استراتژی‏‌های ‌‌کسب‌وکار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف‌پذیری مالی) با استراتژی کسب‌وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب‌و‌کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب‌و‌کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت‌ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل‌های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته شده‌ است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ‌تر و انعطاف‌پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب‌وکار آن تدافعی‌تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب‌وکار شرکت تهاجمی‌تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت‌کننده‌ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف‌پذیری مالی با استراتژی کسب‌و‌کار شرکت ندارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Business Strategies and Corporate Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Marfou 1
  • Robab Shakeri 2
1 Assistant Professor of Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University
2 Graduate student of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study investigates the relation between a company's internal factors (maturity and financial flexibility) and its business strategy and the relation between business strategy and financial performance (risk and return). Finally, the impact of industry (market volatility and competition in the industry) on the relation between internal factors and the company's business strategy has been investigated. To assess the type of companies' applied strategy (aggressive or defensive) , the Ittner and Larcker) 1997) scoring system is used. For statistical analysis, multivariate regression model with two control variables (firm size and financial leverage) is used. The sample consists of 168 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period from 2011 to 2015. The results show that the more mature and financially flexible a company is, the more defensive business strategy it has. In addition, the more aggressive business strategy of a company, the more asset returns and the less specific risk. The results also show that higher market volatility and industry competitiveness do not have any amplifying effect on the relation of the maturity and financial flexibility of a company to its business strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • Firm Maturity
  • Financial Flexibility
  • Company's specific Risk
  • Return On Assets (ROA)
منابع

اعرابی، محمد؛ آقازاده، هاشم؛ نظامی‌وند‍‌چگینی، هوشنگ. (1389). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک(متون آموزشی 2). چاپ چهارم. تهران: دفتر پژوهش‌‌‌های فرهنگی.

اعرابی، سید‌محمد. عابدی، رحیم. (1389). رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان. فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. شماره 19، صص 239 - 277.

ایزدی، فاطمه. (1392). تحلیل تاثیر رقابت بازار محصول و استراتژی‌های کسب‌و‌کار بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد‌مالی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده علوم‌اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان.

بت‌شکن، محمد‌هاشم؛ عارفی، اصغر. (1378). انتخاب استراتژی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری. مجله حسابدار. شماره 135. صص 75 - 79.

پیرس‌ و رابینسون‌. (1380). برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ استراتژیک‌. ترجمه‌ سهراب‌ خلیلی‌ شورینی. چاپ‌ اول‌. تهران‌: انتشارات‌ یادواره‌ کتاب.

تنانی، محسن و محب‌خواه، محمد. (1393). بررسی رابطه بین استراتژی کسب‌و‌کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌‌‌های تجربی حسابداری. شماره 13. صص 105 - 127.

رضوانی، حمید‌رضا و سهامخدم، مازیار. (1391). تناظر استراتژی کسب‌و‌کار با عدم اطمینان محیطی (مورد مطالعه: شرکت‌های پگاه فارس و شام شام). فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. بهار و تابستان (1391). شماره7. صص 88 - 104.

زارعی‌متین، حسن؛ یزدانی، حمید‌رضا و بیریایی، هانیه‌سادات. (1389). بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. شماره 6. صص 97 - 112.

شعری آناقیز، صابر و قربانی، ناهید. (1394). رابطه انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار. تحقیق‌‌‌های تجربی حسابداری، بهار 1394، شماره 15، صص 165-180.

مرکز بهره‌وری ژاپن، مدیریت استراتژیک)کاربردی (، ترجمه داود محب علی و حسین رحمان سرشت، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. (1382).

A'arabi, S. M. , Abedi, R. (2010). Relationship between business and financial strategies alignment and organizational performance. Industrial Management Studies, 8 (19) , 239-277 (in Persian).

A'arabi, S. M. , Aghazadeh, H. and Nezamivand-Chegini, H. (2010). Strategic Planning Document. Tehran: Iran Cultural Studies. (4) (In Persian).

Agarwal, Rajshree and David B. Audretsch (2001). Does Entry Size Matter? The Impact of the Life Cycle and Technology on Firm Survival. Journal of Industrial Economics, 49 (1) , 21-43.

Bentley, K. A. , Omer, T. C. and Twedt, B. J. (2016). Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment? Available at SSRN: http: //ssrn. Com/abstract= 2162240.

BotShekan, M. H. and Arefi, A. (1999). Choosing a strategy for investment companies. Accountant magazine. 135, 75-79 (in Persian).

Chakravarty, Anindita and Rajdeep Grewal (2011). The Stock Market in the Driver’s Seat!Implications for R&D and Marketing. Management Science, 57 (9) , 1594-1609.

Chandler, A. D. (1962). "Strategy and stracture", Massachusetts: The M. I. T. Press.

Chandy, Rajesh K. and Gerard J. Tellis (2000). The Incumbent’s Curse? Incumbency, Size, and Radical Product Innovation. Journal of Marketing, 64 (3) , 1-17.

Dent, J. F. (1990). Strategy, organization and control: Some possibilities for accounting research. Accounting, Organizations and Society, 15, 3–25.

Hajar, I. (2015). The Effect of Business Strategy on Innovation and Firm Performance in the Small Industrial Sector. The International Journal of Engineering and Science (IJES) , 4 (2) , 1-9

Hambrick, D. (2003). On the Staying Power of Miles and Snow's Defenders, Analyzers, and Prospectors. Academy of Management Executive, 17 (4) , 115-118.

