بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

در زمینه حاکمیت شرکتی و ویژگی­های آن، پژوهش‌های زیادی در سال­های اخیر صورت گرفته است، اما در این میان بررسی تاثیر افشای اختیاری اطلاعات در قالب گزارشات مالی و غیر مالی بر عملکرد مالی شرکت­ها موضوعی جدید می­باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای اختیاری حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می­باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز به کار گرفته شد و امتیاز افشای اختیاری حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت­های بازده کل دارایی‌ها و کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در نظر گرفته شده­اند.
 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات 108 شرکت به روش رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی با بازده کل دارایی­ها و نسبت کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discretionary Disclosure of Corporate Governance and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • pari chalaki 1
  • Farzad Ghayour 1
  • Kave Bagheri 2
2 Graduate Certificate in Accounting
چکیده [English]

In recent years, a lot of researches have been done in the field of corporate governance and its features, but the impact of discretionary disclosure of information in the form of financial and non-financial reports on the financial performance of companies, is a new subject. So, the aim of this study is to investigate the relationship between discretionary disclosures of corporate governance and the financial performance of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2008 to 2013. In order to analyze the research data, multivariate regression model and Eviews software are used. The research uses discretionary disclosure of corporate governance score as the independent variable and considers total returns on asset (ROA) and Tobin's Q ratios as criteria for evaluating financial performance. In order to test the hypotheses, multivariate regression model is used based on the data of 108 firms. The results demonstrate that there is a significant positive relationship between the discretionary disclosure of corporate governance and the total returns on asset (ROA) as well as Tobin's Q ratio as financial performance evaluation criteria

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Voluntary Disclosure of Corporate Governance
  • financial performance
منابع
انواری رستمی، علی اصغر، حاجیان، نجمه، آذر، عادل. مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشای اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. پژوهش های تجربی حسابداری، 4 (14)، 143-165.
باغومیان، رافیک، نقدی، سجاد. (1393). تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش گری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 5 (16)، 119-136.
حساس یگانه، یحیی، رئیسی، زهره، حسینی، سید مجتبی. (1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 4 (13)، 75-100.
دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا، زارع، الهام. (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل کنندۀ رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 9 (31)، 96-117.
 رجبی، روح الله؛ گنجی، عزیز الله. (1389). بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکتها. پژوهش های حسابداری مالی، 2 (2)، 23-34.
ستایش، محمد حسین، روستا، منوچهر، علیزاده، وحید. (1393). بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، 4 (13)، 153-160.
شباهنگ، رضا. (1395). تئوری حسابداری. تهران، سازمان حسابرسی، جلد دوم، نشریه شماره 167.
 قنبری، فرحناز. (1386). بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
کاشانی پور، محمد، زنجیردار، مجید، پاچینی پارچین، سید مهدی، بابازاده، سید جواد. (1392). رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (19). 43-68.
مصطفوی، سید مریم، اشرفی، مجید. (1394). اثر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر.
مهدوی، غلامحسین، علیزاده طلاتپه، وحید. (1394). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری، 7 (1)، 201-228.
 مهرانی، کاوه؛ صفر زاده، محمد حسین. (1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. دانش حسابداری، شماره2 (7)، 69-98.
نقدی، سجاد، ابراهیمی کردلر، علی. (1395). تاثیر ویژگی‌های شرکت‌ بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 8 (2). 25-38.
Achoki, I. N, Kule, J. W, Shukla. J. (2016). Effect of voluntary disclosure on the Financial performance of commercial banks in Rwanda. A study of selected banks in Rwanda. Europian Journal of Busines and Social sciences, 5 (6) , 167-184.
 Albassam, W. M. (2014). Corporate governance, voluntary disclosure and financial performance empirical analysis of Saudi listed firms. PhD thesis.
Anvary Rostamy A. A, Hajian, N, Azar, A. (2015). Comparative Study of Transparency and Disclosure Indices in Developing and Developed Countries. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (14) , 143-165. (In Persian).
Baghumian, R, Naghdi, S. (2014). The effect of corporate Governance Mechanisms on Voluntary Disclosure in the Annual Reporting of Tehran Stock Exchange listed companies. Journal of Accounting Knowledge, 5 (16) , 119-136. (In Persian).
Didar, H, Mansourfar, G. M, Zare, E. (2017). The impact of corporate governance quality on disclosure quality with emphasis on moderating role of product market competition in firms listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 9 (31) , 96-117. (In Persian).
Elfeky, M. I. (2017). The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt. The Journal of Finance and Data Science, Vol. 3, 45-59.
Foyeke, O. I, Odianonsen, I. F, Aanu, O. S. (2015). Firm size and financial performance: A determinant of Corporate Governance disclosure practices of Nigerian companies. Journal of Accounting and Auditing: Research&practice. 1-8.
Ghanbari, F. (2007). Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms on Performance of Companies listed in Tehran Stock Exchange. Master Thesis in Accounting, Al-Zahra University. (In Persian).
Hasan, A. , & Butt, S. A. (2009). Impact of ownership structure and corporate governance on capital structure of Pakistani listed companies. International Journal of Business and Management, 4 (2) , 50-57.
Hassas Yeganeh, Y, Raeesi, Z, Hoseini, S. M. (2009). Relationship between Quality of Corporate Governance and Corporate Performance in Tehran Stock Exchange. Iranian journal of management sciences, 4 (13) , 75-100. (In Persian).
Kashanipour, M, Zanjirdar, M, Parchini Parchin, S. M, Babazadeh, S. J. (2013). Relationship between Voluntary Disclosure and Corporate Governance Mechanism. The Financial Accounting and Auditing Research, 5 (19) , 43-68. (In Persian).
Madhani M. Pankaj. (2009) , Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting. The Accounting World, 63-66.
Mahdavi, G. H, Alizadeh Talatape, V. (2015). Investigating the Relationship between Corporate Governance and Voluntary Disclosure Level in Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 7 (1) , 201-228. (In Persian).
Mehrani, K, Safarzadeh, M. H. (2012). Explaining the relationship between Corporate Governance and the Quality of Profit with a native approach. Journal of Accounting Knowledge, 2 (7) , 69-98. (In Persian).
Mostafavi, S. M, Ashrafi, M. (2015). The Effect of Corporate Governance and Ownership Structure on Voluntary Disclosures in the Companies listed in Tehran Stock Exchange. Fourth National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Azad Shahr, Islamic Azad University, Azadshahr Branch. (In Persian).
Musyoka, M. N. (2017). Effect of voluntary disclosure on financial performance of firms listed at Nairobi Securities Exchange. Master of Science thesis, KCA University.
Mutiva, J. M. (2015). The relationship between Volantury disclosure and financial performance of companies quoted at the Nairobi securities Exchange. International journal of Managerial Studies and Research, 3 (6) , 171-195.
Naghdi, S, Ebrahimi Kordlar A. (2016). The Association between the Firm-Specific Characteristics and Corporate Voluntary Disclosure: (Evidence from Iran). Financial Accounting Research, 8 (2) , pp. 25-38. (In Persian).
Rajabi, R, Ganji, A. (2010). Relationship between Corporate Governance and Financial Performance. Financial Accounting Research, 2 (2) , pp. 23-34. (In Persian).
Setayesh, M. H, Roosta, M, Alizadeh, V. (2014). The Relation Between Voluntary Disclosure and Performance of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (13) , pp. 153-160. (In Persian).
Shabahang, R. (2003). Accounting Theory. Tehran, 2) 167 (. (In Persian