دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تابستان 1393 
2. کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

صفحه 21-45

10.22051/jera.2014.622

علی ثقفی؛ حسین علوی طبری؛ مژگان رباط میلی


5. شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام

صفحه 85-98

10.22051/jera.2014.613

مصطفی علوی؛ رضا نعمتی کشتلی؛ حمید حقیقت