تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده اقتصاد و حسابداری، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت­ ها بر شاخص ­های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده ­های مربوط به شرکت­ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده‌ساله بین سال­های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­ های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده ­های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته با استفاده از نرم‌افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت­های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه‌بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می ­دهد که شرکت­های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه‌بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت­های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره ­وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه­گذاری منفی و معنادار می­باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت­ های شبه‌دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت­ های شبه‌دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به‌طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت­های شبه‌دولتی و ارزش‌آفرینی و کارایی عملیاتی می‌توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه‌تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام‌ وظیفه مباشرتی آن‌ها را اصلاح نمی­کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می ­شود؛ بنابراین، به نظر می­ رسد یکی از سازوکارهایی که می ­تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه­گذاری در این حوزه­ها می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Political Relationships on Value-Based Management Performance Indicators and Operational Efficiency

نویسندگان [English]

  • HOSSEIN JANNATMAKAN 1
  • mohsen hamidian 2
  • Zohre Hajiha 3
1 PhD. Student Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran, Iran
3 Associate Professor, accounting department, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper is principally dealing with the impacts of political connections on the value-based management and performance efficiency indicators. For this purpose, the indicators of public companies and the percentage of institutional ownership of quasi-public companies were investigated to measure the political connections of companies, while factors “human resource productivity” and “investment” were included to assess operating efficiency.
 Data over the companies active in Tehran Stock Exchange were collected for 113 companies for 10 years from 2008 to 2017, and then analyzed adopting regression models “ordinary least squares (OLS)” and “generalized method of moment (GMM)” provided in Eviews 9.5.
 As with results, there is a positive relationship between public companies and value-based management (VBM) rating, while a negative significant relationship is observed between VBM rating and public institutional-owned companies. Besides this, there is a positive significant relationship between public companies and operating efficiency in terms of human resource productivity, while such a relationship is negative and significant in terms of investment efficiency. further, there is a negative significant relationship between quasi-public companies and both indicators of operating efficiency.
Considering the relationship between quasi-public companies, operating efficiency, and value creation, we can state that the existence of a political relationship does not amend managers' supervisory behavior but yet enhances agency costs. The correct enforcement of Article 44 of the Constitution and supporting and triggering the real private sector to invest in these domains seems, therefore, as a mechanism that is capable of diminishing the impacts of quasi-public companies in the economic settings and creating a competitive environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Connections
  • Performance efficiency
  • Value-creation
افلاطونی، عباس.(1394). تجزیه‌وتحلیل آماری با EVIEWS در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.
برادران حسن زاده، رسول؛ ابیضی، عیسی؛ نامور، رامین.(1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر رقابت بازار محصول. پژوهش های تجربی حسابداری، 9 (1)،241-260.  
بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید.(1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (2) 25، 181-198.
حبیب زاده بایگی، سید جواد؛ دارابی، رویا.(1395). نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی. دو فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، (1) 3، 9-20.
رهنمای­رودپشتی، فریدون، نیکو مرام، هاشم؛ شاهوردیانی، شادی.(1390). مدیریت مالی راهبردی. چاپ اول، تهران، انتشارات حکیم‌باشی.
رهنمای­رودپشتی، فریدون، حسینی، سید حسین؛ جعفری، محسن.(1390). بررسی نقش حمایت دولتی در ارزش‌آفرینی شرکت­های بخش خصوصی. خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، (3) 2، 1-16.
سجادی، سیدحسن؛ خوانساری، نیکو؛ قربانی، رامین.(1393). بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تأکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 3(2)، 23-46.
فخاری، حسین؛ رسولی، شادی.(1392). بررسی اثر محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی برکارایی سرمایه گذاری. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4(2)، 81-100.
قادری، بهمن؛ دیدار، حمزه؛ کفعمی، مهدی.(1398). بررسی رابطه بین هزینه‏­های سیاسی و شکاف مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهرانپژوهش­های تجربی حسابداری، 8 (4)، 161 -194.
لاله ماژین، مریم؛ زلقی، حسن؛ بیات، مرتضی؛ سبحانی، علی.(1396). تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های  حسابداری ­مالی و حسابرسی، (36) 9، 170-151.
Aflatooni, A.(2015). Statistical Analysis using EVIEWS in Accounting and Financial Management research, 2nd ed. Termeh Publication (in Persian).
Baradaran hassanzadeh, R., Abyazi, E., Namvar, R,.(2019).  The Impact of Political Connection on Corporate Social Responsibility with emphasis on Product Market Competition. Empirical Research in Accounting, 9(1),241-260 (in Persian).
