نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری واحد تهران مرکز ، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام (ره)، عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

کیفیت کنترل داخلی شرکت‌ها می­تواند تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت‌ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت‌ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص­های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال‌های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه­ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی­داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Internal Control Quality

نویسندگان [English]

  • kaveh ghaderi 1
  • Salahaddin Ghaderi 2
  • karim ghaderzadeh 3
1 MSc. Of Accounting, Payam Noor University, Iran
2 Ph.D student of Accounting, Islamic Azad University ,Central Tehran Branch, Iran
3 Ph.D student of Accounting, Imam KhomaeiniIntenatioal University – Qazvin,And Instructor, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

Internal control quality of a firm can be affected by its specific features, auditing quality and corporate surveillance. Establishing an appropriate internal control system in firms will enhance accountability and financial transparency. This study is aimed to investigate the effect of managerial Ability on internal control quality. Thus, the study applies management compensation and managerial efficiency as indexes of managerial ability, and uses internal control system weaknesses in auditing report as an index of the internal control quality. This is an applied research with and causal method. The sample consists of 87 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2007 to 2016. To test the hypothesis the Logit regression method has been used considering the nature of the dependent variable. Results indicate that there is no significant relation between management compensation and internal control quality. Also, a negative relation between the managerial efficiency and the internal control system weaknesses indicates that managerial ability can improve the internal control system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Compensation
  • managerial ability
  • Managerial Efficiency
  • Internal Control Quality
آقایی، محمد. گلجاریان، محمدعلی. نظری، کیانوش. اسدالهی، امین. (1394). کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل. پژوهش­های تجربی حسابداری: 5 (1)، 55- 72.

بذرافشان، آمته. حجازی، رضوان. رحمانی، علی. (1394). رویدادکاوی الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 4 (16)، 45- 56.

جاوید، داریوش. دستگیر، محسن. عرب­صالحی، مهدی. (1394). بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه­کاری مشروط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی: 7 (26)، 125- 151.

حاجیها، زهره. محمدحسین­نژاد، سهیلا. (1395). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (26)، 119- 137.

حجازی، رضوان. اسماعیلی­کیا، غریبه. (1392). تأثیر سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترل­های داخلی در رابطه با گزارشگری مالی. پژوهش­های تجربی حسابداری: 2 (3)، 17- 38.

حساس یگانه، یحیی. تقی­نتاج­ملکشاه، غلامحسین. (1385). رابطه گزارش کنترل­های داخلی با تصمیم­گیری استفاده کنندگان، مطالعات تجربی حسابداری: 4 (14)، 176- 133.

رحیمیان، نظام­الدین. توکل­نیا، اسماعیل. (1392). اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت‌های رشد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی). حسابداری مالی: 5 (20)، 108- 129.

قنبریان، رضا. (1390). کنترل­های داخلی از گذشته تا امروز، ماهنامه حسابدار: 237، 53- 49.

لطفعلیان، مهدی. ولی­پور، هاشم. (1394). بررسی اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی طراحی شده در شرکت نیرو ترانس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 4 (16)، ا- 14.

محمدی، جمال. (1387). اصول حسابرسی، تهران: انتشارات رسپینا.

منصورفر، غلامرضا. دیار، حمزه. حسین­پور. وحید. (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی: 7 (1)، 37- 54.

Aghaei, M. , Goljaryan, M. A. , Nazari, K. & Asadollahi, A. (2015). Effective’s internal controls in Investment companies from the viewpoint of independent auditors. Empirical Researches in Accounting: 5 (17) , 1-12. (in Persian)

Andreou, p. , D. Ehrlich, & C. louca. (2013). Managerial ability and Firm performance: Evidence from the global financial crisis. Working paper. Available at http: //www. mfsociety. org

Ashbaugh-Skaife, H. , D. W. Collins, W. Kinney, & R. LaFond. (2008). The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality. The Accounting Review: 83, 217-250.

Balsam, S. , W. Jiang, & B. Lu. (2014). Equity Incentives and Internal Control Weaknesses. Contemporary Accounting Research: 31,178-201.

