راهبرد تجاری، ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی و تاخیر انتشار گزارش حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌ها از راهبرد‌های تجاری متفاوتی تبعیت می کنند، تحقیقات اخیر دو نوع از راهبردها بنام راهبرد تجاری اکتشافی و تدافعی را معرفی می کنند. نظریه سازمانی بیان می دارد که شرکت‌های اکتشافی احتمالا کنترل‌های داخلی ضعیف تری نسبت به شرکت‌های تدافعی داشته و تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی در شرکت‌های اکتشافی بیشتر است. لذا هدف اصلی این تحقیق آزمون تجربی این نظریه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش نوع راهبرد تجاری از مدل رضایی و همکاران (1392) و برای شناسایی ضعف بااهمیت در کنترل داخلی از گزارش حسابرسان مستقل مشابه پژوهش مانسیف و همکاران (2012)، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه 127 شرکت در بازه زمانی 1394 – 1391 است. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر این است که شرکت‌های دارای راهبرد تجاری اکتشافی ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی در گزارش حسابرسی دارند، اما شرکت‌های با راهبرد تدافعی کمتر ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی دارند. بااین حال در شرکت‌های اکتشافی تاخیر در گزارش حسابرسی کمتر از شرکت‌های تدافعی است.نتایج فرضیه اول و دوم حاکی از تایید نظریه سازمانی است که بیان می دارد راهبرد تجاری شرکت یک نشانه خوب برای ارزیابی قوت سیستم کنترل‌های داخلی است، اما در مورد فرضیه سوم این نظریه تایید نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Business strategy, Material Weaknesses of Internal Controls and Audit Report Delay

نویسنده [English]

  • Zohreh Hajiha
Associate Professor, Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Firms follow different business strategies. Recent researches introduce two kinds of strategies called “prospector” and “defender” strategies. Organizational theory suggests that prospectors probably have weaker internal controls and more audit report delay than defenders. Hence, the main goal of this research is to examine this theory in firms listed in Tehran Stock Exchange. To measure the kind of business strategy, the study employs Rezaee et al. (2013) model and to recognize Material Weaknesses of Internal Controls it uses external audit reports like Munsif et al. (2012). The sample consists of 127 firms during 2012-2015.
Findings imply that “prospector” firms have significantly weaker internal controls in audit report than defender firms. However, prospectors have fewer audits report delay than defenders. Findings of the first and second research hypotheses test confirm organizational theory and indicate that business strategy is a useful indicator for evaluating firms’ internal control strength. However, the findings of the third hypothesis test do not confirm this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • prospector strategy
  • defender strategy
  • material weaknesses
  • internal controls
  • audit delay
آقایی، محمد،  گلجاریان، محمد علی، نظری، کیانوش، اسدالهی، امین. (1394). کنترل­های داخلی موثردر شرکت­های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل، پژوهش­های تجربی حسابداری، 5 (1)، 12-1.
تنانی، محسن؛ محب خواه، محمد. (1393). بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (1)، 127-105.
حاجیها، زهره. (1389). بررسی رابطه خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 2 (6)، 121-78.
حاجیها، زهره،  رفیعی، آزاده، (1393). تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرسی مستقل. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) ، 6 (24) ، 137-121.
حاجیها، زهره، محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (26)، 137-119.
رضایی، فرزین،  محسن، رضا،  رایقی، مریم. (1392). مقایسه عوامل موثر بر نرخ بازده دارایی‌ها با تاکید بر راهبردهای تجاری، حسابداری مدیریت، 6 (17)، 17-1.
رضایی، فرزین، عازم، حامد. (1391). تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت­ها، فصلنامه حسابداری مدیریت، 5 (12)، 115-101.
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1391). دستورالعمل کنترل­های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، تهران.
صالحی، مهدی، اورادی، جواد، سالاری فورگ، زینب. (1395). تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی­های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی. دانش حسابداری، 7 (26)، 89-53.
قاســمی، بهروز، ابراهیمی، عبدلحمید. (1386). بررسی آثـار بـه کـارگیری راهبـردهـای رقـابتی مناسب بر کارایی شرکت­های تجاری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 11 (3)، 250-183.
Abernethy, M. A. , & Lillis, A. M. (1995). The impact of manufacturing flexibility on management control system design. Accounting, Organizations and Society, 20 (4) , 241–258.
Agbejule, A. , & Jokipii, A. (2009). Strategy, control activities, monitoring and effectiveness. Managerial Auditing Journal: 24 (6) , 500–522.
Aghaei,M. ,  Goljaryan, M. A. , Nazari, K. Asadollahi, A. (20165).
Effective’s internal controls in Investment companies from the viewpoint of independent auditors. Journal of Empirical Research in Accounting, 5 (1) ,1-12. (In Persian)
Ashbaugh-Skaife, H. , Collins, D. W. , Kinney, W. R. , & LaFond, R. (2009). The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity. Journal of Accounting Research, 47) 1) , 1–43.
Bentley, K. A. , Omer, T. C. , & Sharp, N. Y. (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemporary Accounting Research: 30 (2) ,780–817.
Bentley-Goode, K. A. and Newton, Nathan J. and Thompson, Anne (2015). Business Strategy and Internal Control Over Financial Reporting. Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=2637688
Bentley, K. A. , Newton. Nathan J. , and Anne M. Thompson. (2017). Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, In-Press.
