سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی ، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

چکیده

میزان تستوسترون و ویژگی­های رفتاری مدیران نظیر عدم صداقت مدیر، علاقه به فریب و سوءاستفاده از دیگران و عدم ارائه واقعیت­ ها در گزارشگری مالی یکی از مسائل مهم در ادبیات مالی است؛ این رفتارها می­تواند منجر به افزایش تفاوت بین تابع مطلوبیت مدیر و تابع مطلوبیت سایر گروه­های ذینفع در شرکت گردد. بنابراین برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به­عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین­منظور، نمونه­ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392 تا 1396 انتخاب گردیده است و با بهره­گیری از الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chief Executive Officer's (CEO) Testosterone Level and Fraudulent Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • abbas ghodrati zoeram 1
  • kaveh azinfar 2
  • Seyyed Ali Nabavi Chashmi 3
  • iman dadashi 2
1 PhD Student Department Of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor Department Of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Associate Professor Department Of Financial Management , Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The level of testosterone and the managers' behavioral characteristics such as the manager's lack of sincerity, the interest in deception and misuse of the others, and the lack of presentation of facts in financial reporting, are some of the major issues in financial studies. As these behaviors can lead to an increase in the difference between the utility function of managers and the other stockholders in a firm. Therefore, based on this argument, the purpose of this study is to examine the effect of a CEO's facial head-to-face ratio as one of the testosterone test criteria on the fraudulent financial reporting of the firm. The sample consists of 86 firms listed in Tehran Stock Exchange over the years 2013-2017. Data are tested using the logistic regression model. The results of this study show that the CEO's high level of testosterone increases the fraudulent financial reporting of the company.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO's Testosterone
  • Fraudulent financial reporting
  • Biological Attributes
بختیاری، مهدی؛ سلامی دهخوارقانی، محسن. (1397). تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تأکید بر معاملات با اشخاص وابسته. چشم­انداز حسابداری و مدیریت. 1 (2)، 30-17.
درزی رامندی، امیر. (1397). بررسی تأثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر مالکیت مدیریتی. فصلنامه چشم­انداز حسابداری و مدیریت، 1 (1)، 14-28.
دهکردی و همکاران (1394). سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (45)، 114-97.
سجادی، سید حسین؛ کاظمی، توحید. (1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه­پردازی زمینه بنیان. پژوهش­های تجربی حسابداری، 6 (21)، 185-204.
صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی، یاسر و نوروزی، محمد. (1396). سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و ریسک­پذیری شرکت. دانش سرمایه­گذاری، 6 (24)، 98-83.
کارشناسان، علی؛ ممشلی، رضا. (1397). تأثیر توانایی مدیریت در کنترل بحران مالی درون سازمانی و احتمال گزارشگری متقلبانه. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7 (27)، 108-95.
محمود آبادی، حمید؛ زمانی، زینب. (1395). بررسی رابطه بین ریسک­پذیری شرکت و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (49)، 141-170.
ملکیان، اسفندیار؛ شایسته مند، حمیدرضا. (1394). بررسی تأثیر سازوکارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک­پذیری شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 7 (28)، 126-105.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ پوررضا سلطان احمدی، اکبر. (1388). بررسی ویژگی­های تقلب در صورت­های مالی. مجله حسابدار، شماره 210، 36-41.
Apicella, C. L.; A. Dreber; B. Campbell; P. B. Gray; M. Hoffman and A. C. (2008). Little. Testosterone and financial risk preferences. Evolution and Human Behavior, 29: 384-390.
Bakhtiari M. Salami Dehkharghani M. (2018). Impact of Financial Reporting Due to Financial Crisis with Emphasis On Transactions with Affiliated Entities. Accounting and Management Perspective. Volume 1, Issue 2, Pages 17-30. (In Persian).
BERTRAND, M. and A. SCHOAR. (2003). Managing with style: the effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics CXVIII: 1169-1208.
