تحلیل محتوای کیفی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تأکید بر ذینفعان اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران،

چکیده

داشتن روابط متقابل و توجه به خواست و منافع کلیه ذینفعان، نیازمندگزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت است. شرکت­های فعال در بازار سرمایه کشور نیز اهمیت این نوع گزارشگری را در دهه اخیر درک کرده و به صورتی پراکنده، ناهمگون و فاقد چارچوب که مبتنی بر نیازهای اطلاعاتی ذینفعان پیرامون عملکرد مسئولیت اجتماعی باشد، در گزارش‌های خود موضوعاتی را گزارش می­ کنند. در پژوهش حاضر، با تحلیل محتوای کیفی بخش گزارش مسئولیت اجتماعی مندرج در گزارش فعالیت هیئت­مدیره شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار، مهم‌ترین مقوله­های گزارشگری اجتماعی ناظر بر ذینفعان اجتماعی، استخراج گردیده است. 1490 صفحه گزارش، مرتبط با اسناد 58 شرکت نمونه در بازه زمانی 1393 تا 1397 پس از حذف افشاهای تکراری و نامرتبط برای هر شرکت، با استفاده از نرم­افزار مکس کیودا مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت. در مجموع 1967 کد در قالب 18 مقوله و 62 خرده مقوله به ترتیب بیشترین کد در رابطه با ذینفعانی چون کارکنان، جامعه، مشتریان و محصول استخراج شد. آزمون تفاوت کدهای استخراج شده در سطح شرکت­های بزرگ و کوچک که با استفاده از سه شاخص گروه­بندی شدند، نشان­ داد که نوع افشاء در میان این دو گروه به صورت معناداری، متفاوت است. همچنین این تفاوت در سطح صنایع انتخابی نیز معنادار بود. تحلیل مشابهت میان اسناد دو گروه از شرکت­ها نشان­داد که ساختار گزارشگری شرکت­ های بزرگ با تأکید بر مقوله ­های مرتبط با ذینفعان اجتماعی، بسیار به یکدیگر شباهت دارد. همچنین تحلیل مشابهت در صنایع نمونه بیانگر آن است که دو صنعت سیمان و خودرو در مقایسه با صنایع دیگر، بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Content Analysis of Corporate Social Responsibility Reports with Emphasis on Social Stakeholders

نویسندگان [English]

  • Parasto Mostafaei 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Social and Economic Science, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Social and Economic Science, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Having a mutual relationship and considering the stakeholder’s interests, require recognizing, measuring, and reporting of the entity’s social responsibility performance. Companies in the capital market of Iran have understood the importance of this issue in the last decade and they report some topics in their reports in a scattered manner without a structured framework based on the information needs of stakeholders about social responsibility performance. In this paper, the most important themes about different social stakeholders in social responsibility reports of Tehran Stock Exchange using qualitative content analysis were extracted. 1490 pages of reports, related to documents of 58 companies as sample research, in periods between 2013 to 2018 in a single file for per company after removing duplicate and irrelevant disclosures, were analyzed with content analysis method using MAXQDA 2018 software. Finally, 1967 codes included 18 categories and 62 subcategories were extracted about social stakeholders included employees, society, customers, and product/ service based on most codes respectively. Examining the difference between the codes of two groups included big and small companies, which were grouped by three indicators showed that, the type of disclosure differs significantly between the groups. This difference was also significant in the different industries. Furthermore, it was determined between the documents of two groups by similarity analysis that reporting structure of big companies with an emphasis on themes about social stakeholders is very similar. Similarity analysis in sample industries showed that cement and automobile industry are most similar to each other compared to other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholders
  • Qualitative Content Analysis
  • Corporate Social Responsibility
  • Social Reporting Themes
بنی­مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛ حسن­پور، شیوا.(1395). پژوهش­های تجربی و روش­شناسی در حسابداری. تهران: انتشارات ترمه.
