شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام

نویسندگان

1 بورس و اوراق بهادار

2 دانشگاه آزاد

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

فقدان شفافیت اطلاعات و عدم نقدشوندگی سهام شرکت از ریسکهای قابل توجهی است که استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران را با مشکل مواجه میکند. بالعکس افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت، اطمینان سهامداران را افزایش داده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، نقد شوندگی سهام را افزایش و در نهایت بازده مورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. در این مقاله رابطه بین شفافیت اطلاعات با نقد شوندگی سهام که به وسیله معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه شده و بازده مورد انتظار سهامداران عادی طی سال های 1383 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از مطالعات همبستگی است. یافته های تحقیق با بکارگیری رگرسیون چند متغیره و با استفاده از 640 مشاهده سال-شرکت نشان می دهد، بین شفافیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج دیگر بیانگر این است که بین معیار شفافیت و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Transparency and Stock Liquidity

نویسندگان [English]

  • mostafa alavi 1
  • reza Nemati koshteli 2
  • Hamid Haghighat 3
چکیده [English]

Lack of corporate transparency and stock liquidity influence risk of investors and shareholders. Conversely, transparency and full disclosure of information by companies increase shareholder confidence reduces information asymmetry, increase stock liquidity and lower expected return of shareholders. In this paper relationship between information transparency and liquidity of shares by the measure of the gap between the purchase price and selling price of shares is calculated and expected return on the Tehran Stock Exchange during 1383 to 1390 is measured.This article is an applied research and correlational studies. Findings by using multiple regression using observed 640 years - company shows a positive correlation between information transparency and liquidity shares. In addition, there is no significant difference between transparency and expected return of shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information transparency
  • Stock Liquidity
  • Expected Returns