الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه‌ریزی منابع‌سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کنترل‌داخلی در جهت پیشبرد اهداف شرکت و تصمیم‌گیری مدیران دارای اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر ارائه مدلی کاربردی در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کنترل‌داخلی شرکت­های دارای سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان می‌باشد با توجه به ماهیت خاص شرکت­های دارای این سیستم و پیچیده‌تر شدن معاملات و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل‌های‌داخلی که جوابگوی شرکت­های دارای این سیستم باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. در این الگو فرآیند کنترل‌داخلی به 6 فاز، ساختارسازمانی، اخلاق‌حرفه‌ای، امنیت، ریسک، گزارشات و درنهایت استراتژی‌های سازمانی تقسیم شده‌است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از میان خبرگان انجام شده‌است، و 52 مولفه‌ی تحقیق از بین 350 مولفه مورد برازش قرار‌گرفته، با استفاده از نرم‌افزار smart PLS، بررسی سوال­های‌پژوهش در دستور کار قرار‌گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از این مدل نه‌تنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی کنترل‌داخلی در این شرکت­ها می‌باشد بلکه دارای مزایایی از قبیل فرآهم نمودن شرایط برای پیاده‌سازی و اجرای‌حسابرسی فناوری‌اطلاعات، به‌روزرسانی سیستم‌کنترل‌داخلی از طریق شناسایی و تعیین نقاط ضعف موجود و انجام اقدامات اصلاحی، کاهش ریسک در سازمان­های دارای سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان و افزایش نظارت بر سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internal Control Model in Enterprise Resource Planning Systems

نویسندگان [English]

  • Sahar Sepasi 1
  • Niloofar Hajighasemi 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management & Economics, TarbiatModares University, Tehran, Iran
2 Master of Accountancy, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Internal control plays an important role in achieving firm goals and making management decisions. This study is aimed to provide an applied model for identifying factors affecting internal controls of firms with enterprise resource planning system. Given the special nature of firms with these systems and their more complex transactions as well as the lack of resources in the field of internal controls that meet the firm requirements, researches in this area is necessary. This study divides the internal control process into six-phases including organizational structure, professional ethics, security, risk, reports and the Organizational strategies. The survey is conducted through experts, and 52 research components from 350 components, are fitted using smart PLS. Results show that, this model not only increases the effectiveness and efficiency of internal control of firms, but also it has the advantages of paving the way for implementation of IT audit, updating the internal control system through identification of weaknesses and making improvements , reducing risks in organizations with enterprise resource planning system and increasing the organizational surveillance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal control systems
  • enterprise resource planning
  • structural equation
حاجیها، زهره. محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی الزهرا: 7 (26)، 137-119.
رویایی، رمضانعلی. محمدی، مهدی. (1394). کتاب اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری، تهران: انتشارات کتابخانه فرهنگ.
زارع، فخری. (1383/12/اسفند). مدیران در گدار تصمیم‌گیری در سازمان‌های فاقد سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان. پول. برگرفته از www. poolnews. ir.
شعری، صابر. آذین فر، کاوه. (1386). سیستم­های اطلاعاتی حسابداری و کنترل داخلی، نشریه حسابدار، 10 (184)، 9-1.
عباس زاده، محمدرضا. محمدی، سعید. (1390). بررسی نقش عناصر مختلف در تهیه استانداردهای حسابداری. مجله حسابرس، 29 (57)، 108-100.
عزیزی، نعمت الله. (1389). اخلاق‌حرفه‌ای در آموزش عالی. نشریه فرهنگ و هنر، 1 (9)، 202-173.
عظیمی، سید محمد. محمدی میمند، محمد. امینی، محمد تقی. (1389). بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای استراتژی سیستم ‌برنامه‌ریزی ‌منابع‌ سازمان در شرکت آپادانا سرام. دانشگاه پیام نور مرکز تهران. (پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران). 72-76
علیزاده یوشانلوئئ، ناصر (1388). سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان­واثرات پیاده‌‌سازی آن در حوزه حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی، 2 (2)، 21-1.
کحالی، مصطفی. (1389). بررسی نقش حسابداران در اجرای سیستم‌برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 80-1.
ملانظری، مهناز، زراعتی فرد، لیلا. (1391). بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP). پژوهش­های تجربی حسابداری، 2 (6)، 109-95.
ملکیان، اسفندیار. توکل نیا، اسماعیل. خواجه وند، منصور. (1394). شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (26)، 86-67.
مهدی­بیگی. نجمه­کمالیان. امین­رضا­یعقوبی، نورمحمد. (1392). ارزیابی اثرات استقرار سیستم‌ برنامه‌ریزی ‌منابع‌ سازمانی بر نوآوری سازمان. پژوهش‌های مدیریت عمومی: 6 (20)، 74-57.
Abbas Zadeh, Mohammad Reza. , Mohammadi, Saeed. (2012). Investigating the role of various elements in the preparation of accounting standards. Auditor's Journal, 29 (57) , 100-108. (In persian).
Alizadeh Yushanlooye, Nasser. (2006). Enterprise resource planning and the implications of its implementation in the field of accounting. Islamic Azad university, 2 (2) , 1-21. (In persian).
Azimi, Seyyed Mohammad. , Mohammadi Meymand, Mohammad. , Amini, Mohammad Taghi. (2007). A survey of critical success factors in implementing in enterprise resource planning strategy in Apadana Ceram. Master thesis, Faculty of social & economic , Payame Noor University: 72-76. (In persian).
