مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان‌های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش‌بینی بازده سهام با توجه به چرخه‌ی عمر شرکت‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه‌نقد (فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن‌ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی) جهت پیش‌بینی بازده سهام در هریک از دوره‌های چرخه‌ی عمر شرکت‌ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته‌اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت‌ها کدامیک از دو شاخص جریان‌های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می‌تواند بازده سهام را پیش‌بینی کند.
یافته‌های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی‌داری بین اطلاعات جریان وجوه‌نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره‌های چرخه‌ی عمر خبر می‌دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره‌های رشد و افول از چرخه‌ی عمر، اطلاعات جریان‌های نقدی از توان بیشتری جهت پیش‌بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Cash Flows-based Financial Information and Accrual Accounting-based Financial Information in Forecasting Return Considering Corporate Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Gholam Reza Karami 2
  • Hamed Omrani 2
چکیده [English]

In this paper, it has been compared three main categories of cash flows statement (operating activities, investing and financing) with corresponding accrual information (operational earning, accrual based investing activities, accrual based financing activities) to forecast return in each of corporate life cycle (growth, maturity, and decline) to answer the question that which of two indices of cash flows and accrual accounting can best forecast return taking into account corporate life cycle.
The findings of this study based on a sample consisting of 540years -firm of the firms listed in Tehran stock exchange during 85 to 90 indicate that in all of life cycle stages there is a significant relationship between cash flows information and return as well as between accrual financial information and return. However, it was identified by using statistic test of Vuong that in growth and decline periods of life cycle, cash flows information is more robust for forecasting return than accrual financial information and the opposite is true for the maturity period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return
  • Cash Flows
  • Accruals
  • life cycle