واکاویی در علل ارتقای کیفی حسابرسی داخلی: مدل جامع تفسیری و ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور ، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ایران

چکیده

حسابرسی داخلی به ­عنوان سازوکاری با اهمیت به دنبال اطمینان­بخشی نسبت به اثربخش بودن کنترل‌های داخلی می‌تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی ایفا کند. برای اثربخشی چنین سازوکاری، شناخت علل زمینه‌ای ارتقای کارکردهای کیفی می‌تواند بر مبنای استانداردهای حسابرسی، به توسعه سطح شفافیت‌های مالی کمک نماید. بنابراین هدف این پژوهش واکاویی محتوایی در علل زمینه‌ای ارتقای کارکردی کیفی حسابرسی داخلی براساس تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه می‌باشد. روش شناسی این پژوهش از نظر نوع داده، ترکیبی مبتنی بر رویکرد استقرائی-قیاسی می‌باشد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی پژوهش به منظور انجام تحلیل‌های فراترکیب و دلفی جهت تدوین چک لیست‌های امتیازی، از ۱۶ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی که بر مبنای نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، استفاده گردید. سپس در بخش کمی پژوهش به منظور انجام تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه از ۲۰ نفر از حسابرسان داخلی شرکت‌های بازار سرمایه که دارای تجربه لازم بودند، استفاده شد. در گام اول، براساس تحلیل فراترکیب اقدام به غربالگری پژوهش‌های مشابه گردید و بر مبنای تحلیل ارزیابی انتقادی، از بین پژوهش‌های انتخاب شده، مولفه‌های اصلی و گزاره‌های پژوهش در قالب چک لیست‌های امتیازی ۷ گزینه‌ای انتخاب شدند. سپس به منظور رسیدن به حدکفایت نظری از تحلیل دلفی استفاده شد و ۱۷ گزاره برای علل زمینه‌ای ارتقای کارکردهای کیفی حسابرسی داخلی وارد فاز تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه گردید. نتایج در این بخش نشان داد، گزارهِ تصویب برنامه، بودجه و پاداش حسابرسی داخلی (E4) موثرترین عامل ارتقای کارکردهای کیفیت حسابرسی داخلی و گزارهِ تقویت سطح یادگیری در کارکردهای حسابرسی داخلی از طریق گردش آزاد اطلاعات (E17) کم اثرترین گزاره‌ِ ارتقای کارکردهای کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Underlying Causes of Improving Internal Quality Audit Function Based on the Analysis of Total Interpretive Structural Model

نویسندگان [English]

  • Sadriyeh Kokabi 1
  • yahya kamyabi 2
  • Javad Ramezani 3
1 PhD Student Department of Accounting, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran
2 Associate prof of accounting in university of Mazandaran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Internal audit as an important dimension of these controls, as an important mechanism for ensuring that internal controls are effective, can play an important role in creating the right environment for the prevention of fraud and financial abuse. To make such a mechanism effective, understanding the underlying causes of improving quality functions can help develop the level of financial transparency based on audit standards. The Purpose of this research is Content analysis of the underlying causes of improving the quality of internal audit function Based on the analysis of a total interpretive and structural model. The methodology of this research in terms of data type is a combination based on inductive-deductive approach. In order to collect data in the qualitative part of the research, in order to Meta-synthesis and Delphi analyzes to compile score checklists, 16 accounting and financial management experts at the university level were selected based on targeted sampling. Then, in the quantitative research section, in order to analyze the total interpretive and structural model were use 20 internal auditors of capital market companies with the necessary experience. In this research, in the first step of the analysis, based on transcendental analysis, similar researches were screened so that based on the critical evaluation analysis, among the selected researches, the main components and research propositions were selected in the form of 7-point score checklists. Then, in order to achieve theoretical adequacy, Delphi analysis was used and it was determined that out of 21 selected propositions, 4 propositions should be deleted and a total of 17 propositions of the underlying causes of improving the internal functions of internal audit should enter the analysis phase of the comprehensive interpretive and structural model. The results in this section also showed that the propositions were formulated in 12 levels from the most effective to the least effective reasons for improving the quality of internal audit functions in the form of interpretive / structural model and it was determined that the proposal to approve the program, budget and internal audit reward (E4) Improving Internal Audit Quality Functions and Learning to Strengthen Learning Levels in Internal Audit Functions through Free Information Circulation (E17) The least effective proposal for improving internal audit quality functions in Tehran Stock Exchange companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improving Internal Quality Audit Function
  • content analysis
  • Analysis of Total Interpretive Structural Model
اخروی‌جوقان، ابوذر؛ رحیمیان، نظام‌الدین؛ قره‌داغی، مریم.(1397). عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی‌داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی. فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 25(3): 311-326.
