بیش اعتمادی مدیریت صاحبکار و اظهار نظر غیر مقبول حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی.واحد کرج

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

بیش اعتمادی یکی از مهمترین ویژگی­های شخصیتی مدیران است. از دیدگاه نظری، این ویژگی با ریسک­پذیری مدیر رابطه مستقیم دارد. چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیل بیش اعتمادی مدیران، بیش از حد برآورد کند، احتمال اظهارنظر غیرمقبول افزایش می­یابد. هدف این پژوهش تعیین رابطه میان بیش اعتمادی مدیر و اظهارنظر غیرمقبول حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری و داده­های تحقیق، از نوع کتابخانه­ای و برای آزمون فرضیه، روش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که پس از اعمال شرایط نمونه گیری، تعداد 66 شرکت به عنوان حجم نمونه مورد بررسی در دوره زمانی 1386 تا 1393 تعیین شد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، بیش اعتمادی مدیر با اظهارنظر غیرمقبول حسابرس رابطه معنادار و منفی دارد. یعنی با افزایش بیش اعتمادی، احتمال اظهارنظر غیر مقبول حسابرس کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Overconfidence and Unqualified Audit Opinion

نویسندگان [English]

  • Maryam Semyari 1
  • Bahman Banimahd 2
1 Master of Accountancy Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

Overconfidence is one of the most important personal characteristics of managers. Theoretically, Manager’s riskiness is directly related to this characteristic. The Possibility of unqualified opinion increases, if the auditor recognizes this personality trait of the managers and overestimates financial reporting risk due to Managerial Overconfidence. This study is aimed to determine the relationship between Managerial Overconfidence and Unqualified Audit Opinion in firms listed in Tehran Stock Exchange. This research uses the library research to collect theoretical basics and data and applies correlation method to test the hypothesis. The statistical population includes all listed companies in Tehran Stock Exchange and the sample consists of 66 companies during the period from 2007 to 2014. The logistic regression method is used to test the hypotheses of the research. The results show that Managerial Overconfidence has significant and negative relationship with Unqualified Audit Opinion. That means any increase of Managerial Overconfidence decreases the possibility of Unqualified Audit Opinion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Unqualified Audit Opinion
  • financial reporting
  • Logistic Regression
منابع

بنی مهد، بهمن و سلاله نصیری پور دری. (1395). بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود. مجله حسابداری مدیریت، مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ.

بنی مهد، بهمن. (1390). بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارة 13، سال چهارم، ص 59 -83.

بولو، قاسم و مسعود حسنی القار. (1394). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، سال ششم، ش 21، صص 31 تا 5.

حســاس یگانه، یحیی و حسنی القار، مسعود. مرفوع، محمد. (1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمۀ حسابرسی. مجلهبررسی های حسابداری و حسابرسی،  شماره81، صص 363 تا 384.

دستگیر، مهدی و سپیده کاظمی نوری. (1393). بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی. مجله بررسی های حسابداری، دوره 1، شماره 2، صص 37-51.

رامشه، منیژه و مهناز ملانظری (1393)، بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری. دانش حسابداری: بهار 1393 , دوره 5 , شماره 16 ; صفحه 55 الی79.

عرب­صالحی، مهدی. امیری، هادی و سپیده کاظمی نوری. (1393). بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری ـ جریان‌های نقدی. نشریات مالی دانشگاه اصفهان، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۱۵-۱۲۸.

ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد ﺳﺎروﮐﻼﺋﯽ، مهدی و فاطمه پیرمرادی. (1392). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی در ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری استان گلستان، گرگان – یکم اسفند ماه 1392.

فرج زاده دهکردی، حسن و ناهید حیدری. (1395). بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت. مجله پژوهش های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 23، صص 221-239.

فروغی، داریوش و زهرا نخبه فلاح. (1393). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی برمحافظه کاری شرطی و غیر شرطی. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال ششم، شماره اول، پیاپی 19، ص 44-27.

مشایخ، شهناز و سمیرا بهزادپور (1393)، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره4، صص504-485.

Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1): 1-30.

Ali Nejad Sarokkalei , M. F, Pirmoradi , Abbas, S. (2013) , Investigating the Impact of Management Trust on the Accuracy of Actuality among Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Second National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, https: //www. civilica. com/ Paper-CAFM02-CAFM02_436. html. (In Persian).

Anderson, C. , S. Brion, D. M. Moore, J. A. Kennedy. (2012). A status-enhancement account of overconfidence. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 718-735.

