تاثیر روش‌های گریز از مالیات بر کیفیت سود با تاکید بر مالکیت دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه آمار و ریاضی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران،

چکیده

مالیات یکی از مهمترین و عمده­ترین هزینه­های قانونی می­باشند که افراد و بنگاه ­ها به موجب فعالیت‌های درآمدزای خود، متحمل می­شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه­ های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت ­های مالیاتی از طریق کمینه­ سازی نرخ مؤثر مالیات است.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش­ های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه­ای شامل 190 شرکت می­ باشد. روش‌های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می­باشد. همچنین برای اندازه‌گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ­ها با استفاده از روش آماری داده ­های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم ­افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان­ داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می ­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax Evasion Methods and Earning Quality; Focusing the Governmental Ownership

نویسندگان [English]

  • Hadi shayesteh 1
  • Alahkaram Salahi 2
  • Saeed Nasiri 3
  • mohammad Khodamoradi 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
2 Assistant Professor Department of Accounting, Masjed Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleiman, Iran
3 Assistant Professor Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz Iran.
4 Assistant Professor Department of Statistics and Mathematics, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran.
چکیده [English]

Tax is one of the main legal costs that individuals and firms incur due to their income-generating activities.  According to agency theory, one of the motivations for profit management is to reduce tax liabilities and payments by minimizing the effective tax rate. The purpose of this study is to investigate the effect of tax evasion methods on the earning quality. The sample consists of 190 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2009 to 2018. Tax evasion methods in this study include tax avoidance, tax evasion and tax profit sustainability. To measure the earning quality, the income-smoothing criterion is used. Hypotheses are tested using the panel data and fixed effects statistical methods through linear regression of ordinary least squares and applying Eviews10 software. The results show that tax evasion, tax avoidance and tax profit sustainability have a significant negative effect on earnings quality and the moderating variable of governmental ownership mitigates this effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Quality
  • Tax Evasion
  • Tax avoidance
  • tax profit sustainability
  • Type of ownership
اسلامی ذرعی، محمدجعفر؛ پورعلی، محمدرضا. (1399). تأثیر محافظه­کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در ‌شرکت‌ها‌ی پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (2) ، 220-202.
اسمعیلی، سعید؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ متوسل، مرتضی. (1393). بررسی رابطه هموارسازی سود مشمول مالیات با اجتناب مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود مشمول مالیات ‌شرکت‌ها‌ی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، (22)، 133-113.
امیری، ‌هادی؛ داریوش فروغی؛ قربانی، بهزاد. (1393). تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6(23)، 55-36.
پاک مرام، عسگر؛ مددی زاده، ابراهیم؛ بهنمون، یعقوب. (۱۳۹۳). تأثیر برنامه‌ریزی مالیاتی ‌شرکت‌ها‌ بر عملکرد آنها در بازار. پژوهشنامه مالیات،(22)، 219-201.
رحمانی، علی؛ اربابی بهار، زهرا. (1393). رابطه‌ تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(2)، 83-61.
صدیقی، روح اله. (1399). کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(46)، 186-169.
صفری گرایلی، مهدی؛ پودینه، شیوا. (1395). اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، (31)، 118-101.
صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی، یاسر. (1399). مدل­سازی نقش تعدیلی محیط اطلاعاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و اجتناب مالیاتی. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دهم، (38)، 83-111.
عباس زاده، محمدرضا؛ مفتونیان، محسن؛ فدائی، مرتضی؛ بابائی کلاریجانی، مائده. (1399). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش ­اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت­ها در مراحل چرخه عمر. پژوهش­های تجربی حسابداری،(10)38، 49-81.
عسکری، محمدرضا؛ عظیمی، نرگس. (1397). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی، پاداش هیئت­مدیره و اجتناب مالیاتی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری،(4)1، 191-179.
محمدی، نوده؛ کاکاعلی، فاضل؛ صومعه سرایی، مهرداد. (1398). بررسی تأثیر هموارسازی سود بر اجتناب از مالیات در ‌شرکت‌ها‌ی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری،(2)، 24-11.
منصورفر، غلامرضا؛ غیور، فرزاد؛ عباسی مولان ، بهزاد. (1397). رابطه بین مالیات جسورانه و اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات،(26)37، 197-173.
مهرانی، ساسان؛ اسدی، قربان؛ گنجی، حمیدرضا. (1392). رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی،(11)42،  137-115.
ناظمی، امین؛ پورعنقا، محمدرضا. (1397). بررسی نقش نظارتی هیات­ مدیره در اجتناب مالیاتی ‌شرکت‌ها‌ی خانوادگی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری،(5)18، 106-83.
