تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد واحدقزوین

2 کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی تاکستان

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می­باشد. دراین پژوهش تعداد125 شرکت درقالب دوگروه (شرکت­های دارای اهرم مالی بالا وپایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان­های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه­های تولیدغیر عادی و هزینه­های اختیاری غیر عادی       می­باشد. برای بررسی تأثیر اهرم مالی برمعیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده­های ترکیبی استفاده شد، نتایج نشان داد درشرایطی که شرکت­ها دارای سطح اهرم مالی بالاباشند، تأثیر اهرم مالی برهریک از معیارهای مدیریت سودواقعی وهمچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس ومعنادار بوده. ازطرفی درشرکت­های دارای اهرم مالی پایین، تأثیراهرم مالی هم بر برآیندمعیارهای مدیریت سودواقعی وهم برهریک از معیارهای جداگانه آن ­به استثنای زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریان­های نقد عملیاتی غیرعادی بود، نشان از اثری معکوس ومعنادار داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Leverage Levels and Firms’ Real Earnings Management

نویسندگان [English]

  • farzin rezaei 1
  • omid saber fard 2
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of different levels of financial leverage on real earnings management. In this study 125 firms in 2 different groups of high financial leverage and low financial leverage have been studied during 2004-2013. The real earnings management criteria include Abnormal operating cash flow, abnormal production costs and abnormal discretionary expenses. To investigate the effect of financial leverage on the real earnings management criteria, multivariate regression analysis using the panel data has been applied. The results show that in firms with high levels of financial leverage, the financial leverage has significant negative effect on each real earnings management criteria and also on sum of the real earnings management criteria. On the other hand, in firms with low levels of financial leverage, except when the real earnings management criteria is abnormal operating cash flow, financial leverage has significant negative effect on each real earnings management criteria and also on sum of the real earnings management criteria. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • Abnormal operational cash flow
  • Real Earnings Management
  • Abnormal discretionary expenses
  • Abnormal Production Costs
مشایخی، بیتا و حسین­پور، امیر حسین. (1395). بررسی رابطه مدیریت سود واقعی مدیریت سود تعهدی در شرکت­های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12: 29-52.
ایزدی نیا، ربیعی و حمیدیان. (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی ومدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه پیشرفت های حسابداری، 1: 33-54.
جهانگیریان، امین؛ رضوان­خواه، سعید؛کوهستانی، آنتا و ماطاوس،تلما. (1390). مبانی ورشکستگی.
فروغی ، داریوش؛ محمدی، هاجر. (1390). چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود. فصلنامه پژوهش حسابداری ، شماره1.
رهنمای­رودپشتی، فریدون؛ صالحی، الله­کرم. (1389). مکاتب و تئوری­های مالی وحسابداری، تهران:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مجتهدزاده ،ویدا؛ ولی‌زاده لاریجانی اعظم. (1389). رابطه مدیریت سود وبازدهی آتی دارایی­ها وجریان­های نقد عملیاتی آتی. فصلنامه تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره6.
مرادزاده فرد، مهدی و عدیلی، مجتبی. (1389).بررسی رابطه بین دستکاری فعالیتهای واقعی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه عملی-پژوهشی دربورس اوراق بهادار ،7: 35-54.
هاشمی، سیدعباس؛کمالی،احسان. (1389).تأثیر افزایش اهرم مالی،میزان جریان نقد آزاد درشرکت برمدیریت سود. فصلنامه دانش حسابداری، 2: 95-115.
Norhayati, Z., Rahayu, A. R. & Noor Saatila, M. I. (2013). The Impact of Leverage on Real Earnings Management. Procedia Economics and Finance, 7, 86-95.
Cohen, D. A. & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50, 2-19.
Ge, W. & Kim, J. (2010). Real Earnings Management and Cost of Debt.CAAA Annual Conference.
Kim, H., Lei, L. & Pevzner, M. (2010). Debt covenant slack and real earnings management. Working Paper.
Zagers, I. (2009). The effect of leverage increases on real earnings management. Working Paper.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370.
Zhang, R. (2006). Cash flow management, incentives, and market pricing. Working Paper, Guanghua School of Management.