Carre, J. M., C. M. McCormick, and C. J. Mondloch. (2009). Facial structure is a reliable cue of aggressive behavior. Psychological Science, 20, 1194-1198.
CARRÉ, J. M.; C. M. MCCORMICK and A. R. HARIRI. “The social neuroendocrinology of human aggression.” Psychoneuroendocrinology 36 (2011): 935-944.
CESARINI, D.; M. JOHANNESSON; P. LICHTENSTEIN; Ö. SANDEWALL and B. WALLACE. (2010).  Genetic Variation in Financial Decision-Making. The Journal of Finance 65: 1725-1754.
CHAVA, S. and A. PURNANANDAM. (2010). CEOs versus CFOs: Incentives and corporate policies. Journal of Financial Economics 97: 263-278.
Darzi Ramandi A. (2018). Investigating the Impact of Fraudulent Financial Reporting on the Risk of Falling Stock Price with Emphasis on Management Ownership. Quarterly Journal of Accounting and Management, Volume 1, Issue 1, Pages 14-28.(In Persian).
DAVIDSON, R.; A. DEY and A. SMITH. (2013). Executives'“off-the-job” behavior, corporate culture, and financial reporting risk. Journal of Financial Economics.
DECHOW, P.; W. GE and C. SCHRAND. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences.” Journal of Accounting and Economics, 50: 344-401.
Dehkordi et al. (2015). Profit Sharing Policy and Fraudulent Financial Reporting, Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, No. 45. PP. 97-114. (In Persian).
DIKOLLI, S. S.; W. J. MAYEW and T. D. (2012). STEFFEN 'Honoring one's word: CEO integrity and accruals quality. in Book Honoring one's word: CEO integrity and accruals quality, edited by Editor. City.
Faccio, M., Marchica, M.T. and Mura, R. (2016). CEO Gender, Corporate Risk-Taking, and the Efficiency of Capital Allocation. Available at :SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2021136 or http:// dx . doi . org / 10.2139/ssrn.2021136.
FEE, C. E.; C. J. HADLOCK and J. R. PIERCE. (2013). Managers with and without Style: Evidence Using Exogenous Variation. Review of Financial Studies 26: 567-601.
FIELDS, T. D.; T. Z. LYS and L. VINCENT. (2001). Empirical research on accounting choice. Journal of Accounting & Economics 31: 255-307.
HASELHUHN, M. P. and E. M. WONG. (2011). Bad to the bone: facial structure predicts unethical behaviour. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Jia, Y., L. van Lent, Y. Zeng. (2014). Testosterone and Financial Misreporting. SSRN eLibrary http://ssrn.com/abstract=2265510.
JIANG, J.; K. R. PETRONI and I. WANG. (2010). CFOs and CEOs: Who Have the Most Influence on Earnings Management?. Journal of Financial Economics 96: 513-526.
Kamiya, S., Kim, Y. and Suh, J. (2016). The Face of Risk: CEO Testosterone and Risk Taking Behavior. Available at SSRN: https://ssrn.com / abstract = 2557038 or http:// dx.doi.org /10.2139/ ssrn. 2557038.
Karshenasan A. Mamshli R. (2018). The Impact of Management's Ability to Control the Internal Financial Crisis and The Possibility of Fraudulent Reporting. Accounting and Audit Management Knowledge, Volume 7, Issue 27, Pages 95-108. (In Persian).
Keck, S., and Tang, w. (2013). CEO facial structure and corporate risk taking. Available at: https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm? abstract_id= 2547324.
LAW, K. and L. F. (2013). MILLS 'CEO integrity and tax avoidance,' in Book CEO Integrity and tax avoidance, edited by Editor. City.
Lefevre, C. E., Lewis, G. J., Perrett, D. I., & Penke, L. (2013). Telling facial metrics: facial width is associated with testosterone levels in men. Evolution and Human Behavior, 34(4), 273-279.
LEFEVRE, C. E.; G. J. LEWIS; D. I. PERRETT and L. PENKE. (2013). Telling facial metrics: facial width is associated with testosterone levels in men. Evolution and Human Behavior.