رحمانی، علی؛ محمودخانی، مهناز.(1396). بررسی مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی‌داخلی در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(24): 57-78.
محسنی‌نیا، سعید؛ باباجانی، جعفر؛ بولو، قاسم.(1398). الگوی کیفیت حسابرسی داخلی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(2): 7-38.
مرادی، بابک؛ بحری‌ثالث، جمال.(1397). عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی‌داخلی در بهبود کنترل‌های داخلی مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آذربایجان‌غربی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(28): 107-122.
مشایخی، بیتا؛ یزدانیان، عالمه.(1397). شناسایی عناصر کلیدی حسابرسی‌داخلی. فصلنامه علمی پژوهشی بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 25(1): 135-158.
منتی، وحید؛ زمان، الهه.(1398). عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(2): 247-270
نیک‌بخت، محمدرضا؛ قدس حسن‌آباد، مریم.(1398). ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(1): 101-121
گنجی، حمیدرضا؛ منتی، وحید.(۱۳۹۷). فراسوی مرزها: تحلیل بر مدل کوزو. فصلنامه حسابرسی‌داخلی، ۳۲:  ۵۰-۸۴.
امیری، الهه.، حاجیها، زهره. (1397). بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل‌داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26): 71-82.
بیرامی، لاله.، کیانی، علی.، بیرامی، وحید.، قائمی‌راد، محمدحسین. (۱۳۹۷). اثربخشی دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار در شرکت‌های بورسی سیمان. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)، ۱۸(۳ و ۴): ۴۳-۷۰.
Amiri, E., Hajiha, Z. (2018). Investigating of the relationship between the audit committee activities and the quality of the internal control system in the firms acceptedin Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(26): 71-82. (In Persian).
Arena, M. & Azzone, G.(2009). Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness. International Journal of Auditing, 13(2): 43–60.
Bae, G, S., Choi, S, U., Lamoreaux, Ph, T., Lee, J, E.(2020). Auditors’ Fee Premiums and Low Quality Internal Controls. Contemporary Accounting Research (CAR), https://doi.org/10.1111/1911-3846.12602.
Beyrami, L., Kiyani, A., Beyrami, V., Ghaemirad, M, H. (2018). The effectiveness of the instructions of the internal controls of the Securities Exchange Organization in cement exchange companies. Economic Journal (Bimonthly Review of Economic Issues and Policies), 18(3/4): 70-43. (In Persian).
Bota, C, & Palfi, C.(2009). Measuring and assessment of internal audit’s effectiveness. Economic Science Series, 18(3): 784-790.
Burton, G. F. S. A. Emett, C. A. Simon, and D. A. Wood.(2012). Corporate Managers’ Reliance on Internal Auditor Recommendations. Auditing: A Journal of Practice & Theory 31 (2):151-166.
Chang, Y, T., Chen, H., Cheng, R, K., Chi, W.(2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1): 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.11.002.
Chen, Y., Gul, F, A., Truong, C., Veeraraghavan, M.(2016). Auditor client specific knowledge and internal control weakness: Some evidence on the role of auditor tenure and geographic distance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2): 121-140.
Desai, R., Desai, V., Libby, Th., Srivastava, R, P.(2017). External auditors' evaluation of the internal audit function: An empirical investigation. International Journal of Accounting Information Systems, 24(2): 1-14.
Elder, R., Zhang, Y., Zhou, J.(2009). Internal control weaknesses and client risk management. J. Account. Audit. Financ. 24 (4), 543–579.
