بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه‌ های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می‌شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که دارای عرضه عمومی سهام در دوره زمانی 1380 تا 1390 بودند با استفاده از داده های پانلی تخمین زده شد. نتایج بیانگر به موقع بودن سود شرکتها در سطح ضعیف می‌باشد. این امر وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمود. از طرف دیگر، بازده غیرعادی تجمعی عرضه های عمومی نیز محاسبه گردید که بیانگر وجود بازده ای به طور متوسط به میزان 1/12% می باشد. نتایج نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود شرکتها و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین اندازه شرکت و اندازه عرضه عمومی سهام با بازده غیرعادی تجمعی منفی و معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Earnings Timeliness on Public Stock Offering Abnormal Returns in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheidari
  • Vahid Mohammadrezakhani
چکیده [English]

This study is to investigate the impact earnings timeliness on Public Stock Offering Abnormal Returns in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. In this regard, the earnings timeliness is used as an indicator for information asymmetry, and if the earnings timeliness is timelier, information asymmetry is less. For this purpose, first earnings timeliness was estimated using a panel data Analysis for the period 2001 to 2011. The result show there is a negative relationship between earnings timeliness and cumulative abnormal returns, but this relationship isn’t significant. Also the result show there is a significant and negative relationship between Company size and stocks Offer size with cumulative abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Public Offering of Shares
  • Earnings Timeliness
  • Abnormal Return Cumulative