  • Ask spread
  • Tehran Stock Exchange