تبریزی، منصوره.(1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 21(64)، 105-138.
جعفری­جم، حسین؛ علی عسکری، فائزه؛ زارعی، حمید.(1398). عملکرد مالی و ارزش شرکت­ها: نقش افشای اطلاعات پایداری. دانش حسابداری مالی، 6(‌2)، 242-215.
حساس­بگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت­الله.(1392). ارائه مؤلفه­ها و شاخص­های اجتماعی مسئولیت­ شرکت­ها و وضعیت موجود آن در ایران. مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، 2‌(1)، 234-209.
حیاتی، نهاله؛ حجازی، رضوان؛ حسینی، علی؛ باستانی، سوسن.(1397). استخراج مؤلفه­های زیست­محیطی از گزارشات فعالیت هیئت­مدیره شرکت­ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی. پژوهش­های تجربی حسابداری، 8(‌2)، 70-43.
خاکی، غلامرضا.(1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه نویسی. تهران: انتشارات کوهسار.
خوش­طینت، محسن؛ راعی، حمید.(1383). تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11(3)، 73-92. 
شفیعی، حسین؛ خدامی­پور، احمد؛ دستگیر، محسن.(1395). بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست­محیطی با شاخص­های سودآوری با استفاده از شاخص KLD. دانش حسابداری مالی، 3(4)، 43-64.
ضیا، فرناز؛ وکیلی­فرد، حمیدرضا؛ صراف، فاطمه.(1399). تأثیر گزارشگری پایداری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 13(46)، 135-121.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/08/1369.
قائدی، محمدرضا؛ گلشنی، علیرضا.(1395). روش تحلیل محتوا: از کمی­گرایی تا کیفی­گرایی. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 7(23)، 57-82.
کاشانی­پور، محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ رحمانی، محمد.(1397). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 8(29)، 1-21.
کریپندورف، کلوس.(1383). تحلیل محتوا: مبانی روش­شناسی(ترجمه هوشنگ نایبی). تهران:  انتشارات نی.
مران­جوری، مهدی؛ علی­خانی، رضیه.(1393). افشای مسئولیت­های اجتماعی و راهبری شرکتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 329-348.
Banimahd, B.., Arabi, M.., Hassanpour, Sh.(2016). Empirical Research and Methodology in Accounting. Tehran: Termeh Publication. (in Persian)
Beattie, V.(2014). Accounting narratives and the narative turn in accounting research: Issues, theory, methodology, methods and a research framework. The British Accounting Review, 46(2‌), 111-134.
Cannon, J.N., Ling, Z., Wang, Q., Wantanabe, O.V.(2019). 10-K Disclosure of Corporate Social Responsibility and Firms’ Competitive Advantage. European Accounting Review, 29(1), 85-113.
Chauvey, J.N., Giordano-Spring, S., Cho, C.H., & Patten, D.M.(2015). The Normativity and Legitimacy of CSR Disclosure: Evidence from France. Journal of Business Ethics, 130(4), 789-803.
Committee for Technical Protection and Occupational Health Regulation. Approved on 01/02/1995. (in Persian)
Cowen, S.S, Ferreri, L.B., Parker, L.D.(1987). The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. Accounting, Organization and Society, 12(‌2), 111-122.
Krippendorff, C.(1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Translated by Houshangh Naeibi, Tehran: Nay Publication. (in Persian)
Da Costa Tavares, M. D. C., & Dias, A. P.(2018). Theoretical Perspectives on Sustainability Reporting: A Literature Review. https://www.intechopen.com/
Deegan, C., Rankin, M., Tobin, J.(2002). An examination of the corporate social and environmental discosures of BHP from 1983-1997. Accounting, Auditing, Accountability Journal, 15(3), 312-343.
Frynas, J.G., & Yamahaki, C.(2016). Corporate social responsibility: Review and roadmap of theoretical perspectives. Business Ethics: A European Review, 25(3), 258-285.
