رابطه‌ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود

نویسندگان

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش، به مطالعه‌ی رابطه‌ی بین تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385 تا 1392 می‌پردازد. مدل‌های مدیریت سود استفاده شده در این پژوهش شامل مدل‌های جونز تعدیل شده، کازنیک و لوئز است. این پژوهش، از نوع مطالعه همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی است، که 360 سال-‌شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود رابطه‌ی معناداری دارد و مدل‌های مختلف مدیریت سود در تبیین این رابطه تفاوت چندانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association Between Book-Tax Difference And Earnings Management

نویسندگان [English]

  • zahra arbabi bahar
  • ali rahmani
چکیده [English]

This paper investigates the association between book- tax difference with earnings management of firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2006 to 2013. Earnings management models used in this study consisted of modified Jones model, Kaznyk and Leuz. We stimate correlation, based on panel data. Samples includes 72 companies have been selected for 5 years. The results suggest that book- tax difference have significant relationship with earnings management and different earnings management models don’t have significant difference in explaining this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stated Tax
  • Book
  • Tax Difference
  • earnings management