Bazrafshan, A. , Hejazi, R. & Rahmani, A. (2015). Internal controls over financial reporting requirements and audit committee: Evidence from an event study. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing: 4 (16) , 45-56. (in Persian)

Cheng, M. , D. Dhaliwal, & Y. Zhang. (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics: 56, 1-18.

Dechow, P. , & I. Dichev. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. TheAccounting Review: 77, 35-59.

Demerjian, P. , B. Lev, M. Lewis, & S. MacVay. (2013). Managerial ability and Earnings quality. The Accounting Review 88 (2) , 463-498.

Doyle, J. , W. Ge, & S. McVay. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. TheAccounting Review: 82,1141-1170.

Feng, M. , C. Li, & S. McVay. (2009). Internal control and management guidance. Journal of Accounting and Economics: 48,190-209.

Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations. (1998). Basle Committee on Banking Supervision, Basle.

Ghanbarian, R. (2011). Internal Controls: Rrom the Past to the Present, Monthly Accountant: 237,53-49. (in Persian)

Ghosh, A. , Marra, A. , & Moon, D. (2010). Corporate boards, audit committees, and earnings management: pre and post-SOX evidence. Journal of Business Finance & Accounting: 37, 1145–1176.

Goh, B. W. , & D. Li. (2011). Internal controls and conditional conservatism. The Accounting Review: 86, 975-1005.

Hajiha, Z. & Mohammad Hasan Nejad, S. (2015). Factors influencing the importance of internal controls weaknesses, Financial Accounting and Auditing Research: 7 (26) , 119-137. (in Persian)

Hassas Yeganeh, Y. & Taghinataj Malakshah, T. (2006). Relation between Internal Control Reporting and the User's Decision Making: in TEHRAN Security Exchange Market. Empirical Studies in Financial Accounting: 4 (14) , 133-176. (in Persian)

Hejazi, R. & Esmaili Kia, G. (2013). The impact of enterprise resource planning (ERP) systems on the effectiveness of internal controls over financial reporting. Empirical Researches in Accounting: 3 (10) , 17-38. (in Persian)

Hoitash, R. , U. Hoitash, & K. M. Johnstone. (2012). Internal control material weaknesses and CFO compensation. Contemporary Accounting Research: 29,768-803.

Javid, D. , Dastgir, M. & Arab Salehi, M. (2015). The investigation of the effect of internal control quality on conditional conservativeness in accepted companies in Tehran securities exchange. Quarterly Financial Accounting: 7 (26) , 125-151. (in Persian)

Ji, X. D. , W. Lu, & W. Qu. (2015). Determinants and economic consequences of voluntary disclosure of internal control weaknesses in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics: 11 (1) , 1-17.

Kim, J. , B. Song, & L. Zhang. (2011). Internal control Weakness and Bank Loan Contracting: Evidence from SOX Section 404 Disclosures. The Accounting Review: 86, 1157-1188.

Leverty, J. T. & Grace, M. (2012). Dupes or incompetents? An examination of managementۥ s impact on firm distress. Journal of Risk and Insurance: 79 (3) ,751-783.

Li, H. (2015). Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence from China, International Journal of Financial Research: 6 (2) , 54-66.

Lotfalian, M. & Valipour, H. (2015). The effectiveness of the system of internal controls in the Niroo-Trans company. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing: 4 (16) ,1-14. (in Persian)

Mansourfar, G. , Didar, H. & Hosseinpour, V. (2015). The effect of managerial ability on earning quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research: 7 (1) ,37-54. (in Persian)

Mohammadi, J. (2008). Principles of Auditing. Tehran, Respina Publisher. (in Persian)

Morris, j. j. (2011). The impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Control over Financial Reporting. Journal of Information systems: 25 (1) , 129-157.

Paletta, A. & Alimehmeti, G. (2016). SOX Disclosure and the Effect of Internal Controls on Executive Compensation. Journal of Accounting, Auditing & Finance, First Published February 19, 2016.

Rahimian, N. & Tavakolnia, I. (2013). Financial leverage and its relation to financial distress and growth opportunities in companies accepted in Tehran Stock Exchange (linear and curvilinear relationships). Financial Accounting: 5 (20) , 108-129. (in Persian)

Yazawa, K , (2010). Why don’t japanese companies disclose internal control weakness?: Evidence from J-SOX mandated audits. Aoyama Gakuin University: 32,2-11.