Garirga, E., and Melé, D.(2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of Business Ethics, 53(1/‌2), 51-71.
Ghaedi, M.R., Gholshani, A.(2016). Quantitative and qualitative content analysis method. Quarterly Journal of Psychology Models & Methods, 7(23), 57-82. (in Persian)
Global Reporting Initiative & University of Stellenbosch Business School.(2020). Sustainability Reporting Policy: Global Trends in Disclosure as the ESG Agenda Goes Mainstream. Access at carrotsandsticks.net
Guidry, R. P., & Patten, D.M.(2010). Market reactions to the first‐time issuance of corporate sustainability reports. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 1(1), 33-50.
Hackston, D., Milne, M.J.(1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. Auditing, Auditing & Accountability Journal, 9(1), 77-108.
Hassas Yeganeh, Y., Barzegar, Gh.(2013). Identifying the components and indicators of corporate social responsibility in Iran. Quarterly Journal of Socio-Clutural Development Studies, ‌2(1), 209-234. (in Persian)
Hayati, N., Hejazi, R., Hosseini, A., Bastani, S.(2018). Extracting environmental issues from borad reports of companies using qualitative content analysis. Quarterly Journal of Accountnig Empirical Research, 8(2), 43-70. (in Persian)
Islamic Republic of Iran Labour Law. Approved on 20/11/1990. (in Persian)
Jafari Jam, H., Ali Askari, F., Zarei, H.(2019). Financial performance and value: Role of sustainability information disclosure. Quarterly Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(2‌), 215-242. (in Persian)
Kashanipoor, M., Jandaghi, Gh.R., Rahmani, M.(2018). Investigating relationship between quality of financial reporting with disclosure of sustainability information. Quarterly Journal of Accountnig Empirical Research, 8(29), 1-21. (in Persian)
Kent, P., Zunker, T.(2013). Attaining legitimacy by employee information in annual reports. Accounting, Auditing & Accountability, 26(7), 1072-1106.
Khaki, Gh.(2007). Research Method with Emphasis on Dissertation. Tehran: Kohsar Publication. (in Persian)
Khoshtinat, M., Raei, H.(2004). Effect of social accounting information on investors’ decision. Quarterly Journal of Accounting and Auditing Review, 11(3), 73-92. (in Persian)
Labour Law of Islamic Republic of Iran, Approved at 20 November 1990. 
Lydenberg, S., Rogers, J., Wood, D.(2010). From Transparency to Performance: Industry-Based Sustainability Reporting on Key Issues. The Hauser Center for Nonprofit Organizations at Harvard University and Initiative for Responsible Investment. 
Meranjori, M., Alikhani, R.(2014). Social resposibiilty disclosure and corporate governance. Quarterly Journal of Accounting and Auditing Review, 21(3), 329-348. (in Persian)
Muller, A.(2010). Extrinsic and Intrinsic Drivers of Corporate Social Performance: Evidence from Foreign and Domestic Firms in Mexico. Journal of Management Studies, 47(1), 1-26.
Papoutsi, A., Sodhi, M.(2020). Does disclosure in sustainability reports indicate actual sustainability performance? Journal of Cleaner Production, 260(July), 121049.
Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A.(2016). Research Methods for Business Students, Pearson Education UK.
Shafiei, H., Khodamipour, A., Dastgir, M. (2017). Relationship between changes of environmental and social diclosures with profitabiilty indicators using KLD index. Quarterly Journal of Accounting Knowledge, 3(4), 43-64. (in Persian)
Smith, W., & Higgins, M.(2000). Cause-Related Marketing: Ethics and the Ecstatic. Business & Society, 39(3), 304-322.
Tabrizi, M. (2014). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive approaches. Quarterly Journal Social Science, 21(64), 105-138. (in Persian)
Zia, F., Vakilifard, H.R., Saraf, F.(2020). Effect of sustainability reporting on reducing of information assymetry. Quarterly Journal of Management Accounting, 13(46), 121-135. (in Persian)