بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حسابداری.دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد. پرسش مذکور در قالب دو فرضیه مطرح شده است. مدیریت سود با استفاده از معیار کاهش مخارج فروش، عمومی و اداری اندازه‌گیری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. تعداد 114 شرکت انتخاب شده­اند که طی دوره زمانی 1390-1395 مورد بررسی قرار گرفته­اند. از روش تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارEviews9 جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Real Earnings Management Reversal and Long-Term Operating Performance

نویسندگان [English]

  • Elnaz Tajvidi 1
  • hosein ameri 2
1 shahid Beheshti
2 Ph.D. Student of Accounting. Mazandaran University
چکیده [English]

This research is aimed to answer the fundamental question whether there is a significant relationship between return of discretionary reduction of general, sale, and administrative expenditures and reduction of the future performance. The question is presented as two hypotheses. Earnings management is measured using the benchmark for reducing of general, sale and administrative expenditures. The Statistical population of the research includes all firms listed in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 114 listed firms during the period from 2011 to2016. Panel data analysis method, multivariate linear regression and Eviews9 software are used to test hypotheses and estimate coefficients. The results indicate that there is no significant relation between the return of discretionary reduction of general, sale and administrative expenses, and the reduction of future performance. But there is a significant relationship between the return of discretionary reduction in sales, general and administrative expenses, and the company limitation in earnings management of accruals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Earnings Management
  • Real Earnings Management Reversal
  • Accruals Restrictions
  • General
  • Sale and Administrative Expenses
منابع

پور حیدری، امید. همتی، داود. (1383). بررسی اثر قرار دادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 11، شماره 36، صص 63-47.

دستگیر، محسن؛ (1381). حسابداری ساختگی و رسوایی‌های مالی شرکت‌های آمریکایی. حسابدار، شماره 150، صفحات 16 تا 20.

زارع بهنمیری، محمد جواد. فاطری، علی.  ملکیان کله بستی، مصطفی. (1394). بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، شماره 1، سال سوم، صص 141-159.

سعیدی، علی. حمیدیان، نرگس. ربیعی، حامد. (1392). راﺑﻄﻪ بین فعالیت ﻫﺎی مدیریت ﺳﻮد واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ ﺷﺮﮐت های پذیرﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری مدیریت، شماره هفدهم، سال ششم، صص 58-45.

عدیلی، مجتبی. (1388). بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم اقتصادی

موسوی شیری، سید محمود. پیشوایی، فاطمه. خلعت­بری، حسن. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 23، شماره 2، صص 234-213.

ولی زاده لاریجانی، اعظم. (1387). نتایج مدیریت واقعی سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهراء (س).

Adili, M. (2009). Investigating the relationship between earnings management based on real activities and equity costs, Master's Degree in Accounting, Economics University. (In Persian).

Anderson, M. C. , Banker, R. , & Janakiraman, S. (2003). Are selling, general and administrative costs Sticky? Journal of accounting Research, 41 (1): 47- 63.

Barton, J. and P. Simko. (2002). the balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, 77: 1-27.

dastger, M. (2002). Fictitious Accountancy and Financial Scams of American Companies. Accountant, No. 150, pp. 16-20. (In Persian).

Eldenburg,L. G. K. A. Gunny, K. W. Hee, and N. Soderstrom. 2011. Earnings management using real activities: Evidence from nonprofit hospitals. The Accounting Review, 86 (5): 1605-1630.

Gunny, K. (2005). What are the consequences of real earnings management? Working paper, University of Colorado at Boulder.

Gunny, K. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary AccountingResearch, Vol. 27, No. 3, Pp. 855- 888.

Hall, B. H. A. Jaffe, and M. Trajtenberg. 2005. Market value and patent citations. Journal of economics: 16-38.

Healy, P. M. and Wahlen, J. (1999). A review of the earnings management literature and its implication for standards setting. Accounting Horizons, Vol. 13 No. 4, pp. 365-83.

Li, X. 2010. Real earnings management and subsequent stock returns. Available at SSRN 1679832

Mizik, N. and R. Jacobson. (2007). Earnings Inflation through Accruals and Real Activity Manipulation: It’s Prevalence at the Time of an SEO and the Financial Market Consequences. Working paper, Columbia University, University of Washington.

Mousavi Shiri, S. M; Peshvaey, F; Khalat Barri, H. (2016). Evaluation of Earnings Management at Different Levels of Conservatism and Institutional Investors Using Benford Law, Accounting and Auditing Reviews, Vol. 23, No. 2, pp. 234-213. (In Persian).

Pour Heidari, O. and Hemmati, D. (2004). Investigating the Effect of Debt Contracts, Political Expenses, Rewards and Ownership Plans on the Profit Management of Companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Audit Reviews, Year 11, No. 36, pp. 63-47. (In Persian).

Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42.

Saeidi, A, Hamidian, N, Rabiei, H. (2013). The Relationship between Real Estate Management Activities and Future Performance of Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, Seventh Number, Sixth Year, Pages 58-45. (In Persian).

Valizadeh Larijani, A. (2008). The results of real management of profits, Thesis of MA in Accounting, Al-Zahra University. (In Persian).

vorst,p. (2013). Real Earnings Management Reversal and Long-Term Operating Performance. Maastricht University. SSRN-id2304370

Xue, Sh. and Hong,Y. (2016). Earnings management, corporate governance and expense stickiness China. Journal of Accounting Research 9, 41–58

Zang, A. (2003). When do managers use real activities manipulation? Working paper, Duke University.

Zare Behnamiri, M. J, Fateri, A; Malekian Kale Basti, M. (2015). Investigating the Relationship Between Real and Actual Profit Management and Accruality and Capital Cost in the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of the Study of Financial Management Strategy, No. 1, Third Year, Pages 141-159. (In Persian).