بررسی رابطه بین تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی با تغییرحسابرسان مستقل

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

از دیدگاه سرمایه گذاران،تجدید ارائه صورت‌های مالی، نمایانگر کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و کاهش کیفیت حسابرسی نیز می‌باشد.استدلال محقق بر تغییر حسابرسان مستقل پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت در جهت مقابله با واکنش بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران شرکت می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال انجام یافته است: آیا تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌توانند باعث تغییر حسابرسان مستقل گردند؟ با استفاده از شرکت-های پذیرفته شده در بورس طی سال‌های 1382 تا 1391 و نمونه‌گیری به روش حذفی اقدام به آزمون فرضیه‌های با رگرسیون لجستیک تحقیق گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین تجدید ارائه صورت‌های مالی با تغییر حسابرسان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، مطابق یافته‌های پژوهش، بین بااهمیت بودن تجدید ارائه صورت‌های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار یافت شد. مطابق نتایج یافته‌ها هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بالا باشد، تغییر حسابرس مستقل در شرکت‌های برخوردار از تجدید ارائه صورت‌های مالی رابطه معنادار وجود داشته باشد نتایج یافته-ها نشان داد بازده منفی سهام پیرامون تاریخ تجدید ارائه براساس بااهمیت یا کم اهمیت بودن تجدید ارائه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining association between financial statements restatements with auditor switches

نویسنده [English]

  • mehdi heidari
چکیده [English]

From investors view Financial statements Restatement, represent breakdown in financial reporting quality and auditing quality. In according to researcher opinion, independent auditor switch following financial statements restatements in response to pressure from stock market and restore firm investors' confidence is done. This research is done to find an answer for this question: Do financial statements restatements are caused to switched independent auditor? Using listed companies in 1382 to 1391years (solar calendar) and with special sampling were tested this research hypothesis by logistic regression. Results show there is not any association between restatements with auditor turnovers. Also, results represent when restatements are more severe, there is positive association between restatements and auditor switches. The research results show there is the positive association between auditor switches and the corporate governance quality when financial statements restatements are important. At last, In according to research findings , negative stock return surrounding restatement announcement date in comparison with previous date is more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial statements restatements
  • independent auditor change
  • Stock Return
  • Corporate Governance
  • audit quality