بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد گروه حسابداری ،واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام شرکت‌ها با استفاده از یک شاخص جامع، مشتمل بر سه طبقه کلی هیئت مدیره، حقوق سهامداران و شفافیت اطلاعاتی برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری مورد استفاده در این پژوهش، شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1389 تا 1393 می‌باشد. با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی برتکنیک داده‌های تابلویی، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نوسان بازده سهام شرکت‌ها با شاخص هیئت مدیره و شاخص شفافیت اطلاعاتی رابطه منفی معناداری دارد. اما بین نوسان بازده سهام شرکت‌ها و شاخص حقوق سهامداران رابطه معناداری یافت نشد. یافته‌های تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می‌تواند برای مدیران، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران بورس و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری راهگشا باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Corporate Governance Quality and Stock Return Volatility

نویسندگان [English]

  • safiyeh daylami 1
  • Mehdi safari 2
1 Department Of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgn, Iran Department Of Accounting, Golestan Science and Re search Branch, Islamic Azad University, Gorgn, Iran
2 Assistant prof,Department of accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz,Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the relation between corporate governance quality and stock return volatility using a comprehensive index consisting three general sub-indices including board composition, shareholder rights and information transparency. Our sample includes 96 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2010-2014. The research method is multivariate regression model based on panel data, and the results indicate that stock return volatility has a significant negative relation with board composition and information transparency. However, no significant relation has been found between stock return volatility and shareholder rights. The results of this study not only fill the void of research in this area, but pave the way for directors, policy makers and other stakeholders to make better decisions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board composition
  • Shareholder Rights
  • Information transparency
  • Stock return volatility
احمدپور، احمد ؛ رسائیان، امیر. (1388).  بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت.  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 17 (51)،  75- 92.
دیانتی دیلمی، زهرا ؛ شکراللهی، پریسا. (1394).  بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد.  پژوهش‌های تجربی حسابداری ، 4 (3)، 39- 62.
موسوی شیری، محمود ؛ سلیمانی، حمید؛ مومنی، یوسف؛ سلیمانی، حجت. (1394). رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام.  پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5 (2)، 131- 144.
مهرانی، کاوه ؛ صفر زاده، محمد حسین.(1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. دانش حسابداری، 2(7)، 69 - 98.
مهربانی، فاطمه. (1390). محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی و کیفیت سود. دانش حسابداری، 2(7)، 69- 98.  
نمازی، محمد؛ رئیسی، زهره ؛ حسینی، سیدمجتبی. (1392). بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.  فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6 (22)، 25 - 51.
Adjaoud, F; Ben-Amar, W. ( 2010). Corporate governance and dividend policy: shareholders’protection or expropriation?. Journal of Business Finance and Accounting, 37(5), 648-667.
Amman, Manuel  ; Oesch, David ; Schmid, Markus. M. (2011). Product Market Competition, Corporate Governance, and Firm Value :Evidence from the EU Area. European Financial Management, 36, 1-18.
Bargeron, L;  Lehn, K;  Zutter, C. (2010) .  Sarbanes-Oxley and corporate risk-taking. Journal of Accounting and Economics, 49(1) , 34-52.
 Bebchuk,  L;  Cohen, A ;  Ferrel, A. (2008). What matters in corporate governance?. The Review of Financial Studies, 27, 1-45.
Bheenick, E; Brooks, R. D. (2010). Does Volume Help in Predicting Stock Return?.  AnAnalysis of the Australian Market. Research inInternational Business and Finance, 24 (4) , 146-157.
Bhojraj, S;  Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings andyields:therole of institutional investors and outside directors.The Journal of Business, 76(3), 455-475.
Black, B. (2001).  The corporate governance behavior and market value of Russian firms.EmergingMarkets Review, 2, 89–108.
Campbell, J;  Lettau, M; Malkiel, B; Xu, Y. (2001). Have individual stocks become morevolatile?. An empirical exploration of idiosyncratic risk. Journal of Finance, 56(1), 1-43.
Carcello, J. V;  Hermanson, D. R;  Neal, T. L;  Riley, R. R. Jr. (2002). Board characteristics and audit fees. Contemporary Accounting Research, 19(3), 365-384.
Chan, MuiChing Carina;  Watson, John; Woodliff, David. (2014). Corporate Governance Quality and CSR Disclosures. Journal of Business Ethics, 99(4), 451–466.
Ditmar, A ; Mahrt-Smith,j. (2006). corporate governance and  the value of Cash holdings. journal of Financial Economics, 13(3).126-142.
Durnev, A;  Kim, E. H. (2005). To steal or not to steal: firm attributes, legal environment and valuation. Journal of Finance 60, 1461–1493.
Ferreira, M. A; Laux, P. A. (2007). Corporate governance, idiosyncratic risk, and information flow. Journal of Finance, 62( 2), 951-989.
Fu, F. (2009). Idiosyncratic risk and the cross-section of expected stock return.  Journal of  Financial Economics, 91(1) , 24-37.
Goyal; Santa-Clara, P. (2003). Idiosyncratic risk matters!.  Journal of Finance, 58(3), 975-1008.
Gujarati, D.N; Porter, D.C; Gunasekar, S. (2009). Basic Econometrics, 5th Edition, New Delhi: Tata McGraw-Hill.
Gupta, P.P; Kennedy, D.B; Weaver, S.C. (2009).  Corporate  governance and  firm  value:evidence from Canadian capital market. Corporate Ownership and Control, 6(3), 293-307.
Jensen, M. C; Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs  and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4) , 305-360.
Kirkpatrick, G. (2009). Corporate governance and the financial crisis. OECD, Financiial Market  Trends, 96(1), 1-30.  
Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management:an empirical investigation. Journal of Accounting and Economics, Vol 33, No 1, 51-89.
Klein, P; Shapiro, D; Young, J. (2005). Corporate governance, family ownership and firmvalue: the Canadian evidence. Corporate Governance: An International Review, 13(6), 769-784.
Koerniadi H; Krishnamurti Ch; Tourani-Rad, A. (2014). Corporate governance and thevariabilityofstock returns. International Journal of Managerial Finance, 10(4), 494 –510.
Krishnamurti, C; Sevic, A; Sevic, Z. (2005). Voluntary disclosure, transparency, and marketquality: evidence from emerging market ADRs. Journal of Multinational Financial Management, 15, (4-5), 435-454.
Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. Journal ofFinancial Economics,92(3), 470-490.
Sharma, V.D. (2004). Board of director characteristics, institutional ownership, and fraud: evidencefrom Australia Auditing,  journal of practice and theory, 23(2), 107-119
Smith, C. W; Stulz, R. M. (1985). The determinants of firms’ hedging policies. Journal of  Financial and Quantitative Analysis, 20(4), 391-405.
Waweru, Nelson M. (2014). Determinants of quality corporate governance in Sub-SaharanAfrica. Managerial Auditing Journal,
29(5), 455-485.
Xu, Y; Malkiel, B. (2003). Investigating the behavior of idiosyncratic volatility. Journal of Business, 76(4), 613-644.