آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رفتار هزینه به واکنش هزینه‌ در برابر تغییرات در سطح فعالیت اتلاق می‌گردد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه را درک می‌کنند، برای پیش‌بینی روند هزینه‌ها در موقعیت‌های عملیاتی مختلف، شرایط بهتری دارند. این وضعیت به آن‌ها امکان می‌دهد فعالیت‌های خود و در نتیجه درآمد‌های عملیاتی خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند. دیدگاه سنتی مرتبط با هزینه‌ها بیانگر این است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما تحقیقات اخیر در خصوص رفتار هزینه‌ها نشانگر چسبندگی هزینه-ها می‌باشد. بدین‌صورت‌ که بزرگی افزایش در سطح هزینه‌ها در نتیجه افزایش در سطح فعالیت در مقایسه با بزرگی کاهش در سطح هزینه‌ها در نتیجه کاهش در سطح فعالیت بیشتر است.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح بهای‌تمام‌شده‌کالای‌فروش‌رفته، هزینه‌های‌‌اداری،عمومی‌و‌فروش و سایرهزینه‌های عملیاتی طی سال‌های 1384تا 1391می‌باشد.
نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان (1%) در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان (1%) در سطح فعالیت است. بدین‌ترتیب بهای‌‌تمام‌شده‌کالای‌فروش‌رفته، هزینه‌های اداری،‌عمومی‌و‌فروش و سایرهزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه می‌باشند. همچنین نتایج، نشان‌دهنده چسبندگی در سطح هزینه‌های عملیاتی کل نیز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Investigation of Cost Stickiness in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sakine Sheibe 1
  • Zahar Fathi 2
  • Sahar Sepasi 2
چکیده [English]

The cost behavior is response to changes in activity level costs. Managers, who understand how costs behave, better predict the costs in different operating conditions. This allows them to better plan activities resulting from their operating income. In the traditional view changes in related costs represent the costs associated with increased and decreased activity level. Recent research consider that cost behavior indicate that the costs are sticky. That is whether costs increase more when activity rises than they decrease when activity falls by an equivalent amount.
The main purpose of this study is to empirically investigate the sticky behavior of operating costs in three levels of cost of goods sold, sales administrative and general expenses and other operating expenses in the Tehran Stock Exchange (TSE) during 1384 to 1391.
The results indicate that increased in three levels of costs for the same level of increased activity (1%) is bigger than reduced costs levels for the same decrease in the level of activity (1%). The results thus suggest that operating expenses, sales administrative and general expenses, and cost of goods sold have the sticky behavior of costs.
Managers can evaluate their exposure to sticky costs by considering the sensitivity of cost changes to reduction in volume and make better decisions. In addition to managers, financial analysts can better compare companies and industries with conception of cost stickiness behavior. Shareholders also can have confidence related to appropriate use of resource by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CosCost Stickiness
  • Total Operational Costs
  • Cost of Goods Sold
  • Sales general and Administrative Costs
  • Other Operational Costs