دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1395 
6. بررسی تأثیر سوگیری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس

صفحه 123-148

10.22051/jera.2017.2627

شیرکو هرمزی؛ هاشم نیکو مرام؛ رمضانعلی رویایی؛ فریدون رهنمای رودپشتی