بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی بصیرآبیک

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بیش­اطمینانی­هازمانی رخ می­دهد که افراد توانایی و مهارت خود را، نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیشتر از واقعیت تخمین بزنند. مدیران با اطمینان بیش از حد، در تصمیمات مالی توانایی خود را بیشتر از واقعیت تخمین می­زنند. بیش­اطمینانی مدیریت می­تواند بر تصمیمات و خط­مشی­های شرکت اثرگذار باشد. پژوهش حاضر جهت ایجاد شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری بیش­اطمینانی مدیریت بر ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت­ها صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره با داده­های ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش متغیر بیش­اطمینانی مدیریت به عنوان متغیر مستقل براساس دو معیار مبتنی بر سرمایه­گذاری سنجیده شده است. متغیرهای وابسته شامل ریسک­پذیری (انحراف ­معیار بازده سهام و انحراف­ معیار جریان وجوه نقد عملیاتی) و عملکرد شرکت (بازده دارایی­ها، بازده حقوق­ صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین) می­باشد. نمونه پژوهش شامل 150 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390-1394 است. نتایج نشان می­دهد بیش­اطمینانی مدیریت بر ریسک­پذیری و عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Overconfidence Effects on Risk-Taking and Performance

نویسندگان [English]

