رابطه بین اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش رابطه اقلام غیرعادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود طی یک دوره 9ساله از سال 1382تا 1390 در 117 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان اقلام غیر عادی حسابهای دریافتنی و کیفیت سود وجود دارد. هم چنین سودآوری و نسبت بدهی رابطه ای منفی با کیفیت سود دارند. نتایج پژوهش بر این نکته تاکید دارد که در شرکت هایی زیان گزارش می کنند ، کیفیت سود افزایش می یابد و اندازه شرکت نیز تاثیری بر کیفیت سود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Abnormal Items of Accounts Receivable and Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • Gholam-Hassan Alahyari
  • Bahman Banimahd
چکیده [English]

This study investigate the relationship between abnormal items of accounts receivable and earnings quality over a 9 year period from 2003 to 2011 in 117 listed firm on Tehran stock Exchange. This paper use archival and correlation study as research methods. Using correlation method and multiple linear regression technique, the results of this study show a negative relation between abnormal items of accounts receivable and earnings quality. Research evidence also show debt ratio and profitability have a negative relation with earnings quality. Research outcomes also indicate that quality of earnings increase when firms report loss and firm size has no effect on earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Items of Accounts Receivable
  • Earnings Quality and Profitability