بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP)

نویسندگان

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

  در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای ایرانی اقدام به پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان( ERP ) کرده اند. این سیستمها با تسهیل در طراحی سیستم به موقع و یکپارچه تولید و جواب مشتری، انقلابی در محاسبات سازمانی بوجود آورده اند. در حالیکه بعضی از شرکتها با استفاده از ERP به کارایی قابل ملاحظه ای دست یافته اند، بعضی دیگر از شکست در اجرا،افزایش بودجه و عملکرد نامناسب شکایت می کنند. این پایان نامه در رابطه با تئوری انتشار نوآوری ( DOI ) و تئوری سیستمهای اطلاعاتی( IS ) جهت بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق ERP است.   داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه آماری این پژوهش شرکتهای استفاده کننده از ERP می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین چند جامعه، T تک نمونه ای،تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری انجام شده است. دوره انجام تحقیق پائیز 1391 می باشد. نتایج نشان می دهد فشار رقابتی هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر بااهمیتی دارد . از آنجا که هدف اصلی هر شرکت دستیابی به مزایای رقابتی است در نتیجه تحمل فشار رقابتی می تواند به عنوان یک هدف هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان نقش مثبت داشته باشد. از طرف دیگر، تاثیر رضایت کاربر بر بهبود عملکرد سازمان نیز چشمگیر است. علیرغم اینکه آموزش، درک پیچیدگی وحمایت مدیریت ارشد تاثیر با اهمیتی بر رضایت مدیران عملیاتی که از سیستم جدید استفاده می کنند دارد، با این وجود در بهبود عملکرد سازمان نقشی ندارند. به نظر می رسد این عوامل به طور مستقیم باعث افزایش رضایت کاربر شده و از طریق آن بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر می گذارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovative Factors Role in Successful Implementation of Enterprise Resource Planning Systems

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Molanazari
  • Leila Zeraati Fard
چکیده [English]

Enterprise Resource Planning (ERP) systems have been adopted by many Iranian organizations in these days. These systems have revolutionized organizational computing by facilitating integrated and real-time planning, production, and customer response. While some copmanies have achieved significant efficiencies through ERP, others have complained of failed implementations, budget overrun, and disappointing performance. This dissertation draws upon Diffusion of Innovation (DOI) theory and Information System Success (IS) theory to test the effective variables on ERP implementation success. Data were collected using survey through the componies that purchase ERP. Data Analysis has performed with Anova Test, T Test, CFA and SEM.The period of this study is the autumn of 1391. Results reveal that competitve pressure are positively related to user satisfaction and organizational performance. On the other hand, the influence of user satisfaction on organizational performance is significant. While percieved complexity, training and top management support are positevly related with satisfaction of operational managers, but don’t have a role in improving organizational performance. It seems that these variables just lead to increase user satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enterprise resource planning
  • DOI Theory
  • Information System Success
  • Organizational Performance
  • User Satisfaction