اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام

نویسندگان

دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

  هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه‌های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.  اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته‌ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی‌دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود.  اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی‌دار نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual Capital and its Relation with Cost of Equity

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani
  • Zohreh Arefmanesh
چکیده [English]

This research is aimed to measure the intellectual capital and study the relation between value added intellectual capital and its components, which are human capital value added, structural capital value added and physical capital value added, and the cost of equity in the firms listed in Tehran Stock Exchange. For the purposes of the research, the component of IC was calculated based on Pulic model (1997) and its relation with cost of equity was examined by multivariate regression analysis model from 2005 to 2011. According to the research findings, there is a negative and meaningful relation between the value added intellectual capital and the cost of equity. Also, there is a negative and meaningful relation between the human capital value added and the cost of equity, in other words, it declines the cost of capital. But, structural capital value added and Physical capital value added have no meaningful relation with cost of equity .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Added Intellectual Capital
  • Human Capital Value Added
  • Structural Capital Value Added
  • Physical Capital Value Added
  • Cost of equity