شفافیت افشا در خصوص فعالیت در ارزش‌گذاری حسابهای ذخیره‌ای و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی.تهران.ایران

2 دانش آموخته گروه حسابداری، واحد الکترونیک،دانشگاه آزاد اسلامی.تهران.ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی شفافیت افشا در خصوص فعالیت در ارزش­گذاری حساب­های ذخیره‌ای و مدیریت ‏سود مبتنی بر اقلام تعهدی بوده­است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی و از جمله تحقیقات پس­رویدادی می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 تشکیل می­دهند که تعداد 125 شرکت به روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک در طول دوره تحقیق به­عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی با استفاده از نرم­افزار ایویوز 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان­داد که افشای شفاف حساب­های تعهدی تاثیر معکوس و معناداری بر روی تحریف اقلام تعهدی اختیاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داده که اندازه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌هایی که حساب­های ذخیره‌ای را در صورت­های مالی و یادداشت­های همراه و یا گزارش هیئت مدیره به مجمع ارائه می‌کنند، نسبت به شرکت‌هایی که این اطلاعات را افشا نمی­نمایند؛ تفاوت معناداری ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disclosure Transparency Related to Activity in Valuation of Reserve ‎Accounts and Accruals-‎Based Earnings Management

نویسندگان [English]

  • zahara AMIRHOSSEINI 1
  • omid Hadianpor 2
1 Associate Professor, Department of Management, Qods Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Graduated from Accounting Department, Electronic Unit, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study is aimed to evaluate disclosure transparency related to activity in valuation of reserve ‎accounts and accruals-based earnings management. This study is a descriptive-correlation, applied and post-event research. The statistical population of the research consists of all companies listed in Tehran stock exchange during the period from 2009 to 2014. The sample consists of 125 companies selected through systematic sampling. Research data is extracted from financial statements of companies and analyzed by regression models in panel data method using Eviews 7 software. Findings show that transparent disclosure of accrual accounts has a significant indirect effect on the accrual-based earnings management. Also the findings indicate that the level of accrual-based earnings management is not different between the firms providing reserve accounts in financial statements, explanatory notes or the Board's report to the general assembly and the firms not doing so.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Transparency
  • earnings management
  • Valuation Reserve Accounts
منابع
استا سهراب. (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش های حسابداری مالی. دوره 3. شماره 2. صص 93-106.
بشیرمنش، نازنین. رحمانی، علی و موسوی، میرحسین. (1395). پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری. پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 5. شماره 4. صص 186-161.
حقیقت، حمید؛ نعمتی کشتلی، رضا و علوی، مصطفی. (1393). شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام. پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره 4، صص 98-85.
مشایخ، شهناز و سادات نصیری، سپیده. (1395). بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابدار. پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 5، شماره 3، صص 154-127.
مشایخی، ‎بیتا. ‎ ‎مهرانی، ‎ ‎ساسان. ‎ ‎مهرانی، ‎ ‎کاوه‎ ‎و‎ ‎کرمی، ‎ ‎غلامرضا. (1384). نقش‎ ‎اقلام تعهدی‎ ‎اختیاری‎در‎ ‎مدیریت‎ ‎سود‎ ‎شرکت‎ های‎ ‎پذیرفته‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎بورس‎ ‎اوراق‎ ‎بهادار. فصلنامهبررسیهایحسابداریوحسابرسی، دوره 12، شماره ‏صص 74-61.
نوروش، ‎ ‎ایرج؛‎ ‎مهرانی، ‎ ‎کاوه‎ ‎و‎ ‎عارف‎ ‎منش، ‎ ‎زهره. (1385). ویژگی‎ ‎شرکتهای هموارساز، فصلنامهبصیرت، ‎ دوره 14، شماره‏۳، صص 55-32.
Alavi, M. ; Nemati koshteli R. & Haghighat, H. (2014). Information Transparency and Stock Liquidity. Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 3, No. 4, PP. 85-98. (in Persian)
Badertscher. B. A, Collins. D. W, Lys. T. Z. (2011). Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting and Economics, Doi: 10. 1016
Bashirimanesh, N. ; Rahmani, A. & Mosavi, M. (2016). Consequences of Voluntary Disclosure: Structural Equation Modeling Approach. Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 5, No. 4, PP. 161-186. (in Persian)
Berger, P. G. , Chen, H. & Li, F. (2006). Firm specific information and the cost of equity capital. Journal EFA, Zurich Meetings. psu. edu, pp1-36.
Cassell, C. A. , Myers, L. A. Seidel T. A. (2015). Disclosure transparency about activity in valuation allowance and reserve accounts and accruals-based earnings management. Accounting, Organizations and Society, Vol 46, PP 23-38.
Consoni, S. , Colauto, R. D. & Sampaio Franco de Lima, G. A. (2017). Voluntary disclosure and earnings management: evidence from the Brazilian capital market. Revista Contabilidade & Finanças, vol. 28, no. 74.
Cutillas Gomariz, M. F. , Sanchez Ballesta, J. P. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficienc. Journal of Banking and finance, Vol 40, Pp. 494-506
‎Kiattikulwattana P. (2014). Earnings management and voluntary disclosure of management's ‎responsibility for the financial reports. Asian Review of Accounting, Vol. 22, Iss: 3, pp. 233 - 256‎
Lee, C. J. , L. Y. Li and H. Yue. (2006). Performance, growth and earnings management. Review of Accounting Studies, Vol 11. Pp. 305-334.
Mashayekh, B. ; Mehrani, S. ; Mehrani. K. & Karami. Gh. (2006). Discretionary Accruals on Earning Management in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 4, PP. 61-74. (in Persian)
Mashayekh, Sh. & Sadat Nasiry, S. (2016). the impact of financial reporting Transparency on value relevance of accounting information: evidence of Tehran Security Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 5, No. 3, PP. 127-154. (in Persian)
Noravesh, I. ; Mehrani, K. & Arefmanesh, Z. (2006). Smothers company Specification. Basirat Journal, Vol. 14, No. 38, PP. 32-55 (in Persian)
Osta, S. (2011). Investigating the relationship between Ownership Structure and Earning Management. Financial Accouning Research, Vol. 3, NO. 2, PP. 93-106. (in Persian)
Zang, A. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, Vol. 87, no. 2, PP. 675–703.