مدیریت سود در شرکتهای بورسی و شرکتهای غیر بورسی تابعۀ آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

چکیده

ژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد که سود گزارش شده با کیفیت پائین، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهد نظری و تجربی موجود بیانگر آن است که انگیزه‌های مدیریت شرکت در ارتباط با دستکاری سود در یک شرکت بورسی و غیربورسی می‌تواند متفاوت باشد. دو نظریۀ متضاد در این رابطه وجود دارد. نظریه "تقاضا" پیش‌بینی می‌کند که کیفیت سود شرکت‌های بورسی بالاتر باشد، اما پیش‌بینی نظریه "رفتار فرصت طلبانه" برعکس نظریۀ تقاضاست. در نبود شواهد تجربی کافی در این زمینه و فرصتی که افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های غیربورسی تابعه شرکت‌های بورسی در سایت کدال ایجاد کرده ‌است؛ پژوهش حاضر تفاوت احتمالی مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های غیربورسی تابعه آن­ها طی دوره زمانی 1390 تا 1394 را آزمون می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بین نوع شرکت (غیربورسی در مقایسه با بورسی) و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (براساس هر سه مدل به‌کار رفته) و جهت مدیریت سود (رو به بالا) رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش می‌تواند بیانگر آن باشد که به این دلیل که صورت‌های مالی شرکت‌های غیربورسی تابعه شرکت‌های بورسی در سایت کدال در دسترس همگان قرار می‌گیرد، انگیزه‌های حسابرسان و مدیران این شرکت‌ها همانند شرکت‌های بورسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Management in Listed Firms and Unlisted Subsidiaries