Mahmoodabadi H. Zamani Z. (2016). Investigating The Relationship Between Corporate Risk Taking and Financial Performance with Emphasis On Corporate Governance Mechanisms. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, Vol. 12, No. 49, Pages 141-170.(In Persian.
Malekiyan E. Shayestehmand H. R. (2015). Investigating the Effect of Corporate Governance Management Mechanisms on the Risk-Taking of Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, Issue 7, No. 28, Pages 105-126.(In Persian)
Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661-2700.
Mayew, W. J., C. A. Parsons, and M. Venkatachalam. (2013). Voice pitch and the labor market success of male chief executive officers Evolution and Human Behavior. 34, 243-248.
MEHTA, P. H.; A. C. JONES and R. A. JOSEPHS. (2008). The Social Endocrinology of Dominance: Basal Testosterone Predicts Cortisol Changes and Behavior Following Victory and Defeat. Journal of Personality and Social Psychology 94 1078-1093.
Mills, J.(2014). CEO Facial Width Predicts Firm Financial Policies. Available at SSRN: https://ssrn.com / abstract = 2503582 or http: // dx.doi.org /10.2139 /ssrn .2503582.   
MORRIS, J. A.; C. L. JORDAN and S. M. BREEDLOVE. (2004). Sexual differentiation of the vertebrate nervous system. Nat Neurosci 7: 1034-1039.
Nofsinger, J. and A. Varma. (2013). Availability, Recency, and Sophistication in the Repurchasing Behavior of Retail Investors. Journal of Banking and Finance 37, 2572–2585.
Nofsinger, J. R. (2005). Social mood and financial economics. The Journal of Behavioral Finance, 6(3), 144-160.
POUND, N.; I. S. PENTON-VOAK and A. K. SURRIDGE. (2009). Testosterone responses to competition in men are related to facial masculinity.. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276: 153-159.
RASBAND, W. S. (2011). ImageJ http://imagej.nih.gov/ij/.
Safra Gerayli M. Rezaie Piteh Noie Y. Norouzi M. (2017). The Level of Testosterone Hormones and The Company's Risk Appetite. Investment Knowledge, Volume 6, Issue 24, Pages 83-98. (In Persian).
Sajadi Seyyed H. Kazemi T. (2016). A Comprehensive Fraudulent Financial Reporting Model in Iran, Based On the Theory of Fundamentally Field. Experimental Accounting Research, Vol. 6, No. 21, Pages 185-204 .(In Persian)
Sapienza, P., Zingales, L., & Maestripieri, D. (2009). Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(36), 15268-15273.
SCHRAND, C. M. and S. L. C. ZECHMAN. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics 53: 311-329.
STIRRAT, M. and D. I. PERRETT. (2012). Face structure predicts cooperation: Men with wider faces are more generous to their in-group when out-group competition is salient. Psychological Science Online First.
Vakilifard H. R. Jabarzadeh Kangarlouie S. Pourreza Soltan Ahmadi A. (2009). Investigating the Features of Fraud in Financial Statements. Accountant Journal, No. 210, Pages 36-41.(In Persian)
Verdonck, A.; M. Gaethofs; C. Carels and F. De Zegher. (1999). Effect of low-dose testosterone treatment on craniofacial growth in boys with delayed puberty. The European Journal of Orthodontics, 21: 137-143.
WESTON, E. M.; A. E. FRIDAY and P. LIÒ. (2007). Biometric Evidence that Sexual Selection Has Shaped the Hominin Face. PLoS ONE 2 e710.
Wong, E. M., Ormiston, M. E., & Haselhuhn, M. P. (2011). A Face Only an Investor Could Love CEOs’ Facial Structure Predicts Their Firms’ Financial Performance. Psychological Science, 22(12), 1478-1483.
WRIGHT, N. D.; B. BAHRAMI; E. JOHNSON; G. DI MALTA; G. REES; C. D. FRITH and R. J. DOLAN. (2012). Testosterone disrupts human collaboration by increasing egocentric choices. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279: 2275-2280.