  • maryam hajiebrahimi 1
  • Hoda Eskandar 2
1 MSc of accounting in Abyek Basir Institute of Higher Education
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Overconfidence occurs when people consider their abilities more than what they are. Overconfident managers overestimate their abilities in financial decision makings. Managerial overconfidence may affect a firm policies and decisions. This study is aimed to investigate the effects of managerial overconfidence on firm’s risk-taking and performance. This study uses multivariate regression model and panel data method to test the hypothesis. Independent variable is managerial overconfidence measured by 2 proxies based on investment. Dependent variables are risk-taking (Stock return SD and operating cash flow SD) and performance (ROA, ROE, and Qtobin ratio). The sample includes 150 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2015. The results show that managerial overconfidence has no effects on risk-taking and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Risk-taking
  • Firm Performance
حیدری، مهدی. (1393). تأثیر عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن. بررسی­های حسابداری و حسابرسی: 21 (2)، 172-151.
خنیفر، حسین؛ مقیمی، سید محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم. (1388). شناخت شخصیت مدیران لازمه مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت سلامت: 12 (37)، 57-49.
دارابی، رویا؛ زارعی، علی. (1396). تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری مالی: 4 (1)، 139-121.
فرخ نیا، احسان. (1395). بررسی رابطه بیش­اطمینانی مدیریت و کنترل­های داخلی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
گودرزی، احمد؛ یوخنه، ماریام؛ گورانی، پویا. (1395). بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیران بر معیارهای عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی.
موسوی، مرتضی؛ آقا بابایی، ابراهیم. (1395). تأثیر اطمینان بیش از حد بر رفتار سرمایه گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: 10 (34)، 37-25.
مهرانی، ساسان؛ طاهری، منصور. (1396). بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود. پژوهش­های تجربی حسابداری: 7 (2)، 164-147.
Ahmed, A. S. , Duellman, S. (2012). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of accounting research, 51 (1) , 1-30.
Ben-David, I. , J. R. Graham. , C. R. Harvey. (2013). Managerial Miscalibration, The Quarterly Journal of Economics, 128, 1547-1584.
Bernardo, A. , Welch, I. (2001). On the evolution of overconfidence and entrepreneurs. Journal of Economics and Management Strategy, 10,301–331
Busenitz, L. , Barney, J. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12, 9–30.
Chen, H, J. , Chen, Ch, H. (2015). Managerial Overconfidence and Bank Risk Taking -http: //www. efmaefm. org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20 ANNUAL %20MEE TINGS /2015-Amsterdam /papers /EFMA2015 _0366_fullpaper. pdf
Chou, S. , Lai, C. (2011). Overconfident CEOs, hedging and performance. http: //sfm. finance. nsysu. edu. tw/pdf/2013pdf/061-1459878159. pdf.
Chung, K. , Pruitt, S. (1994). A simple approximation of Tobin’s Q. Financial management, 23, 70-74.
Darabi, R. , Zarei, A. (2017). The effect of managerial overconfidence on stock crash risk: moderating role of conservatism. Financial Accounting Knowledge, 4 (1). 121- 139 (in Persian).
Deshmukh, S. , Goel, A. , Howe, K. (2013). CEO overconfidence and dividend policy. Finance intermediation, 22 (3) , 440-463.
Durand, R. (2003). Predicting a firm’s forecasting ability: The role of organizational illusion of control and organizational attention. Strategic Management Journal, 24, 821–838.
Eriksen, N, B. , Aabo, T. (2016). CEO narcissism, corporate risk-taking and performance. http: //pure. au. dk/portal-asb-student/da/studentprojects/ceo-narcissism-corporate-risktaking-and-performance (1a7ea363-0174-4a04-ae06-97fa295390cc). html
Fairchild, R. J. (2005). The effect of managerial overconfidence, asymmetric information, and moral hazard on capital structure decisions. ICFAI Journal of behavioral finance, 2, 46-68.
Farrokhnya, E. (2016). Investigation of the relationship between managerial overconfidence and internal control in TSE firms. Discertion (in Persian).
Gervais, S. , J. B. Heaton. , T, Odean. (2003). Overconfidence, investment policy, and executive stock options. Working Paper. http: //papers. ssrn. com/sol3/ papers. cfm?abstract_id=361200.
Goel, A. M. , A. V. Thakor. (2008). Overconfidence, CEO selection and corporate governance. Journal of Finance, 63, 2737-2784.
Goodarzi, A. , Yookhne, M. , Goorany, P. (2016). The effect of managerial overconfidence on financial performance criteria, The first national conference of world economic and management (in Persian).
Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of financial and quantitative analysis, 43,843-881.
Hambrick, D. , Mason, P. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9,193–206.
Han, S. , Lai, G. C. , Ho, C. L. (2015). CEO confidence or overconfidence? The impact of CEO overconfidence on risk taking and firm performance in the U. S. Property-Liability insurance companies, World risk and insurance economics congress.
Hayward, M. , Hambrick, D. (1997). Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris. Administrative Science Quarterly, 42, 103– 127.
Hayward, M. , Shepherd, D. , Griffin, D. (2006). A hubris theory of entrepreneurship. Management Science, 52, 160–172.
Heydari, M. (2014). The effect of managerial overconfidence on cost stickness: the moderating role of economic factors and agency theory factors. Auding and Accounting Reviews, 21 (2) , 151-172 (in Persian).
Imhof, M. J. , Seavey S. E. (2014). Corporate risk-taking, firm value and high levels of managerial earnings forecasts. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 30 (2) ,328–337.
Kahneman, D. , D. N. Lovallo. (1993). Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on risk taking. Management science, 39, 17–31.
Khanifar, H, Moghimi, M, Jandaghi, GH, Taheri, F, Sayyar, AB. (2009). Recognizing managers characters is beeded for manageing organization behavior. Health Management, 12 (37) , 49-57 (in Persian).
Kim, J. B. , Wang, Z. , Zhang, L. (2014). CEO overconfidence and stock price crash risk. Http: //www. ssrn. com.
Li, J. , Tang, y. (2010). CEO hubris, managerial discretion, and firm risk taking. Academy of management journal, 53 (1) , 45-68.
Malmendier, U. , Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market’s reaction. Journal of financial economics, 89 (1) , 20–43.
Mehrani, S and Taheri, M. (2017). Investigation of the effect of managerial overconfidence on the error of predicting earnings. Journal of Empirical Research in Accounting (in Persian).
Minggui, Y. , Wengui, L. , Hongbo. (2013). Managerial overconfidence and corporate risk taking. Journal of financial research.
Mousavi, M. , Aghababaee, E. (2016). The effect of Overconfidence on Investors Behaviors: Evidences from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis. 10 (34) , 25-37 (in Persian).
Pikulina, E. (2012). CEO overconfidence and firm performance.
Scherand, C. M. , Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of accounting and economics, 53 (12) , 311–329.
Shane, S. , Stuart, T. (2002). Organizational endowments and the performance of university start-ups. Management Science, 48, 154–170.
Shapira, Z. (1995). Risk-taking. New York: Russell Sage.
Slothouber, E. I. J. S. (2010). The influence of CEO overconfidence on firm value. http: //arno. uvt. nl/show. cgi?fid=113156.
 
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31
اردیبهشت 1398
صفحه 340-365
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1398