بررسی تأثیر دست کاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای دست­کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان دست­کاری فعالیت­های واقعی از سه معیار هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی استفاده شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی بین سال­های 1384 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد از میان معیارهای انتخابی برای مدیریت سود واقعی متغیرهای هزینه اختیاری غیرعادی و جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. افزون بر این، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. همچنین، نتایج نشان می­دهد که متغیر هزینه تولید غیرعادی تأثیر معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Abnormal Real Operations and Accrual Based Earnings Management on Future Stock Price Crashes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Saber Dorseh 2
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University of ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Master Student of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of abnormal real operations (real earnings management) measures and accrual based earnings management on future stock price crashes of firms listed in Tehran Stock Exchange. Three dimension of abnormal real operations in our tests are abnormal discretionary expenses, abnormal production cost and abnormal cash flows from operations. Four hypotheses are developed and data from the 99 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2013 are analyzed. The research regression model is investigated and tested using panel data with fixed effects approach. The results showed that among the measures of real earning management, abnormal discretionary expenses and abnormal operating cash flows have significant positive effect on future stock price crashes. Moreover, Accrual based earnings management has significant positive effect on future stock price crashes. Also, the results show that abnormal production cost has no significant influence on future stock price crashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future stock price crashes
  • Abnormal real operations and Accrual based earnings management
احمدپور، احمد. زارع بهنمیری، محمد جواد. حیدری رستمی، کرامت­­الله. (1393). بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه بورس و اوراق بهادار، سال هفتم، شماره 28، صص 45-29.

افلاطونی، عباس نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران. انتشارات ترمه.

بهارمقدم، مهدی. حسنی فر، حبیبه. (1389). بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیرت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال هفتم، شماره 27، صص184-207.

پور حیدری، امید. رحمانی ، علی. غلامی، رضا .(1392). بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرف­های حسابداری دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره 64، صص 55-85.

سعیدی، علی. حمیدیان، نرگس. ربیعی، حامد .(1392). رابطه بین فعالیت­های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره17، صص 45-58.

سلیمانی امیری، غلامرضا. حمزی، راضیه. (1390). اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 64، صص 112-91.

سینایی، حسینعلی. داودی، عبدالله. (1388). بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، سال 11، شماره27، صص43-60.

فروغی، داریوش. منوچهر، میرزایی. (1391). تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت های حسابداری شیراز، شماره 63، صص 117-77.

مرادزاده فرد، مهدی. عدیلی، مجتبی. (1389). بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت­های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار تهران. سال دوم، شماره.7، صص35-54.

ولی‌زاده لاریجانی، اعظم .(1387). نتایج مدیریت واقعی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س).

Barton, J; and PJ.Simko. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, Vol.77, Pp.1-27.

Benmelech, E., Kandel, E., and  P. Veronesi. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis)incentives. Quarterly Journal of Economics, Vol. 125, Pp17692-1820. http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2010.125.4.1769.

Bruns, W., and K. Merchant. ( 1990).The dangerous morality of managing earnings, Management Accounting, Vol.72, Pp.22-25.

Chen, J., Hong, H., and J. Stein. ( 2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, Vol. 61, 345–381.

Cohen,  D.  and  P.  Zarowin.  (2010).  Accrual-based  and  real  earnings management  activities  around  seasoned  equity  offerings.  Journal  of Accounting and Economics, Vol.50, Pp.2-19.

Cohen,  D.,  A.  Dey,  and  T.  Lys.  (2008). Real  and  Accrual  Based  Earnings Management in the Pre and Post Sarbanes Oxley Periods.  The  Accounting Review, Vol. 83, Pp. 757-787.

Dechow PM., and R. Sloan. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, Vol. 70:193-225.

Demski,  J.  (2004).  Endogenous expectations. The Accounting Review,Vol. 79: 519-539.

Francis B, Pandit S., and L. Li. (2014). Abnormal real operations, real earnings management, and subsequent crashes in stock prices: Available at SSRNcom/abstract=2506642.

Graham, J.R., Harvey, C.R. and S. Rajgopal. ( 2005). The economic implications of corporate financial reporting, Journal of Accounting and Economics, Vol. 40, pp. 3-73.

Guan L, Wright CJ, and SL. Leikam.(2005). Earnings management and forced CEO dismissal. Adv Acc , Vol, 21, pp. 61-81.

Gunny,  K. A.  (2010).  The  relation  between  earnings  management  using  real  activities  manipulation  and  future performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks. Contemp Accounting Review, Vol. 27, No. 3, pp855-888.

Gunny,  K. (2005). What  are  the  Consequences  of  Real  Earnings Management?. working paper, University of Colorado.

Healy, P.M, and J.M. Wahlen. ( 1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, Vol. 13, No. 4, pp.  365- 383.

Hong, H., and J. C. Stein. (2003). Differences of opinion, short sales constraints, and market crashes. Review of financial studies,Vol. 16, No. pp.487-525.

Hsiu J. F. (2006). Effect of  Financial Information Transparency on Investor Behavior in Taiwan Stock Market.

Hutton, A., Marcus, A., Tehranian, H., (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics , Vol.94, pp.  67-86. 

Jin, L. and S. C. Myers. (2006). R2 around the world: New theory and new tests.  Journal of financial Economics ,Vol.79, No. 2, pp. 257-292.

Kothari, S.P., Shu, S., and P. D.Wysocki. (2009). Do Managers Withhold Bad News? Journal of  Accounting Research, Vol.47, 241-276.

Li,  X.(2010).  Real  Earnings  Management  and  Subsequent  Stock  Returns. working paper.

Li, Lingxiang and B. Francis .(2011). Firms  Real Earnings Management and Subsequent  Price Crash Risk. CAAA Annual conference.

Roychowdhury,  S.  (2006).  Earnings  Management  through  Real  Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, Vol. 42,  Pp. 335-370.

Taylor, G., and Xu. Randall. (2010). Consequences of Real Earnings Management on Subsequent Operating Performance”. Research in Accounting Regulation. Vol. 22, No. 2, Pp. 128-132.

Thomas,  K.  J.,  and  H.  Zhang.  (2002). Value-relevant  properties  of  smoothed earnings, Columbia Business School, New York -  University  of  Illinois  at  Chicago, Chicago.

  Xu,  R.,  G., Taylor,  and  M.  Dugan.  (2007).  Review  of  Real  Earnings Management Literature”.  Journal of Accounting Literature, Vol. 26, pp.  195-228.

Yu,  W.  (2008).  Auditor  industry  specialization  and  real  activities manipulation. Working paper, Leigh University.