میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کاران در اجرای روش‌های تحلیلی توسط حسابرسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد.ایران و حسابدار رسمی

4 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

روش­های‌ تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت­ها و روندهای‌ عمده‌، شامل‌ پی‌جویی‌ نوسان‌ها و روابط‌ مالی‌ و غیرمالی‌ به‌دست‌آمده که‌ با سایر اطلاعات‌ مربوط‌، مغایرت‌ دارد یا از مبالغ‌ پیش‌بینی‌شده‌، انحراف‌ دارد. حسابرسان، ملزم‌اند که دست‌کم در مراحل برنامه‌ریزی و بررسی نهایی کار، از روش‌های تحلیلی استفاده کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان بکارگیری قابلیت­های سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کار در اجرای روش­های تحلیلی توسط حسابرسان است. بخشی از اطلاعات لازم برای اجرای روش‌های تحلیلی، از سیستم رایانه‌ای حسابداری صاحب‌کار به دست می‌آید. افزون براین، باتوجه به قابلیت بیشتر حساب‌های صورت سود و زیان برای اجرای روش‌های تحلیلی، میزان بکارگیری قابلیت‌های سیستم در حسابرسی آنها بیش از اقلام ترازنامه خواهد بود. برای اجرای پژوهش، پرسشنامه‌ای برای حسابداران رسمی شاغل ارسال شد و درنهایت 92 پاسخ دریافت گردید. یافته‌ها، نشان‌دهنده بکارگیری قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای صاحب‌کار در اجرای روش‌های تحلیلی است. همچنین میزان بکارگیری آن در اجرای روش‌های تحلیلی برای اقلام صورت سود و زیان بیش از ترازنامه است. افزون براین، در بکارگیری قابلیت­های سیستم اطلاعاتی رایانه­ای حسابداری در بررسی تحلیلی، بین مرد و زن تفاوت معناداری نیست. اما، کسانی که سابقه کاری کمتری دارند؛ تحصیلات بیش از کارشناسی دارند و آشنایی آنها با سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای زیادتر است؛ به میزان بیشتری از قابلیت­های سیستم اطلاعاتی رایانه­ای حسابداری در بررسی تحلیلی استفاده می‌کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Application of Client’s Computer Accounting Information System Capabilities in the Implementation of Analytical Procedures by Auditors

