دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1400، صفحه 1-300 
2. سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و گزارشگری مالی متقلبانه

صفحه 27-46

10.22051/jera.2019.24570.2346

عباس قدرتی زوارم؛ کاوه آذین فر؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی