نقش اطلاعات حسابداری در تسریع فرآیند مالیات ستانی ازدیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در نظام مالیاتی ایران، به دلایل زیادی نظیر عدم اتکاپذیری اندازه گیری مالیات مؤدیان و تأخیر در پرداخت مالیات، بکارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر نیست و استفاده از مبنای نقدی نیز اطلاعات مربوط به مراحل قبل از وصول مالیات را ثبت و گزارش نمی کند. این پژوهش به نقش اطلاعات حسابداری مربوط به تمام مراحل فرآیند مالیات ستانی، در تسریع این فرآیند پرداخته است.
برای این منظور 250 پرسشنامه بین کارشناسان ارشد مالیاتی شاغل در 12 اداره کل امور مالیاتی استان هاتوزیع و 209 فقره تکمیل شده آن جمع آوری گردید. اطلاعات مندرج در پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأییدی و استفاده از طیف لیکرت آزمون وتحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد، ثبت ونگهداری اطلاعات مالی مرتبط با مراحل گوناگون (قبل از وصول مالیات و بعد از وصول) فرآیند مالیات درسیستم حسابداری از یک سو و گزارشگری این اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی از سوی دیگر، با تسریع فرآیند مالیات ستانی رابطه ای معنادار دارد. به بیان دیگر، کارشناسان مذکور بر این باورند، دستیابی به اطلاعات مالی مربوط به کلیه مراحل فرآیند مالیات(قبل وبعدازوصول) و در سطوح مختلف سازمانی،که از طریق یک سیستم حسابداری ماتریسی و مبتنی بر تئوری وجوه فراهم می شود، فرآیند مالیات ووصول آن را تسریع می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of accounting information in acceleration of tax receiving processes

نویسنده [English]

  • jafar babajani
چکیده [English]

In the Iranian tax accounting system, using the accrual basis is not possible due to many reasons such as the unreliability of tax measurement. For this reason, the cash basis is used in Iranian tax accounting system and cash basis will not record and report the information prior to the receiving of tax either. The main purpose of this research is the investigation of the role of accounting information, related to all the steps of the process of tax receiving in the acceleration of this process.
In order to achieve this purpose, 250 questionnaires were distributed among the tax experts working in 12 tax departments in the provinces of Iran and 209 of the aforementioned questionnaires were collected. The information in the questionnaires were analyzed by using the factor analysis method and the Likert spectrum. The research findings shows, acceleration of the process of tax receiving is meaningfully related to the recording and reporting of the information in different steps of the taxation process (prior to and after receiving the taxes), as well as the reporting of the information gained in these steps in different organizational levels. In other words, the aforementioned experts believe that the acquisition of taxation information in different steps of the process and in organizational levels via a matrix accounting system will accelerate the taxation process and consequently the receiving of tax.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information
  • accrual basis
  • cash basis
  • taxation process