دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، زمستان 1391 (6) 
5. تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی آن‌ها

صفحه 65-94

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ محمد جواد ساعی؛ اسماعیل شعنی