دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1395، صفحه 1-246 (پیاپی 21) 
2. کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود

صفحه 19-40

10.22051/jera.2016.2535

مهدی مرادی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ آرش قربانی


5. کمّی سازی و ارزیابی تجربی معیار نوینِ کیفیت حسابداری

صفحه 91-114

10.22051/jera.2016.2538

رضا حصارزاده؛ جواد رجبعلی زاده؛ فرشته عارفی؛ ندا علیزاده؛ سمیرا علیخانی