دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1400، صفحه 1-277 
9. بررسی واکنش بازار به کیفیت کار شرکاء حسابرسی

صفحه 217-240

10.22051/jera.2021.28470.2561

مسعود طاهری نیا؛ محسن رشیدی؛ ایت عموزاده؛ زهرا منصوری