تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر ورشکستگی شرکت ها‌ در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبین الملل بندر انزلی، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اسلامشهر، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این مقاله ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر ورشکستگی شرکت­ها در ایران بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 15 نفر از خبرگان در سه گروه 5نفره و برای نهایی نمودن سوالات پرسشنامه و در مرحله کمی 191 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان دادگستری بصورت تصادفی انتخاب و نظراتشان تحلیل شد. از 39 سوال پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش با استفاده از روش دلفی 37 سمارکووال نهایی شده است . سپس از روش معادلات ساختاری و تایید عاملی استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون واجزای سازنده آنها بر ورشکستگی شرکتها در ایران صورت گیرد . یافته های پژوهش نشان ­می ­دهند، پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحران­های محیطی، خطاهای حسابداری و عامل حوادث (طبیعی وغیر طبیعی) ابعاد اصلی مدل را تشکیل داده و بر وقوع ورشکستگی شرکتها موثر هستند. بنابراین بهره ­گیری از روش­ های نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکت­ ها ابتدا در جهت جلوگیری از بروز عوامل ورشکستگی و در درجه دوم در جهت مهار و برون رفت از ورشکستگی شرکت­ ها سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Identify the Factors Affecting the Bankruptcy of Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Alereza Mohammadnezami 1
  • Zahra Lashgari 2
  • Hossein Izadi 3
1 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, Bandar e Anzali International Branch, Iran;
2 Assistant Professor Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Iran
چکیده [English]

This paper aimed to examine the role of management errors and accounting errors in the factors causing bankruptcy in Iranian firms. Using random sampling method, fifteen experts were recruited to collect the qualitative data. A questionnaire was prepared and finalized using the Delphi method. As for quantitative data, 191 experts accountants, auditors, judges, and lawyers participated in data collection. Research questions examined the relationships between five confounding variables with each other and the items of measurement of each confounding variable with the related variable by employing structural equation modeling method with partial least squares approach and LISREL software. The sample included 191 experts in bankruptcy. Regression was used to test the research questions, the results showed that five factors of managerial errors, criminal conducts, environmental crises, accounting errors, and unpredicted events were major causes of bankruptcy in Iranian firms, with managerial errors being the most important one. Therefore, using modern management techniques at different levels of firms will be useful in preventing managerial errors in decision making and rescuing firms from bankruptcy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of bankruptcy
  • managerial errors
  • accounting errors
احمدی امین، الهه؛‌ تحریری، آرش.( 1398). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوی اطلاعاتی سود شرکت­ها.  فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26 (1) ، 1-18
اسمعیلی، سهیلا؛‌ گوگردچیان، احمد.(1396). پیش­بینی ورشکستگی مالی با استفاده از صورت جریان نقد :رهیافت شبکه عصبی مصنوعی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (4 )، 879-901
رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین.(1396)  محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. قصل نامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی. 14(56)،  1-32
راعی، رضا؛‌ تحریری، آرش.‌(1387). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوی اطلاعاتی سود شرکت­ها.  فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی. 53 (17)، 17-43
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ رسولی، ‌ندا.(1398). بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب­های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه­های حسابداری. فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی، 11(40) ،  159-182
علوی، سید مصطفی ؛ معماریان .( 1400)و یژگیهای حسابرس و احتمال ورشکستگی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 9(4) 1-21
ناظمی اردکانی، مهدی.(1395).بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و محافظه­کاری بر توان پیش­بینی مدل­های ورشکستگی مبتنی بر شبکه­های عصبی. پژوهش­های تجربی حسابداری. 5(20) 113-132
ناظمی اردکانی، مهدی؛ زارع مهرجردی، ‌وحید.(1397).طراحی و تبیین الگوی پیش­بینی ورشکستگی شرکت­هابرحسب صنایع منتخب با الگوی درخت تصمیم. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(21) 121-138
Ahmadi Amin, Ellaheh, Tahri, Arash.)2019(. The effect of bankruptcy contagion on earnings in formativeness. The Journal of Accounting and Auditing review, 133 (3), 1-18
Altman, E.I.)1968(. Financial ratios, discriminant analysis and the Prediction of Corporate bankruptcy. The Journal of Accounting. 23, (1), 384-401
Beaver, W. H.)1966(. Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research. 4, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, (Supplement), 71-111
Casey, C. and N. Bartczak.)1985(. Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions. Journal of Accounting Research. 23(1), 384-401
Gahlon, J. M., and R.L. Vigeland.)1988(. Early warning of Bankruptcy Using Cash Flow Analysis. The Journal of Commercial Bank Lending, 4-15
Gilbert, L. R., Menon, K. and K. B., Schewartz.)1990(. Predicting Bankruptcy for Firm in Financial distress. Journal of Business and Accounting, 17(1),161-171
Ismaili, Soheila, Gogerardchian, Ahmad.)2017(. Predicting financial bankruptcy using the cash flow approach of the artificial neural network approach. Organizational culture management, 133 (3), 1-18
Nazemi Ardakani, Mehd. (2016). Investigating the effect of corporate governance and conservatism on the predictive power of neural network-based bankruptcy models. Empirical Research in Accounting, 5 (20), 113-132
Nazemi Ardakani, Mehdi, Zaremehrjerd, Vahidi).2018(. Bankruptcy forecasting companies according to selected industries with the decision tree pattern. Asset Management and Financing, 133 (3), 1-18
Ohlson, James A. Spring.)1980(. Financial ratios and the probabilistic Prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.
Raei, Reza. Fallahpour, Saeed.)2008(. The effect of bankruptcy contagion on earnings in formativeness. The Journal of Accounting and Auditing review, 133, 18-31
Shai, Bernstein.)2019(. Financial ratios, discriminant analysis and bankruptcy spillovers. The Journal of Financial Economics, 133 (3), 608-633
Soleimani Amiri, Gholamreza, Rasouli, Neda. 2020. Effective Factors on Harmonization of Financial Reporting Frameworks, Accounting Standards and Producers. Accounting and Auditing Research, 9 (6), 1-22(in Persian).