Arabsalehi, Mehdi. Amiri, Hadi. (2014). the Effect of Top Executives' Overconfidence on the Investment-Cash Flow Sensitivity. Journal of Financial Accounting Researches, Volume 6, Issue 2, pp115-128. (In Persian).

BaniMahd, B. (2012). Investigating factors influencing the auditor's opinion. Quarterly Journal of the Stock Exchange, Vol. 4, No. 13, pp 59-83 (in Persian).

Banimahd. B; S, NasiriPour Dori. (2016). Managerial Overconfidence and Earnings Overstatement. Journal of the Management accounting, Vol. 9, No. 30: 55-65 (in Persian).

Ben-David, I. , Graham, J. R. & Harvey, C. R. (2010). Managerial miscalibration, working paper, Duke University.

 Bolo & Hassani Elghar. (2014). Examining Managerial Overconfidence Effect on Earnings Smoothing in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, Issue 21, 5-31 (in Persian)..

Chen,S. , Lai, S. , Liu, C. , McVay, S. (2014). Overconfident Managers and Internal Controls. Working paper, National Taiwan University and University of Washington.

Chyz, J. , Gaertner, F. Kausar, A & Watson, L. (2014). Overconfidence and Aggressive Corporate Tax Policy. Available at SSRN: http: //ssrn. com/ abstract=2408236.

 Dastgir, M; F Miraki. S Kazemi Noori. (2014). the Impact of Top Executives Overconfidence on Financial Distress. Journal of Accounting Reviews, Volume 1, Issue 2, pp 37-51 (in Persian).

Duellman, S. , Hurwitz, H. & Sun, Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11 (2): 148-165.

 Farajzadeh Dehkordi, H; Nahid Heidari. (2016). The Relation of Managerial Ability to Audit Fees and Going Concern Opinions. Journal of Empirical Research in Accounting, Volume 6, Issue 3, pp 221-239 (in Persian).

Fargher, N & Zhang, J. (2014). Changes in the measurement of fair value: Implications for accounting earnings. Accounting Forum, vol. 38, no. 3, pp 184-199.

Gayoung Ji. And J. (2015). Managerial Overconfidence and Going - Concern Modified Audit Opinion Decisions. Journal of Applied Business Research, Volume 31, 2123-2138.

Hambrick, D. & Mason, P. (1984). Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9 (2): 193-206.

Hasas Yeganeh, Y, Hasani Alghar,M. Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Accounting and Auditing Review, Article 6, Volume 22, Issue 3, pp 363-384 (in Persian).

Heaton, J. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 31 (2): 33– 45.

Hillery, G. , & Hsu, C. (2011). Endogenous overconfidence in managerial forecasts. Journal of Accounting and Economics, 51 (3) , 300–313.

Hsieh, T. , Bedard, J. C. & Johnstone, K. M. (2014). CEO Overconfidence and Earnings Management during Shifting Regulatory Regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41 (9-10): 1243-1268.

Lennox, C, S. Xi Wu, and Tianyu Zhang (2014) Does Mandatory Rotation of Audit Partners Improve Audit Quality? The Accounting Review, Vol. 89, No. 5, pp. 1775-1803.

Malmendier, U. , G. Tate, and J. Yan. (2011). Overconfidence and early-life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of Finance, 66, 1687-1733.

Malmendier, U. and G. Tate, (2005) , CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60, 2661- 2700.

Mashayekh, S; Behzadpur,S. (2014). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. Journal of Accounting and Auditing Review, Volume 21, Issue 4pp 485-504 (in Persian).       

Nokhbeh Fallah, Z. Foroghi, D. (2014). The Effect of Managerial Overconfidence on Conditional and Unconditional Conservatism. Journal of Financial Accounting Researches, Article 4, Volume 6, Issue 1, pp 27-44 (in Persian).

Pompian,M. M. (2006). Behavioral Finance and Wealth Management. Translated by: Ahmad Badri, Kayhan Publishers

Rameshe, M. Mollanazari. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Knowledge, Issue 16, Vol. 5, No. 16, pp 55-79 (in Persian).

Reynolds, K, and J, R. Francis. (2000). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. Journal of Accounting and Economics, vol. 30, issue 3, pp 375-400.

Schrand, C. , and S. Zechman. (2011). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53, 311-329.

Skala,D. (2008). Overconfidence in Psychology and Finance an Interdisciplinary. Literature Review. Bank i Kredyt, (4): 33-50