کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه‌گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت‌های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن‌گاه فرضیه تحقیق طی سال‌های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه‌ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

quality of accounting information and stock price adjustment

نویسندگان [English]

  • ali saghafi 1
  • hossein alavi tabari 2
  • mozhgan robatmili 2
چکیده [English]

In this study, we examined the relationship between the quality of accounting information with a delay of stock price adjustment based on a new approach. Due to the theoretical literature, the stock price adjustment was measured by Hou and Moskowitz (2005) model. Independent variables measured in three groups include, Earnings quality indicator variables, misrepresented financial statements indicator variables and accounting variables driving risk. Hypothesis research was tested with data over the period 1380 to 1390. The sample covers 93 listed companies Tehran Stock Exchange and 1023 firm-year observations. This research present evidence that poor accounting quality is associated with delayed price adjustment to information. So that, the poor accruals quality can lead to a 3% increase delay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of accounting information
  • Stock Price Delay
ایزاک، استفان. (1389). روش تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی. ترجمه علی دلاور، تهران: انتشارات، ارسباران.
عبدالخلیق. ر ، بیپین ب. آجین کیا، (1379)، پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی، مترجم: دکتر محمد نمازی، انتشارات دانشگاه شیراز.
رحمانی.ع، ف. یوسفی و م. رباط‌میلی، (1391)، "کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیردرتعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده‌های آتی"، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 20، 138-158.
Akins, B., J. Ng, and R. Verdi. 2012. Investor competition over information and the pricing of information asymmetry. The Accounting Review 87 (1): 35–58.
Barry, C., and S. Brown. 1984. Differential information and the small firm effect. Journal of Financial Economics 13 (2): 283–94.
Beekes, W., & Brown, P. 2006. Do better‐governed Australian firms make more informative disclosures?. Journal of Business Finance & Accounting,33(3‐4), 422-450.
Beekes, W., P. Brown, and G. Chin. 2006. Do better governed firms make more informative disclosures? Canadian evidence. Working paper, Lancaster University.
Beneish, M. D. 1999a. The detection of earnings manipulation. Financial Analysts. Journal 55 (5): 24–36.
Callen, J., S. Govindaraj, and L. Xu. 2000. Large time and small noise asymptotic results for mean reverting diffusion processes with applications. Economic Theory 16: 401–19.
Callen, J., Khan, M., & Lu, H. 2011. Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research, Forthcoming.
Callen, J. L., Khan, M., & Lu, H. 2013. Accounting Quality, Stock Price Delay, and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research. 30)1(. 269–295.
Dechow, P., W. Ge, C. Larson, and R. Sloan. (2011). "Predicting material accounting misstatements". Contemporary Accounting Research 28 (1): 17–82.
Dechow, P., W. Ge, et al. (2010). "Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences." Journal of accounting and economics 50(2): 344-401.
Easley, D., S. Hvidkjaer, and M. O’Hara. 2002. Is information risk a determinant of asset returns? The Journal of Finance 57 (5): 2185–221.
Fernández, L. 2012. Price discovery, investor distraction and analyst recommendations under continuous disclosure requirements in Australia(Doctoral dissertation, University of Technology, Sydney).
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. 2005. The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
Feroz, E., K. Park, and V. Pastena. 1991. The financial and market effects of the SEC’s accounting and auditing enforcement releases. Journal of Accounting Research 29 (Supplement): 107–42.
Hou, K.; T.J Moskowitz, 2005. Market Friction, Price delay and the cross-section of expected returns. Review of Financial Studies 18: 981-1020.
Hutton, A., A. Marcus, and H. Tehranian. 2009. Opaque financial reports and the distribution of stock returns. Journal of Financial Economics 94 (1): 67–86.
Jackson A, Does accounting quality enhance the timeliness of price discovery? Accounting and Finance Association Australia and New Zealand Conference, 3-5 July 2011, Darwin, Australia.
Lim, K.P., 2010. Efficiency tests of the UK financial futures markets and the impact of electronic trading systems: a note on relative market efficiency. Applied Economics Letters, in press.
Lambert, R., C. Leuz, and R. Verrecchia. 2007. Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research 45 (2): 385–420.
Merton, R. 1987. Presidential address: A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. The Journal of Finance 42 (3): 483–510.
Penman, S. H. (2007). Financial statement analysis and security valuation. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
Verrecchia, R. 1980. The rapidity of price adjustments to information. Journal of Accounting and Economics 2 (1): 63–92.