Azizi, Nematollah. (2010). Professional ethics in higher education. Culture and Arts Journal, 1 (9) , 173-202. (In persian).
Brech, H. D. , & Martin, M. (1996). Accounting information system: The challenge of extending their scope to business and information strategy. Accounting Horizons, 10 (4) , 16-22.
C. S. Norman, M. D. , Payne, V. P. Vendrzyk, (2009). Assessing information technology general control risk: an instructional case, Accounting Education, 24 (1) , 63–76
Chang She-I, Yen David C, Chang I-Cheng, Jan Derek. (2014). Internal control framework for a compliant ERP system, Information & Management, 51 (20) , 187–205.
Daft, Richard. (2010). Organization theory and design book, South-Western Cengage Learning.
Davenport, T. H. , Harris, J. G. & Cantrell, S. (2004). Enterprise systems and ongoing process change. Business Process Management Journal, 10 (1) , 16-26.
DeLone, W. H. & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Journal of management Information Systems Research, 3 (1) , 60-95.
. FASB, Accounting standard board of the association of Chartered Account America. (2001). Statement on auditing standard. Accounting, Auditing and Accuntability Journal. 4 (45): 449-452.
Gotterbarn, Don. ( 2004). Reducing software Failures: Address Ethical Risks With Software Development Impact Statements. In: R. A. Spinello and H. T. Tavani, eds. Readings in CyberEthics. 2nd ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett: 561-570.
Hajiha, Zohreh; Mohammad Hussein Nejad, Soheila. (2015). Factors affecting weaknesses with importance of internal control. Financial Accounting and Audit Research, 7 (26) , 119-137. (In persian)
Hong, K. K. , & Kim, Y. G. (2002). The critical success factors for ERP implementation: An organizational fit perspective. Information and Management, 40 (1) , 25-40.
Ifinedo, P. (2008). Measuring Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Success: A Structural Equation Modeling Approach. In Y. Manolopoulos, J. Filipe, P. Constantopoulos & J. Cordeiro (Eds. ) , Enterprise Information Systems, 3, 86-97.
Ifinedo, P. & Nahar, N. (2009). Interactions between contingency, organizational IT factors, and ERP success. Industrial Management & Data Systems, 109 (1) , 118-137.
Ifinedo, P. , Rapp, B. , Ifinedo, A. & Sundberg, K. (2010). Relationships among erp post-implementation success constructs: An analysis at the organizational level. Computers in Human Behavior,26,1136-1148.
Khahali, Mostafa (2010). Investigating the role of accountants in the implementation of the organization's system software, MSc dissertation. Azad University of Naraq Branch: 1-80. (In persian).
Lenard, Mary Jane. , A. Petruska, Karin. , Alam, Pervaiz. , Yu, Bing. (2016) Internal control weaknesses and evidence of real activities manipulation. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting: 33 (c) ,47-58.
Lin S. , M. Pizzini, M. Vargus, I. R. Bardhan. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. Accounting Review: 86 (1) , 287-323.
 Malekian, Esfandiar; Tavakolniya, Ismail; Khajeh vand , Mansour. (2015). Identification warning signs of internal control problems in nonprofit institutions. Financial Accounting and Audit Research, 7 (26) ,67-86. (In persian).
M. D. Stoel, W. A. Muhanna, (2011). IT internal control weaknesses and firm performance: an organizational liability lens, International Journal of Accounting Information Systems, 12 (4) , 208–304.
Mehdi‌ Beigi, Najmeh. , Kamalian, AminReza. , Yaghobi, Nourmohammad. (2013). Evaluating the effects of enterprise resource planning implementation on organizational Innovation. Public Management Challenges, 6 (20) ,57-74. (In persian).
Molanazeri, Mahnaz. , Zaeraati Fard, Leyla. (2013). Examining the role of innovation factors on implementation success of enterprise resource planning systems. Experimental Accounting Research, 2 (6) ,95-109. (In persian).
Morris, j. j. (2011). "The impact of enterprise resource planning (ERP) systems on the effectiveness of internal control over financial reporting. journal of Information systems, 1 (25) , 129-157.
Morton, N. A. & Hu, Q. (2008). Implications of the fit between organizational structure and ERP: A structural contingency theory perspective. International Journal of Information Management, 28 (5) , 391-402
O’Leary, D. (2000). Enterprise resource planning systems: systems, life cycle. electronic commerce, and risk, Cambridge University Press, Cambridge: 1-14
Petter, S. , DeLone, W. & McLean, E. (2008). Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems, 17 (3) , 236-263.
Proctor, J. Viganly. (2004). The security implications of Sarbanes–Oxley, symantec enterprise solutions webcast. Available at: www. symantec. com/press/ 2004/n040218c. html.
 Royaee, RamazanAli; Mohammadi, Mehdi. (2016). Book of Ethics professionalism in accounting, Tehan: Culture Library Publishing. (In persian).
Sheri, Saber, Azinfar, Kaveh. (2007). Accounting and internal control information systems, accounting bookkeeper,10 (184) ,1-9. (In persian)
Thompson, J. D. , Scott, W. R. & Zald, M. N. (2009). Organizations in action, Social science bases of administrative theory, Transaction Books: 1-211
United States Code, (2009). Public printing and documents: Definitions. Title 44, Section 3552, United States Code, Washington, DC.
Vance, M. Siponen, S. Pahnila. (2012). Motivating IS security compliance: insights from habit and protection motivation theory. Information & Management, 49,190-198.
Zare, Fakhri (2005). The decision making in organizations without enterprise resource planning. Money newspaper. (In persian)