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin MohammadRezaei 1
  • leila Ahmadi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Finance, KharazmiUniversuity
2 MSc. of Accounting, Kharazmi university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Prior studies reveal that earnings manipulation by managers is one of the main concerns of investors in Tehran Stock Exchange (TSE). Extant theoretical and empirical evidence indicate that incentives of managers in relation to earnings manipulation can be different in a listed firm compared to an unlisted firm. There are two conflicting views in this area. "Demand" view suggests that earnings quality of listed firms is superior; however, the prediction of "opportunistic behaviour "view goes against it. Since there is no sufficient evidence in this area and Codal website provides disclosures of annual reports of unlisted firms as subsidiaries of firms listed in TSE, this study examines the possible differences of earnings management of listed firms and their unlisted subsidiaries over the period from 2011 to 2015. Results indicate that there is no significant relation between firm types (unlisted vs. listed) and both earning management through absolute discretionary accruals (based on three different model) and upward earnings management. Findings show that since the annual reports of unlisted firms like listed firms in TSE have been disclosed to the public, the incentives of managers and auditors of unlisted firms are similar to those of listed firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • listed firms on TSE
  • unlisted firms on
پورحیدری، امید، برهانی نژاد، سعید، محمدرضاخانی، وحید. (1394). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی: 14 (58). 104-85
حساس یگانه، یحیی. (1395). تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی، پژوهش­های تجربی حسابداری: 5 (4)، 45-23.
رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین. (1392). بررسی قدرت کشف مدل­های مدیریت سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی: 4 (19)، 73-54.
فیل اسرافیلی، مهدی. (1394). مقدمه ای بر روش همسان سازی براساس نمرات گرایش (PSM) در تحقیقات مالی، اقتصاد و حسابداری، مجله اقتصادی: 15 ( 6-5)، 22-5.
محمدرضائی، فخرالدین. (1396). روش پژوهش در حسابداری، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
محمدرضائی، فخرالدین و محمد رضائی، مهدی. (1394). بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 4 (4). 13-1
نیکومرام، هاشم، نوروش، ایرج و مهرآذین، علیرضا. (1388). ارزیابی مدل­های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود. مجله پژوهش­های مدیریت: 20 (82). 20-1.
Ball, R. , and Shivakumar, L. (2005) , Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics: 39 (1) , 12-83.
Ball, R. , and Shivakumar, L. (2006) , The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research: 44, 207–242.
Ball, R. , Jayaraman, S. and Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of Accounting and Economics: 53) 1-2 (, 66-136.
Bergstresser, D. and Philippon, T. (2006). CEO incentives and earnings management. Journal of Financial Economics: 80, 511 -529.
Burgstahler, D. , Hail, L. and Leuz, C. (2006). The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and public firms. The Accounting Review: 81 (5) , 983-1016.
Chen, F. , Hope, O. -K. , Li, Q. and Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review: 86 (4) , 1255-1288.
Dechow, P. , Sloan, R. and Sweeney, A. ) 1995 (. Detecting earnings management. The Accounting Review: 70 (2) , 193–225.
Dechow, P. and Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77 (1) , 35–59.
Dechow, P. and Skinner, D. (2000). Eamings Management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14 (2) , 235 -250.
Dechow, P. , Ge, W. and Schrand, C. ) 2010 (. Understanding earnings quality: a review of the proxies, theirdeterminants and their consequences. Journal of Accounting and Economics: 50, 344-401.
Fill-Srafili, M. (2015). Introduction to propensity score matching method in Finance, Economics and Accounting, Journal of Economic: 15 (5-6). 5-22. (In Persian)
Francis, J. R. , Michas, P. and Seavey, S. (2013). Does audit market concentration harm the quality of audited earnings Evidence from audit markets in 42 countrie Contemporary. Accounting Research, 30 (1) , 325-355.
Gaio, C. (2010). The relative importance of firm and country characteristics for earnings quality around the world. European Accounting Review, 19 (4) , 693-738.
Givoly, D. , Hayn, C. and Katz, S. P. (2010). Does public ownership of equity improve earnings quality. The Accounting Review: 85 (1) , 195-225.
Graham, J. R. , Harvey, C. R. and Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3) , 3-73.
Hamilton, J. , Ruddock, C. , Stockes, D. and Taylor, S. (2005). Audit partner rotation earnings quality and earnings conservatism. Working paper: University of New South Wales.
Hasas Yeganeh, Y. (2016). The Impact of corporate governance mechanisms on audit quality and real earnings management. Journal of Empirical Research in Accounting, 5 (4) , 23-45 (in Perssian).
Hope, O. -K. , Thomas, W. B. and Vyas, D. (2013). financial reporting quality in U. S. private and publice firms. The Accounting review, 88 (5) ,1715-1742.
Jaggi, B. , Leung, S. and Gul, F. ) 2009 (. Family control, board independence and earnings management: Evidence based on Hong Kong firms. Journal of Accounting and Public Policy: 28 (4) , 281–300.
Jones, J. ) 1991 (. Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29 (2) , 193–228.
Lawrence, A. , Minutti-Meza, M. and Zhang, P. (2011). Can Big 4 versus non-Big 4 differences in audit quality proxies be attributed to client characteristics? Accounting Review, 86 (1) , 259-286.
Kallapur, S. , Sankaraguruswamy, S. and Zang, Y. ) 2010 (. Audit market concentration and audit quality. Working Paper, Indian School of Business, National University of Singapore and Singapore Management University.
Karampinis, N. I. and Hevas, D. L (2011). Mandating IFRS in an unfavourable environment: The Greek experience. The International Journal of Accounting, 46 (3) , 304-332.
Kothari, S. P. , Leone, A. J. and Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39 (1) , 163-197.
Mirshekary, S. and Saudagaran, S. (2005). Perceptions and characteristics of financial statement users in developing countries: evidence from Iran. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation: 14 (1) 33-54.
MohammadRezaei, F. , Mohd-Saleh, N. , Jaffar, R. and Sabri, M. S. (2016). The effects of audit market liberalisation and auditor type on audit opinions: The Iranian experience. International Journal of Auditing: 20 (1). 87-100.
MohammadRezaei, F. , Mohd-Saleh, N. , and Banimahd, B. , ) 2012 (. Political economy of corporate governance: The case of Iran, International Journal of Business, Governance and Ethics: 7 (4) , 301–330.
MohammadRezaei, F. and Mohd-Saleh, N. ) 2016). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market, Accounting and Finance: 58 (3). 885-920
MohammadRezaei, F. (2017). Research method in accounting, Tehran, Termeh (in Perssian).
MohammadReaei, F. and MohammadRezaei, M. (2015). Audit firm ranking and audit quality, Managerial Accounting and Auditing Research, 4 (4) , 1-13 (in Perssian).
Nikoomaram, H. , Noravesh, I. and Mehrazin, A. (2009). The evaluation of accrual models in detecting earnings management, Journal of Management Research, 20 (82) , 1-20 (in Perssian).
Noronha, C. , Zeng, Y. and Vinten, G. (2008). Earnings management in China: an exploratory study. Managerial Auditing Journal, 23 (4) , 367 -385.
Poorheydari, O. , BorhaniNezhad, S. and MohammadRezae Khani, V. (2015). The effect of audit quality on timeliness of audit report in firms listed on Tehran Stock Exchange. Audit Science: 14 (58) , 85-104 (in Perssian).
Rahmani, A. and Bashiri Manesh, N. (2013). Detecting power of earnings management models. Accounting Research: 4 (19) , 53-73 (in Perssian).
Vigneron, L. and Mard, Y. (2016). Earnings management across publicly traded and privately held French SMEs, International Journal of Entrepreneurship and Small Business: 29 (3) , 416-440.
Zeghal, D. , Chtourou, S. and Sellami, Y. M. , (2011). An analysis of the effect of mandatory adoption of IAS/IFRS on earnings management. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation: 20 (2) , 61–72.