Bouwens, J. , & Abernethy, M. A. (2000). The consequences of customization on management accounting system design. Accounting, Organizations and Society,25 (3) ,221–241.
Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, 28 (2) ,127–168.
Chenhall, R. H. , & Morris, D. (1995). Organic decision and communication processes and management accounting systems in entrepreneurial and conservative business organizations. Omega, 23 (5) ,485–497.
Dent, J. F. (1990). Strategy, organization and control: Some possibilities for accounting research. Accounting, Organizations and Society,15 (1-2) , 3–25.
Dhaliwal, D. , Hogan, C. , Trezevant, R. , & Wilkins, M. (2011). Internal control disclosures, monitoring, and the cost of debt. The Accounting Review, 86 (4) , 1131–1156.
Fisher, J. (1995). Contingency-based research on management control systems: Categorization by level of complexity. Journal of Accounting Literature, 14, 24–53.
Ghasemi. B. Ebrahimi, A. H. (2007). The Study of Effects to Make Use of Suitable Competitive Strategies on Efficiency of Commercial Companies in Iran, Management Research in Iran, 11 (3) , 183-206. (in Persian)
Habib, A. , Hasan, M. M. ( 2017). Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk, Research in International Business and Finance,39, 389–405. (In Persian)
Hajiha, Z. (2010). The investigation of control and inherent risk in risk based audit approach, Quarterly Financial Accounting, 2 (6) ,78-121. (in Persian)
Hajiha, Z. (2017). Prospector and Defender Business strategy, Information Asymmetry, and Stock Price Crash, Iranian Financial Engineering Quarterly, 8 (31) ,75-94. (in Persian)
Hajiha, Z. Mohamad Hossein Nejad, S. (2015). Effective Factors on Material Weaknesses of Internal Controls, Researches of Financial Accounting and Auditing, 7 (26) ,119-137. (in Persian)
Hajiha, Z. Rafiee, A. (2014). The effect of quality of internal audit performance on timeliness of audit report, Researches of Financial Accounting and Auditing, 2 (24) ,121-137. (in Persian)
Henri, J. -F. (2006). Management control systems and strategy: A resource-based perspective. Accounting, Organizations and Society, 31 (6) ,529–558.
Higgins, D. , Omer, T. C. , & Phillips, J. D. (2015). The Influence of a Firm’s Business Strategy on its Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 32 (2) ,674–702.
Iranian Stock Exchange Organization. (2012). The instruction of internal controls firms accepted in Tehran Stock Exchange and Over the counter, Tehran, Iran. (in Persian)
Ittner, C. D. , Larcker, D. F. , & Rajan, M. V. (1997). The choice of performance measures in annual bonus contracts. The Accounting Review, 72 (2) , 231–255.
Kim, J. -B. , Song, B. Y. , & Zhang, L. (2011). Internal control weakness and bank loan contracting: Evidence from SOX section 404 disclosures. The Accounting Review, 86 (4) ,1157–1188.
Kinney, W. R. , & McDaniel, L. S. (1989). Characteristics of firms correcting previously reported quarterly earnings. Journal of Accounting and Economics, 11 (1) ,71–93.
Miles, R. E. , & Snow, C. C. (2003). Organizational strategy, structure, and process. Stanford, CA: Stanford University Press.
Miles, R. E. , Snow, C. C. , Meyer, A. D. , & Coleman, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of Management Review, 3 (3) , 546–562.
Mohammad Rezaei, F. , Saleh, M, N. (2016). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market, Accounting and Finance, 58 (3). 885-920
Munsif, V. , Raghunandan, K. & Rama, D. V. (2012). ‘Internal control reporting and audit report lags: Further evidence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (3) ,203–218.
Salehi, M. Oradi, J, Salari Forg, Z. (2016). Effects of Presence of Audit Committee and Its Characteristics on Audit Report, Journal of Accounting Knowledge, 7 (26) ,59-83.
Porter, M. , E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, NY: The Free Press.
Rajagopalan, N. (1997). Strategic orientation, incentive plan adoptions, and firm performance: Evidence from electric utility firms. Strategic Management Journal: 18 (10) ,761–785.
Rezaee, F. Azem, H. (2012). The influence of competitive environment and business strategies on the relationship between firm's financial leverage and performance, Management Accounting: 5 (12) ,101-115. (in Persian)
Rezaee, M. Mohseni, Re. Rayeghi, M. (2013). Comparing the impact of co-determinants on return on assets: focusing on Business Strategies, Management Accounting: 6 (17) , 1-17. (in Persian)
Rice, S. C. , & Weber, D. P. (2012). How effective is internal control reporting under SOX 404? Determinants of the (non-) disclosure of existing material weaknesses. Journal of Accounting Research, 50 (3) , 811–843.
Saeed R, B. Zalailah S, Norsiah A. (2015). CEO characteristics and audit reporttimeliness: do CEO tenure and financial expertise matter?, Managerial Auditing Journal, 30 (8-9) , 998 – 1022.
Simons, R. (1987). Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis. Accounting Organizations and Society, 12 (4) , 357–374.
Tanani. M. , Mohebkhah, M. (2014). The Relation of Business Strategy with Earnings Quality and Stock Return in Firms listed in TSE, Journal of Empirical Research in Accounting: 4 (1) ,105-127. (in Persian)
Chen, Y. , Eshleman, J. D, and Soileau, J. S. (2017). Business Strategy and Auditor Reporting. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 36 (2), 63-86.