حسابرسی فرهنگ سازمانی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)،تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران،ایران

چکیده

  در سازمان‌ها از فرهنگ ‌سازمانی به‌عنوان مسئله نرم یاد می‌شود که ارزیابی و نظارت آن توسط هیئت‌ مدیره کاری بس دشوار است. حسابرسی داخلی کارکردی واحد در سازمان است که با استقلال و دسترسی به اطلاعات افراد و مدارک، می‌تواند برای هیئت ‌مدیره این اطمینان را ایجاد کند که تعهدی قوی به رفتار خوب در سازمان وجود دارد و این تعهد در حقیقت به رفتارهای روزانه سازمان تبدیل می­شود و مهم‌تر اینکه اقدامات صورت گرفته جهت تغییر فرهنگ و رفتارها، به‌صورت مطلوب عمل می­کنند و فرهنگ ‌سازمانی در تمام سطوح منعکس‌شده است. هدف این پژوهش بررسی توانمندی‌ها و چالش‌های حسابرسی فرهنگ ‌سازمانی در ایران و استفاده بهینه از حسابرسان داخلی در ارتقاء فرهنگ‌ سازمانی است. این پژوهش از نوع یمایشی است و برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه کتبی که بر اساس مدل 7 عامل مکنزی تدوین شده بود، گردآوری شده است. نمونه‌ی مورد بررسی در این پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی در بررسی­های حسابرسان داخلی لحاظ نشده است و از بین 4 عامل نرم (ارزش­های مشترک، مهارت افراد در سازمان، سبک و شیوه مدیریت، کارکنان سازمان ) فقط ارزش­های مشترک و از بین 3 عامل سخت (استراتزی­های سازمان، سیستم­های سازمان، ساختار سازمانی) تنها سیستم­های سازمان در فرایند حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته‌های پژوهش ضرورت‌ها و ارزش‌آفرینی حسابرسی داخلی را در حوزه فرهنگ‌ سازمانی نشان می‌دهد. از این‌ رو پیشنهاد می‌شود که به ‌منظور بهبود و ارتقاء فرهنگ‌ سازمانی، حسابرسان داخلی علاوه بر کنترل‌های سخت، کنترل‌های نرم را نیز در رسیدگی‌های خود در مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture Auditing in Iran

نویسندگان [English]

  • ali rahmani 1
  • afsaneh bahiraei 2
1 Prof. of Accounting, Alzahra university, Tehran, Iran
2 Msc. Of Accounting, Alzahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 Organizational culture the evaluation of which by the board of directors is a very difficult job, is considered as a soft issue in organizations. Internal audit is a unique function within an organization, which with independence and access to individual's information and evidence may ensure the board of directors that there is a strong commitment to good conduct and it actually becomes a daily behavior in the organization and more importantly, actions taken to change culture and behaviors are effective and that the tone at the top is reflected at all levels. This study is aimed to investigate audit capabilities and challenges of organizational culture in Iran and the role of internal auditors in the promotion of organizational culture. This study is a survey research and the research data are collected by means of questionnaire that is designed based on the McKinsey 7s questions. The sample consists of 123 internal auditors. The results show that organizational culture is not considered in internal auditors' reviews. Among the four soft factors (shared values, organization skills, management style, staff members) , only shared values and among the three hard factors (organizational strategies, Organizational systems, organizational structure) , only organizational systems are examined in the audit process. The results show the necessity and value creation of internal auditing in the field of organizational culture. Therefore, in order to improve the organizational culture, internal auditors should consider not only hard controls but also soft controls in their audits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Auditing
  • Corporate Culture
  • McKinsey 7s questions
بنی مهد، بهمن. نجاتی، امیر. (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهدکاری حسابرسان. فصلنامه حسابداری مالی و حسابرسی8 (30)، 138-119.

رحمانی، علی. قشقایی، فاطمه. (1394). حسابرسی فرهنگ سازمانی، دومین کنگره حسابرسی داخلی، ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ.

رویایی، رمضان علی. طالب نیا، قدرت الله. حساس یگانه، یحیی. جلیلی، صابر. (1391). ادراک حسابرسان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخلاق محور بر رفتار کاهنده­ی کیفیت حسابرسی. فصلنامه علوم مدیریت ایران7 (25)، 22-1.

