دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، زمستان 1395 (پیاپی 22) 
6. بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس

صفحه 123-148

شیرکو هرمزی؛ هاشم نیکو مرام؛ رمضانعلی رویایی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


10. بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام

صفحه 219-255

محمدرضا نیک بخت؛ امیرحسین حسین پور؛ حسین اسلامی مفیدآبادی