طراحی مدل بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر روش‌های تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت اجرایی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین دغدغه­ های دانشگاه ­ها، تربیت حسابداران لایق است که نیازهای سازمان­ها را برطرف سازند. در سال­های اخیر مسئله کیفیت آموزش و تدریس از مباحث مهم در نظام­های آموزشی دیده شده است که یکی از مهمترین مؤلفه­ هایی که در بحث کیفیت دانشگاه ­ها مدنظر قرار گرفته است، روش­های تدریس است. بنابراین بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط بین عوامل مؤثر بر روش­های تدریس در جهت بهبود کیفیت آموزش حسابداری می ­پردازد. بدین منظور، پس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل نظری بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق بررسی عوامل مؤثر بر روش‌های تدریس تدوین و فرضیه ­های پژوهش حاضر مبتنی بر این مدل طراحی شد. برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته با 86 گویه استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای اساتید و دانشجویان حسابداری در مقاطع مختلف و افراد خبره در حرفه حسابداری ارسال گردید که در نهایت با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به پرسشنامه ­ها پاسخ دادند و در تحلیل­ های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل­های اندازه­گیری و ساختاری پژوهش، یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل مؤثر بر روش­های تدریس در جهت بهبود کیفیت آموزش حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بیشترین رابطه، به ترتیب مربوط به اثر راهبردها بر پیامدها (98/0)، اثر شرایط علّی بر پدیده محوری (63/0)، اثر پدیده محوری بر راهبردها (40/0)، اثر شرایط زمینه‌ای بر راهبردها (36/0) و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها (25/0) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Improve the Quality of Accounting Education by Examining the Relationships between the Factors Influencing Teaching Methods

نویسندگان [English]

  • abdolrasoul rahmanian koushkaki 1
  • bahram barzegar 2
  • ismaeil kamalirade 3
1 Department of Accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Department of Accounting, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
3 Department of Executive Management, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