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqah, V.(2018). The Impact of Political Connections on Overinvestment and Firm Performance. Accounting and Auditing Review, 25(2), 181-198. doi: 10.22059/acctgrev.2018.252255.1007834 (in Persian).
Boubakri, N., Cosset, J., & Walid, S.(2012). The Impact of Political Connections on Firms’ Operating Performance and Financing Decisions. J Financ Res, 35:397-423.
Brandt, M., Brav, A., Graham, J., & Kumar, A.(2010). The Diosyncratic Volatility Puzzle: Time Trend or Speculative Episodes? Review of Financial Studies, 23(2), 863-899.
Datta, D.(2012). Political Connection and Firm Value- Theory and Indian Evidence. papers.ssrn.com/sol13/papers.cfm.
Fakhari, H., Rasooli, S.(2013). The Study of Accruals and Conservatism Effect on Investment Efficiency. Empirical Research in Accounting, 2(4), 81-100 (in Persian).
Faccio, M.(2006). Politically-Connected Frms. American Economic Review, 96, 1369 – 386.
Qaderi, B., Didar, H., Kafami, M.(2017). Political Costs and Tax Gap. Empirical Research in Accounting, 8(4), 161-194 (in Persian). 
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J.(2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? The Review of Financial Studies, 22(6), 2331–2360.
He, Xiaoming., Chen, Ao,.(2021). Impact of Chinese firms’ political connections on EVA performance: the moderating roles of connection heterogeneity and product diversification., Chinese Management Studies. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CMS-09-2020-0377.
Habibzadeh Baygi, S., Darabi, R.(2016). The Role of Government Ownership on the Financial and Economic Measures of Firm Performance Using Fuzzy Regression. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 3(1), 9-20 (in Persian). 
Li, Mingshan.,Sun, Xiaohua., Wang, Yun., Song-Turner, Helen.(2019), The impact of political connections on the efficiency of China's renewable energy firms. Energy Economics, Volume 83, September 2019, Pages 467-474.
Laleh Mazhin, M., Zolfi, H., Bayat, M., Sobhani, A.(2017). The effect of public ownership on the performance of the firms listed on the Tehran stock exchange, Auditing and financial accounting research, 9 (36), 151-17 (in Persian). 
Lee, W., & Wang, L.(2016). Do Political Connections Affect Stock Price Crash Risk? Firm-level Evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1, 1-34.
Leuz, F., & C. Oberholzer-Gee.(2006). Political Relationships, Global Financing and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Financial Economics, 81, 411-439.
Maaloul, A., Chakroun, R., & Yahyaoui, S.(2018). The Effect of Political Connections on Companies’ Performance and Value: Evidence from Tunisian Companies After the Revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8 (2), 185-204.
Mosco, Vincent.(2009). Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal. Second Edition. London: Sage Overview of the Political Economy of Communication, and What is Political Economy? Definitions and Characteristics: 1-36.
Nagurur, NN., & Rajbhanari, B.)2001(. Data Envelopment Analysis for the Performance Evaluation of Air Conditioning and Refrigeration Companies in Thailand. Business Performance Management, 30, 30-42.
Pan, X., Tian, G. G.(2017). Political Connections and Corporate Investments: Evidence from the Recent Anti-Corruption Campaign in China. Journal of Banking and Finance, 76, 15-31.
Rahnamyroodposhti, F., Nikoomaram, H., Shahverdiani, Sh.(2011). Strategic Financial Management, 1st Ed. Hakimbashi Publication (in Persian). 
Rahnamyroodposhti, F, Hosseni, S. H., Jafari M.(2011). Examining the role of governmental support in value creation in privately-held firms. Iranian Journal of Public Administration Mission, 2 (3), 1-16 (in Persian). 
Saeed, Abubakr., Belghitar, Yacine., & Clark, Ephraim. (2014). Political Connections and Leverage: Firmlevel Evidence from Pakistan. Managerial and Decision Economics, 36, 6, 364-383.
Sajadi, S., Khansari, N., Ghorbani, R.(2015). Explaining the Role of Corporate Governance on Value Creation with Considering value Based Management. Applied Research in Financial Reporting, 3(2), 23-46.(in persian).
Wang, L., & Zhang, L.(2003). Stakeholders’ Impact on the Success of Corporate Strategy. Economic Management, 14, 33–37.
Xu N., Xu X., & Yuan, Q.(2011). Political Connections, Financing Friction, and Corporate Investment: Evidence from Chinese Listed Family Firms. European Financial Management.
Zheng Y., & Zhu, Y.(2010). Bank Lending Incentives and Firm Investment Decisions in China. J Multinatl Financ Manag, 23, 146–165.