تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر توان پیش‌بینی‌کنندگی جریان‌های نقد عملیاتی و آزاد می‌پردازد. در این رابطه ازآزمون مجموع رتبه‌ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش‌بینی، استفاده شد. همچنین اطلاعات 123 شرکت به عنوان نمونه برای سال‌های 1381 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته‌های پژوهش نشان داد که خطای پیش‌بینی جریان‌های وجه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت‌های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت معنی‌دار دارد. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش‌بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش‌بینی جریان نقد آزاد، تأثیری نداشت. بنابراین نتیجه کلی تحقیق این است که میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران می‌تواند علامتی از وضعیت آتی جریان نقد عملیاتی باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cash Distributions to Shareholders on Operational and Free Cash Flow Predictability

نویسندگان [English]

  • vida mojtahedzade 1
  • Seyed Hossein Alavi Tabari 2
  • Shohreh Hadidifard 3
چکیده [English]

This paper examines the effectiveness of cash distributions to shareholders on operational and free cash flow predictability.
The Wilcoxon rank sum test has been used to compare the prediction errors and data from 123 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period from 2002 to 2011 has been examined.
Results show that operational and free cash flow prediction errors are different among firms with least and most net cash distributions to shareholders, and also with least and most size. Also, results indicate that, after controlling firm size effect, net cash distributions to shareholders have effect on operational cash flow prediction error, however, after controlling firm size effect, net cash distributions to shareholders have no effect on free cash flow prediction error.
Actually this study suggests that net cash distribution to shareholders is a sign of future condition of operational cash flow. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash distributions to shareholders
  • Operational cash flow
  • Free Cash Flow
  • Prediction error
ایزدی­نیا، ناصر؛ قوچی­فرد، حمزه و حمیدیان، نرگس. (1391). بررسی رابطه بین جریان­های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان­های نقد آزاد آتی شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­هاس حسابداری مالی، 4، صص 19-36.
ثقفی، علی و  فدائی، حمیدرضا. ( 1386). گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان های نقدی بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1378- 1384». بررسی های حسابداری و حسابرسی، 14، صص 3-24.
سازمان حسابرسی (1384). استانداردهای حسابداری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
منصور، جهانگیر (1384). قانون تجارت، تهران: انتشارات دیدار.
 
Calhoon, J. (2011). The 1 houre plan for growth, John Wiley & Sons.
Checkley, K. (2012). Cash is still King. Global Professional Publishi.
Dechow, P; Richardson, S.; Sloan, R. (2008). The persistence and  pricing of the cash component of earnings. Journal of Accounting Research, Vol. 46, PP. 537-566. 
Dichev, I; Tang, V. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. .Journal of Accounting and Economics. Vol. 47. PP. 160- 181.
Deng. L; Li, S; Liao, M; Wu, W. (2013). Dividends, investment and cash flow uncertainty: evidence from China. International Review of Economics and Finance. Vol. 27. PP. 112-124.
Edmonds, C.T; Edmonds, J.E; Maher, J.J. (2011). The impact of meeting or beating analysts' operating cash flow forecasts on a firm's cost of debt. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting. Vol. 27. PP. 242- 244.
Financial Accounting Standards Board (FASB) (1987). Statement of Cash Flows, No. 95.
Francis, R.N. (2011). Out-of-sample cash flow prediction and cash distributions to shareholders. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting. Vol. 27, PP. 1-9.
Jiang, Z; Lie, E. (2016). Cash holding adjustments and managerial entrenchment. Journal of Corporate Finance. Vol. 36, PP.190-205.
Lorek, K; Willinger, G. (2009). New evidence pertaining to prediction of operating cash flows. Review of Quantitative Finance and Accounting. Vol. 32, PP. 1-15.
Lorek, K; Willinger, G. (2010). Time series versus cross-sectionally derived predictions of future cash flows. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol. 26, PP. 29-36.
Yung, K; Nafar, N. (2014). Creditor rights and corporate cash holdings: international evidence. International Review of Economics and Finance, Vol. 33, PP. 111-127.