One of the most important concerns of universities is the training of qualified accountants to meet the needs of organizations. In recent years, the issue of the quality of education and teaching has been seen as an important topic in educational systems, and one of the most important components of the quality of universities is the teaching methods. Therefore, based on this argument, the present study uses the structural equation modeling approach to examine the relationships between the factors affecting teaching methods to improve the quality of accounting training. For this purpose, after conducting exploratory studies, the theoretical model of improving the quality of accounting education was developed by examining the factors affecting the teaching methods and hypotheses of the present study based on this model. A researcher-made questionnaire with 86 items was used to collect data. The questionnaire was sent to accounting professors and students at different levels and experts in the accounting profession. Finally, due to the uncertainty of the statistical population, 384 people answered the questionnaires and were included in the statistical analysis. After ensuring the acceptable fit of the measurement and structural models of the research, the research findings indicate that There is a positive and significant relationship between the factors affecting teaching methods in order to improve the quality of accounting education, and the most relevant relationship, respectively, is related to the effect of strategies on the consequences (/98), the effect of causal conditions. It focuses on the pivotal phenomenon (/63), the effect of the pivotal phenomenon on strategies (/40), the effect of contextual conditions on strategies (/36) and the intervening conditions on strategies (/25).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The quality of accounting education
  • Teaching Methods
  • structural equation
آتشی گلستانی، حجت اله؛ فیلسرائی، مهدی.(1392). مقایسه تأثیر روش‌های تدریس بحث گروهی و سمینار دانشجویی بر سطح یادگیری دانشجویان در درس حسابرسی دو. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
بوید، دیوید؛ بوید، انیتیا؛ بوید، ویلیام.(2000). تغییر شیوه­های آموزش حسابداری در ایران( ترجمه م. خلیلی عراقی، 1381). حسابدار، 17(150)، 65-68.
ثقفی، علی؛ محمدزاده نوین، عادل؛ رویایی، رمضان علی.(1371). اعتلای آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1(1)، 80- 90.
خنیفر، حسین.(1389). نگاهی دوباره به روش­ها و فنون تدریس، قم: بوستان کتاب.
خواجوی، شکراله؛ نحاس، کاظم.(1398). افزایش یادگیری حسابداری به‌وسیله نقشه‏ مفهومی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26 (3)، 394-412.
دهقان دهنوی، حسن؛ معین الدین، محمود؛ صبا، ندا.(1391). تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیط­های تجاری جدید با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری. پژوهش­های تجربی حسابداری. 1(4)، 105-119.
راسخی، سکینه.(1397). رابطه روش­های فعال تدریس و وسایل آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4 (2)، 166-176.
شعبانی، حسن.(1386). مهارت­های آموزشی و پرورشی، تهران: انتشارات سمت.
شکاری، عباس.(1391). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5 (1)، 31-37.
عظیمی، مجید.(1385). یادگیری مشارکتی و کاربست آن در آموزش حسابداری، 34، 47-51.
فتحی آذر، اسکندر.(1382). روش­ها و فنون تدریس، انتشارات دانشگاه تبریز.
کشاورزی، مهدی؛ یارمحمدیان، محمد حسین؛ نادی، محمد علی.(1396). طراحی الگوی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (32)، 157-174.
لیاقت دار، محمدجواد؛ عابدی، محمدرضا؛ جعفری، سیدابراهیم؛ بهرامی، فاطمه.(1383). مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 10(33)، 29-56.
مک کیچی، ویلبرت؛ سوینیکی، ماریلا.(1388). روش­های تدریس پیشرفته و راهکارهای علمی برای مدرسان و معلمان، محمدرضا کرامتی و حسن محجوب عشرت آبادی، تهران: یسطرون.
Accounting Education Change Commission (AECC).(1990). Objectives of education for accountants: Position Statement Number One. Issues in Accounting Education, 2(5):307–312.
Albrecht, W & Sack, R.(2000). Accounting Education, charting the course through a perilous future, American Accounting Association Sarasota, FL. 16(1): 4-11.
Alhebri, A. A. Q.(2017). Impact The Of AdequacYy of Teaching Methods on Accounting Education Quality According to International Education Standards and National Requirements. International Journal of Management Studies, 4(4): 56-77.
Anderson JC, Gerbing DW.(1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin. 103(3): 411-423.
Atashi Golestani, H & Philsaraei, M.(2013). Comparison of the effect of group discussion methods and student seminar on students' learning level in the second audit course. 11th National Accounting Conference of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Azimi, M.(2006). Participatory learning and its application in accounting education. Auditor, 8(34): 47-51. (In Persian).
Bedford NM, Shankir WG. (1987). Reorienting accounting education. Journal   of Accountancy, (August):84–91.
Blackmore, J.(2009). Academic pedagogies, quality logics and performative universities: Evaluating teaching and what students want. Studies in Higher Education,. 34(8): 857-872.
Boyd, D; Boyd, C. & Boyd, W.(2000). Changing Accounting Teaching Practices in Iran (Translated by M. Khalili Iraqi, 2002). Accountant, 17(150): 65-68. (In Persian).
Cheng, K.W.(2005). The curriculum design in universities from the perspective of providers in accounting education." Education, 127) 4(: 580-590.
Corbin, J. & & Strauss, A.(2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, Sage publications.
Dehghan Dehnavi, H., Moinoddin, M., Saba, N.(2012). Components of the Knowledge and Skills in Accounting Education in the New Business Environment with Structural Equation Modeling Approach. Empirical Research in Accounting, 1(4), 105-119. (In Persian).
Douglas, p Marshall, Robert F. Dombrowski, R. Michael Garner, and Kenneth J. Smith.(2010). The Accounting Education Gap .The CPA journal.
Fathi Azar, E.(2003). Teaching methods and techniques. University of Tabriz Publications. (In Persian).
Guerra, C. J. O., & Teixeira, A. J. C.(2016). Os impactos da adoção de metodologias ativas no desempenho dos discentes do curso de ciências contábeis de instituição de ensino superior mineira. Revista De Educação E Pesquisa Em Contabilidade (REPeC), 10(4), 371-388.
Hruska, I.(2018). Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University--A Teaching Innovation Evaluation. Journal of Educational Technology, 17(1): 113-124.
Iswan, Bahar, H & Misbah, H.(2019). The Effect of Exercise Method on the Learning Achievement of Primary School Students. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 349(6), 268-271. 
Kenneth, G.(2010). An empirical test of mnemonic devices to improve learning in elementary accounting. Journal of education for business, 85(6), 349-358.
Keshavarzi, M., Yarmohammadian, M., Nadi, M.(2018). Designing the pattern of the teaching methods based on the futures studies development in the Curriculum of the Iran Higher Education. , 8(32), 157-174. (In Persian).
khajavi, S., Nahas, K.(2019). Increasing Accounting Learning Through Concept Map. Accounting and Auditing Review, 26(3), 394-412. (In Persian).
Khanifar, H.(2010). A new look at teaching methods and techniques, Qom: Book Garden. (In Persian).
Liaghatdar M J, Abedi M R, Jafari E, Bahrami F. (2004). Effectiveness of Lecturing Teaching Method and Group- Discussion Teaching Method on Educational Achievements and Communicative Skills: A Comparative Study. IRPHE. 10 (3) :29-55(In Persian).
McKeechi, W & Sweeneky, M.(2009). Advanced Teaching Methods and Scientific Strategies for Teachers and Teachers, Mohammad Reza Keramati and Hassan Mahjoub Eshratabadi, Tehran: Yastroon. (In Persian).
Miley, F.(2009). The storytelling project: innovating to engage students     in their learning. Higher Education Research & Development, 28(4), 357-369.
Urbancic, F. R.(2009). Individual and Institutional Contributors to Research in Accounting Education. The Accounting Educators’ Journal, 19(1): 21–44.
Raluca, S.(2016). Using Interactive Methods in Teaching Accounting. Studies in Business and Economics, 11(2): 130-139.
Rasekhi, S.(2019). The Relationship between Active Teaching Methods and Educational Tools in Students' Academic Achievement. Journal of Management and Accounting Studies, 4 (2), 166-176. (In Persian).
Saghafi, A and Mohammadzadeh Novin, A.(1992). Promote accounting education in developing countries. Accounting and Auditing Reviews, (20), 16- 38. (In Persian).
Shabani, H.(2004). Educational Skills, Tehran: Samt Publications. (In Persian).
Shekarey, A.(2012). Effects of cooperative learning on the development of students’ social skills. Educ Strategy Med Sci. 5 (1): 31-37. (In Persian).
Sullivan, E.J.(1996). Teaching financial statement analysis: A cooperative learning approach. Journal of Accounting Education, 14 (1), 107-111.
Wang, N.(2020). Research on the Application of Situational Interactive Teaching Method to the Financial Management Course. Advances in Economics, Business and Management Research, 110(5), 1234-1236.
Wen, H, Mao, H & Liu, T.(2019). A Study on the Application of the Heuristic Methods in Accounting Teaching. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 286(3), 494-496.