Eulerich, M., Kremin, J., Wood, D, A.(2019). Factors that influence the perceived use of the internal audit function's work by executive management and audit committee. Advances in Accounting, 45(2): 100-137. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2019.01.001.
Gramling, A.A.(2010). Internal Control Integrated Framework (COSO Report). Encyclopaedia of Business and Finance. 487-490.
Hoitash, R., Hoitash, U., Bedard, J.(2008). Internal control quality and audit pricing under the Sarbanes–Oxley Act. Auditing 27 (1), 105–126.
IAASB.(2014). A Framework For Audit Quality Key Elements That Create An Environment For Audit Quality. February.
Janvrin, D. J., Payne, E. A., Byrnes, P., Schneider, G. P., & Curtis, M. B.(2012). The updated COSO Internal Control–Integrated Framework: Recommendations and opportunities for future research. Journal of Information Systems, 26(2), 189–213.
Jiang, L., Messier, W, F., Wood, D, A. (2021). The Association between Internal Audit Operations-Related Services and Firm Operating Performance. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 39(1): 101-124. https://doi.org/10.2308/ajpt-52565
Lui, Ch., Lin, B., Shu, W.(2017). Employee quality, monitoring environment and internal control. China Journal of Accounting Research, 10(1): 51-70.
Lukkanen, J., Nevas, M., Fredriksson-Ahomaa, M., Lundén, J. (2018). Developing official control in slaughterhouses through internal audits, Food Control. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.03.014.
Mashayekhi, B., Yazdanian, A. (2018). A Survey on Key Components of Internal Audit. Accounting and Auditing Review, 25(1), 135-158(in Persian).
Menaty, V., Zaman, E. (2020). Internal Audit Effectiveness. Empirical Research in Accounting, 9(2), 247-270(In Persian).
Mohseninia, S., babajani, J., bolu, G.(2020). Internal Audit Quality Model. Applied Research in Financial Reporting, 8(2), 7-38(In Persian).
Moradi, B., Bahri sales, J.(2018). Effective factors on the effectiveness of internal auditing in improving internal controls Case Study: Banks and Government Companies of West Azarbaijan. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(28), 107-122(In Persian).
Mubako, G.(2018). Internal Audit Outsourcing: A Literature Synthesis and Future Directions. Australian Accounting Review (AAR), 29(3): 532-545. https://doi.org/10.1111/auar.12272.
Nikbakht, M., Ghods Hasan Abad, M.(2019). An Iranian Model of Internal Audit Performance Assessment. Empirical Research in Accounting, 9(1), 101-121(In Persian).
Okhravi Joghan, A., Rahimian, N., GharehDaghi, M.(2018). Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness in the Viewpoint of Audit Committee Members. Accounting and Auditing Review, 25(3), 311-326(In Persian).
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).(2013). Discussion Audit Quality Indicators, May 15-26.
Rahmani, A., Mahmoudkhani, M.(2017). Investigating the components of assessing the internal auditi effectiveness in Iran. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(24), 57-78(In Persian).
Shu, W., Chen, Y., Lin, B., Chen, Y. (2020). Does corporate integrity improve the quality of internal control? China Journal of Accounting Research, 11(4): 407-427
Soh, D, S, B., Martinov‐Bennie, N.(2018). Factors associated with internal audit's involvement in environmental and social assurance and consulting. International Journal of Auditing, 22(3): 404-421. https://doi.org/10.1111/ijau.12125.
Zain, M. M., Subramaniam, N. & Stewart, J.(2006). Internal Auditors’ Assessment of their Contribution to Financial Statement Audits: The Relation with Audit Committee and Internal Audit Function Characteristics. International Journal of Auditing, 10(1): 1-18.
Zhang, W., Cao, L.(2016). Family involvement, internal control and agency costs: Evidences from China's listed family firms. Perspectives in Science, 7: 45-51.
Zulkifflee, M., Mazlina, M., Nava, S., & Wan, F.(2012), Internal Audit Attributes and External Audit’s Reliance on Internal Audit: Implications for Audit Fees. International Journal of Auditing, 16(2): 108-133.