Han, Jin K. , Namwoon Kim, and Hong-Bumm Kim (2001). Entry Barriers: A Dull-, One-, or Two-Edged Sword for Incumbents? Unraveling the Paradox from a Contingency Perspective. Journal of Marketing, 65 (1) , 1-14.

Hauser, John, Gerard J. Tellis, and Abbie Griffin (2007). Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science. Marketing Science, 25 (6) , 687-717.

Ittner, C. , and Larcker, D. (1997). Product Development Cycle Time and Organizational Performance. Journal of Marketing Research, 34 (1) ,13-23.

Izadi, F. (2013). Analyzing the influence of product market competition and business strategies on relationship between financial leverage and financial performance. Master's thesis. Faculty of Administrative and Economics, University of Isfahan (in Persian).

Japan Productivity Center, "Strategic Management", (translated by Mohib-Ali, D. and Rahman-Seresht, H. , Tehran: Allameh Tabataba’i University Publications, 2003 (in Persian).

Jarillo, J. C. (1989). Entrepreneurship and Growth: The Strategic Use of External Resources. Journal of Business Venturing, 4 (2) , 133-47.

Jaworskii, Bernard J. and Ajay K. Kohli (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57 (3) , 53-70.

Jermias, j. (2008). The relative influence of competitive intensity andbusiness strategy on the relationship between financial leverage and performance. The british accounting review 40, 71-86.

Josephson, B. W. (2014). Strategic Marketing Ambidexterity: Antecedents and Financial Consequences. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of PHilosophy, Washington State University, and Carson College of Business.

Kohli, Ajay K. and Bernard J. Jaworski (1990). Market Orientation: The Construct, ResearchPropositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54 (2) , 1-18.

Miles, R. E. and Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure,and process. New York: McGraw-Hill Book Co.

Mizik, Natalie. And Robert Jacobson (2003). Trading Off Between Value Creation and Value Appropriation: The Financial Implications of Shifts in Strategic Emphasis. Journal of Marketing, 67 (1) , 63-76.

Momtazian, A. R. , kazemnejad, M. (2016). Managerial Abilities and Performance Measures. Empirical Research in Accounting, 5 (4) , 65-88. doi: 10. 22051/jera. 2016. 2297.

Nurul Houqe, M. , Kerr, M. and Monem, M. (2013). Business Strategy andEarnings Quality. Electronic copy available at: http: //ssrn. com/abstract=2198626.

O’Brien, J. P. (2003). The Financial Leverage Implications of Pursuing aStrategy of Innovation. Strategic Management Journal, 24, 415-431.

Obinozie, R. O. (2016). Effects of Management Control Systems and Strategy on Performance of Minority Owned Businesses. Available at: http: //scholarworks. waldenu. edu/dissertations/2007.

Pearce and Robinson. (2001). Strategic planning and management. (Translation by Khalili-Shourinia S.). First Edition. Tehran: yadvareketab Publications (in Persian).

Plambeck, Nils (2012). The Development of New Products: The Role of Firm Context and Managerial Cognition. Journal of Business Venturing, 27 (6) , 607-21.

Rezvani, H. , Saham-khadam, M. (2012). Business strategy correspondence with Environmental Uncertainty. Journal Management System, 4 (7) , 88-104 (in Persian).

Sheri Anaghiz, S. , Ghorbauni, N. (2015). The Relation between Financial Flexibility and Performance of Iranian Investment Firms from the Market Point of View. Empirical Research in Accounting, 4 (3) , 165-180. doi: 10. 22051/jera. 2015. 1999 (in Persian).

Sirmon, David G. , Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, and Brett Anitra Gilbert (2011). Resource Orchestration to Create Advantage: Breadth, Depth, and Life Cycle Effects. Journal of Management, 37 (5) , 1390-412.

Srinivasan, Shuba and Dominique M. Hanssens (2009) , Marketing and FirmValue: Metrics,Methods, Findings, and Future Directions. Journal of Marketing Research, 46 (3) , 293-312.

Tanani, M. , Mohebkhah, M. (2015). The Relation of Business Strategy with Earnings Quality and Stock Return in Firms listed in TSE. Empirical Research in Accounting, 4 (1) , 105-127. doi: 10. 22051/jera. 2015. 1886 (in Persian).

Teece, David J. , Gary Pisano, and Amy Shuen (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7) , 509-33.

Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement. Management Science, 35 (8) , 942–962.

Voss, Glenn B. deepak Sirdeshmukh, and Zannie Giraud Voss (2008). The Effects of Slack Resources and Environmental Threat on Product Exploration and Exploitation. Academy of Management Journal, 51 (1) , 147-164.

Yanney, J. P. (2014). Business Strategy and Leadership Style: Impact on Organizational Performance in the Manufacturing Sector of Ghana. Available at: http: //file. scirp. org/pdf/AJIBM_2014122310364057. pdf

Zahra, S. A. , & Pearce, J. A. (1990). Research evidence on the Miles-Snow typology. Journal of Management, 16 (4) , 751–768.

Zareie Matin, H. , Jam porazmey, M. , yazdani, H. , Biriaei, H. (2011). A Survey of the relationship between strategic orientations of enterprise with organizational performance by using balanced scorecard framework. Iranian Business Management, 2 (6) , 97-112 (in Persian).