مدرس، احمد. بیداری، محمدعلی. (۱۳۹۰). بررسی نقش ارزش‌افزوده حسابرسی داخلی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت4 (11)، 71-65.

مقیمی، محمد. (۱۳۸۷). اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ‌سازمانی کارآمد. مجله فرهنگ مدیریت6 (7)، 88-63

منشور نمونه فعالیت حسابرسی داخلی. (۱۳۹۱). سازمان بورس اوراق بهادار.

مهدوی، غلامحسین. موسوی نژاد، سید روح­الله. (۱۳۹۰). تأثیر میزان و شرایط اخلاقی بر تصمیم‌گیری مدیران مالی دستگاه­های اجرایی دولتی استان فارس. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری6 (4)، ۵۲-۴.

Banimahd, B. Nejati, A. (2016). Relationship between organizational culture and auditors' commitment. Financial Accounting and Audit Research: 30 (8) ,119-138. (In Persian)

Douglas, P. Davison, R. Schwartz, B. (2001). The Effect of Organizational Culture and Ethical Orientation on Accountants’ Ethical Judgments. Journal of Business Ethics: 34 (2) , 101-121.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. On-Line reading in Psychology and culture: 2 (8). http: //dx. doi. org/10. 9707/2307-0919. 1014

Hofstede, G. Minkov, M. (2010). Culture et organizations: Nos programmations mentals. Pearson Education France.

Mahdavi, GH. Moosavi, R. (2012). Impact of Moral Intensity and Ethical Climate on the Decision-Making of Financial Managers in Governmental Organizations in Fars Province. Ethics in science and Technology6 (4) , 42-53. (In Persian)

Modares, A. Bidari, M. (2015). Study for Value-Added Role of Internal Audit. Managemwnt Accounting11 (4) ,65-71. (In Persian)

Moghimi, M. (2008). Organizational ethics; The exxence of efficient organizational culture. Organizational Culture Management17 (6) , 63-87. (In Persian)

Moghimi, M. Naghizadeh, M. Safardoost, A. Rozehsara, M. (2015). The role of organizational culture on the effectiveness of technology transfer projects in Iran. Journal of Tecknology Development Management3 (1) , 9-30. (In Persian)

Rahmani, A. Ghashghei, F. (2013). Culture Auditing. The second annual annual audit of internal auditing; value creation in economics, role play in culture. (In Persian)

Royai, R. Talebneya, GH. Hasasyaghaneh, Y. jalili, S. (2012). The Impact of Auditors Perception of Authentic Leadership and Ethical Organizational Culture on Reduced Audit Quality Practices. Iranian journal of management sciences (IAMS): 25 (7) , 1-20. (In Persian)

Sama, L. Shoaf, V. (2008). Ethical Leadership for the Professions: Fostering a Moral Community. Journal of Business Ethics: 78 (1) , 39-46.

Sarros, J. C. Cooper, B. K. Santora, J. C. (2011). Leadership Vision, rganizational Culture, and Support for Innovation in Not-for-Profit and For-Profit Organizations. Leadership & Organization Development Journal32 (3) , 291-309.

 Shahbaz, F. Yixi, G. Sahbaz, M. (2017). Organizational culture and innovation performance in Pakistani software industry. Technology in Society: 51,66-73

 Standard Charter of Internal Audit Activity. (2012). securities and Stock Exchange organization(In Persian)

State of Internal Audit Survey (2014).Adapting to ComplexChallenges?Thomson Reuters.

The Institute of Internal Auditors. (2013). Effective Internal Audit in the Financial Services Sector.

The Institute of Internal Auditors. (2014). Culture and The role of Internal Audit Looking below The Durface..

The Institute of Internal Auditors. (2014). Culture. Corporate Governance And The Internal Auditors.

The Institute of Internal Auditors. (2014). Culture-Tips for Internal Auditors.

The Institute of Internal Auditors. (2014). Mckensey 7 S Questions.

Windsor, C; and N. M. Ashkansay (1996). Auditor Independence Decision Making: The Role of Organizational Culture Perceptions. Behavioral Research in Accounting8 (80-97). 1050-4753.

Wyatt, A. (2004). Accounting Professionalism: Accountants’ Responsibilities and Morality. CPA Journal7 (3) , 22-28.