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Mohammad Ali Bagherpour Velashani 2
  • abdollah azad 3
  • Mostafa Ghannad 4
1 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Student of Accounting at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Analytical procedures” means the analysis of significant ratios and trends including the tracking the financial and non-financial fluctuations and relations that are inconsistent with other relevant information or deviate from predicted amounts. Auditors are required to use analytical procedures at least in the planning and the overall review stages. The aim of this study is to evaluate the use of client’s computer accounting information system capabilities in the implementation of analytical procedures by auditors. Some information necessary for implementation of analytical procedures are obtained from the client’s computer accounting system. In addition, because of the more capacity of income statement accounts for implementation of analytical procedures, the system capabilities will be more used in audit of income statement items than balance sheet items. For the study, a questionnaire is sent to Iranian CPAs and eventually 92 responses are received. The results indicate the use of the client computer accounting information system capabilities in the implementation of analytical procedures. Also, analytical procedures are more used for income statement items than the balance sheet items. In addition, there is no significant difference between men and women in the use of computer accounting information system capabilities in implementation of Analytical procedures. But, those with less work experience, higher education than a bachelor's degree, and more familiarity with computer information system, use the higher level of accounting information system capabilities in implementation of analytical procedures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing Standards
  • Analytical Procedures
  • Computer Accounting Information Systems
منابع
اسلامی بیدگلی، غلامرضا. زارعی، حسین. (1382). پژوهش تجربی پیرامون روش‌های تحلیلی آماری در حسابرسی. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره سوم، صفحات 107-130.
اکبری، فضل‌الله. (1379). بررسی تحلیلی در حسابرسی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
خدامی‌پور، احمد؛ سعیدی گراغانی، مسلم. (1390). بررسی تأثیر نتایج روش‌های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره دهم، صفحات 118-131.
رحیمیان، نظام الدین. (1387). کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره پانزدهم، شماره 53، صفحات 53-66.
سجادی، سیدحسین؛ اوستا، سهراب. (1384). کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره دوم، صفحات 90-102.
فخاری، حسین؛ کاشانی‌پور، محمد؛ افشار، مهدی؛ پورموسی، علی‌اکبر. (1392). تحقیق تجربی از نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون‌های تحلیلی، دانش حسابرسی، دوره 13، شماره 52، صفحات 73-93.
فرقاندوست حقیقی، کامبیز؛ برواری، فرید. (1388). بررسی کاربرد روش‌های تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت‌های مالی (تقلب مدیریت). دانش و پژوهش حسابداری، شماره 16، صفحات 18- 23.
مرادی، مهدی.، بیات، نعیمه. (1393). سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. مشهد: انتشارات مرندیز.
مؤمنی، منصور.، فعال‌قیومی، علی. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات گنج شایگان.
هوک، توماس. (1386). ضرورت دگرگون‌سازی حسابرسی، ترجمه بهروز خدارحمی و عبداله آزاد، تهران: انتشارات ترمه.
Akbari, F. (2000). Analytical Review in Audit. Tehran, audit organization. (In Persian)
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2008). Codification of auditing standards (Including AICPA and PCAOB auditing and attestation standards). New York, NY: AICPA.
Blocher, E. , & Patterson, Jr, G. F. (1996). The use of analytical procedures. Journal of Accountancy, 181 (2) , 53.
Chen, Y. , & Leitch, R. A. (1998). The error detection of structural analytical procedures: A simulation study”. Auditing, 17 (2) , 36.
Colbert, J. (1991). A guide to analytical procedure. The Woman CPA, fall, 109 – 110.
Daroca, F. P. , & Holder, W. W. (1985). The use of analytical procedures in review and audit engagements. Auditing-A Journal of Practice & Theory, 4 (2) , 80-92.
EslamiBidgoli, Gh. R & Zarei, H. (2003). Experimental research on statistical analytical procedures in audit. The Iranian Accounting and Auditing Review, 10 (3). pp 107-130. (in Persian)
Fakhari, H. , KashaniPoor. M. , Afshar, M. & PourMousa, A. A. (2013). An Emprical study about auditor's judgment in applying of analytical procedures. Journal of audit science. 13 (52). 73-93. (in Persian)
ForghanDoostHaghighi, K &Barvari, F (2009). Application of analytical procedures in assessing the risk of falsification of financial statements (Fraud Management). Accounting Knowledge and Research. 16. pp 18-23. (in Persian)
Fraser, I. A. , Hatherly, D. J. , & Lin, K. Z. (1997). An empirical investigation of analytical review by external auditors. The British Accounting Review, 29 (1) , 35-47.
Glover, S. M. , Prawitt, D. F. , & Drake, M. S. (2015). Between a rock and a hard place: A path forward for using substantive analytical procedures in auditing large P&L accounts commentary and analysis. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 34 (3) , 161-179.
Houck, Thomas. P, (2003). Why and How Audits Must Change, John Wily & Sons, Inc. (in Persian)
KhodammiPour, A. , SaeidiGaraghani, Moslem. (2011). The Effect of the Results of Analytical Procedures on the Efforts of Auditors in Auditing Accounting Estimates. Journal of Accounting and Auditing Research. 10 (3) , pp 118-131. (in Persian)
Kinney Jr, W. R. (1978). ARIMA and regression in analytical review: An empirical test. The Accounting Review. 53 (1) , 48-60.
Knechel, W. R. (1988). The effectiveness of statistical analytical review as a substantive auditing procedure: A simulation analysis. The Accounting Review. 63 (1) , 74-95.
Lin, K. Z. , & Fraser, I. A. (2003). The use of Analytical Procedures by External Auditors in Canada. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12 (2) , 153-168.
Loebbecke, J. K. , & Steinbart, P. J. (1987). An investigation of the use of preliminary analytical review to provide substantive audit evidence. Auditing-A journal of Practice & Theory, 6 (2) , 74-89.
Messier Jr, W. F. , Simon, C. A. , & Smith, J. L. (2012). Two decades of behavioral research on analytical procedures: What have we learned?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (1) , 139-181.
Momeni, M. &FaalGhayoumi, A. (2012). Statistical Data Analysis Using SPSS. Tehran, GanjShaygan Publishers. (in Persian)
Moradi, M. & Bayat, N. (2014). Accounting Information Systems. Mashhad, Marandiz Publishers. (in Persian)
Ngai, E. W. T. , Hu, Y. , Wong, Y. H. , Chen, Y. , & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50 (3) , 559-569.
Pike, B. J. , Curtis, M. B. , & Chui, L. (2013). How does an initial expectation bias influence auditors application and performance of analytical procedures?. The Accounting Review, 88 (4) , 1413-1431.
Pike. J. (2009). Does the Knowledge of Unaudited Account Balances Adversely Affect the Performance of Substantive Analytical Procedures?. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy University of North Texas.
Plumlee, R. D. , Rixom, B. A. , & Rosman, A. J. (2015). Training auditors to perform analytical procedures using metacognitive skills. The Accounting Review, 90 (1) , 351-369.
Rahimian, N. (2009). Usage of Analytical Procedures in Financial Statements Auditing. The Iranian Accounting and Auditing Review. 15 (4) , 53-66. (in Persian)
Sajjadi, S. H. , Avesta, S. (2005). Application of Analytical Procedures in Audit. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University. 22 (2) , 90-102. (in Persian)
Samad, R. N. A. , Baharuddin, I. , Jusoff, K. , Hassan, A. C. , & Zain, S. R. M. (2014). Analytical Review Techniques Practices by Accounting Firms in Malaysia. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 4 (6S). 14-18.
Stringer, K. W. (1975). A statistical technique for analytical review. Journal of Accounting Research, 1-9.
Trompeter, G. , & Wright, A. (2010). The world has changed—have analytical procedure practices?. Contemporary Accounting Research, 27 (2) , 669-700.
Wright, A. , & Ashton, R. H. (1989). Identifying audit adjustments with attention-directing procedures. The Accounting Review. 64 (4) , 710-728.
Yassin, R. M. (2006). The role of audit act in preserving public funds in the hashemite. Kingdom of Jordan. Jordanian Magazine Contemporary Changes in Business Management, 2 (2) , 283-315