Abbaszadeh, M., Maftounian, M., Fadaei, M., Babaei Kelarijani, M. (2020). Effects of Corporate Governance and Management Overconfidence on Tax Avoidance of Firms in the Life-cycle Stages. Empirical Research in Accounting, 10(4), 49-81. doi: 10.22051/jera.2018.19875.2004.(in Persian)
Amiri, H., Foroughi, D., Ghorbani B. (2014). The Effect of Earning Quality on Idiosyncratic Return Volatility. Accounting and Auditing Research, 6 (23), pp. 55-36. (In Persian).
Arbabi bahar, Z., rahmani, A. (2014). The Association between Book-Tax Difference And Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 4(2), 61-83. doi: 10.22051/jera.2014.618.(in Persian)
Askari, M., Azimi, N. (2018). Relationship between the quality of corporate governance, board remuneration and tax avoidance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, Volume 4, Number 1, pp. 191-179. (In Persian)
Dechow, P., Ge, W., Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 42: 132-150.
Desai, M., Dharmapala, D., Fung, W. (2007). Taxation and the evolution of aggregate corporate ownership concentration. Cambridge University Press, New York, 345–383.
Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2014). Rolling the Dice: When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty. Working paper, Duke University, Massachusetts Institute of Technology, and The University of North Carolina.
Esmaeeli, S., Jabbarzade Kangarlouee S., Motavassel M. )2015.( The Investigation of the Taxable income Smoothing Relationship with Tax Avoidance and Information Content of TaxabTehran Stock Exchange Listed Companiesle Income in . J Tax Res. 2015; 22 (24). (In Persian).
Hamedian, H., Rahdarian, A. and Kavyani, M.(2014). Information Content of Income, Tax Avoidance and Taxable Income Management. Accountancy Business and the Public Interest, vol 13, pp. 1-21.
Hutchens, M., and Rego, S. O. (2015).Tax Risk and the Cost of Equity Capital. Working paper, Indiana University Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6.53-74.
Islami, M., Pourali, M. (2020). The effect of conservatism and tax avoidance on the dimensions of profit quality in "companies" listed on the Tehran Stock Exchange. New research approaches in management and accounting, Volume (2), Number (6), pp. 220-202. (In Persian)
Kurniasih, L., Sulardi and Suranta, Sri. (2015) Earnings Management, Corporate Governance and Tax Avoidance: The Case in Indonesia (December 9, 2017). J. Fin. Bank. Review 2 (4) 28 – 35 (2017).
Lanis, R., Richardson, G., (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 31 (1), 86-108.
Mansourfar, Gholamreza; Ghayyur, Farzad and Abbasi Molan, Behzad. (2018).The Relationship between Tax Aggressiveness and Financial Leverage of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. J Tax Res. 2018; 26 (37) :173-197URL: http://taxjournal.ir/article-1-1381-fa.html.(in Persian)
McGuire, S. T., S. S Neuman and T. C. Omer. (2012). Through the Looking Glass: Are Sustainable Tax Strategies Reflected in Earnings Persistence? Available at: http://ssrn.com/abstract=1950378.
Mehrani, S., Asadi, Gh., Ganji, H. (2014). The relationship between earnings quality, earnings smoothing and stock risk. Empirical Studies in Financial Accounting, Volume 11, Number 42, pp. 137-115.
Mohammadi, N. Kakaali, F, Soomesarai, M. (2019). Investigating the Impact of Profit Smoothing on Tax Avoidance in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Applied Research in Management and Accounting, Volume 2, pp. 11-24. (In Persian)
PakMaram, A., Madadizadeh, E., Behnamoon, Y. The Effect of Tax Planning on Firms Market Performance. Tax Research Journal; Volume 22, Number 24, pp. 219-201. (In Persian)
Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M. and Tuna, I. (2006). The implications of accounting distortions and growth for accruals and profitability. The Accounting Review, Vol. 81 No. 3, pp. 713-743. Revsine, L., Collins, D. and Johnson, W.B. (1999). Financial Reporting and Analysis, Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
Safari gerayli, M., Rezaei Pitenoei, Y. (2020). Moderating Effect of Information Environment on the Relation between Accounting Comparability and Tax Avoidance. Empirical Research in Accounting, 10(4), 83-111. doi: 10.22051/jera.2018.20829.2065. (in persian)
Safari Graili, M., Pudineh, Sh.(2015). Tax avoidance and timely declaration of profits: An experimental test of the Tehran Stock Exchange, Tax Research Journal, No. 31, pp. 118-101. (in Persian).
Seddighi, R. (2020). Auditor Quality, Earning Management and Tax Avoidance. Accounting and Auditing Research, 12(46), 169-186. doi: 10.22034/iaar.2020.112787. (In Persian)
Pereira de Lima, E. J., da Cruz, P. and Martinez, A. L. (2020). The Study of Tax Aggressiveness and Earnings Persistence and its Components. New Challenges in Accounting and Finance, (4)1–16.
Richardson, G., Wang, B. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. Journal of contemporary Accounting and Economics, 12(2). 141-158.
Sebrina, N., Helmayunita, N., Karinda, W. D. (2019). The Influence of Tax Avoidance Modified by Corporate Governance on Earnings Management, Advances in Economics. Business and Management Research, volume 64, 59-66.