تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی آن‌ها

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت  شغلی حسابرسان می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط پژوهشگران تهیه و بین حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، T استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت عامل سازمانی شامل"دستمزد"، "ارتقاء"، "مشارکت در تصمیم‌گیری"، "قدردانی"، "تخصصی کردن فعالیت‌های حسابرسی"، "ارزیابی عملکرد به شیوه مناسب"، "پیشرفت شخصی" و "فعالیت در مؤسسات حسابرسی بزرگ" و شش عامل ماهیتی شامل"تنوع کاری"،"آزادی عمل در کار حسابرسی"،"آگاهی از نتیجه حاصل از انجام فعالیت حسابرسی"، "چالشی بودن شغل حسابرسی"، "انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی" و"احساس مفید بودن"، و سه عامل محیطی شامل "سرپرستی"، "روابط اجتماعی مناسب همکاران" و "امنیت‌ شغلی" در مؤسسات حسابرسی موجب افزایش و "ابهام در شغل حسابرسی"، موجب کاهش رضایت شغلی حسابرسان می-شود. همچنین، میزان تأثیر عوامل "فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری" و "قدردانی از حسابرسان" بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه حسابرسان افزایش می‌یابد. در نهایت، دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت بوده و حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditors’ Opinion about the Factors Affecting their Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Bagherpour Velashani
  • Mohammad Javad Saei
  • Esmail Shani
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the factors affecting auditors’ job satisfaction. To do so, a questionnaire was prepared and distributed among the auditors being employed in audit firms, and a member of Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA). The collected data was analyzed by using Pearson correlation test, ANOVA, Student T test, and Spearman correlation coefficient test. The results show that eight organization factors including “salaries”, “promotion”, “participation in decision making”, “ acknowledgment”, “specialized auditing activities”, “proper performance evaluation”, “personal development”, and“ working in large accounting firms “ and the six nature (work itself) factors including “ variety in work “, “ latitude on audit work”, “knowing the result of the work”, “ challenge of the audit work”, “flexibility in doing audit activities “ and “ meaningful of the job “, and three environmental factors include “ supervision”, “ social good co-workers”, and “ job security” increase and role ambiguity decreases auditors' job satisfaction. The findings also show that the effects of “participation in decision making” and “acknowledgment” on auditors' job satisfaction increase as age and experience of auditors increase. In addition, the opinion of auditors about the factors affecting job satisfaction is dissimilar in different areas and educational levels. Finally, there is no difference between male and female auditors' opinions about the factors affecting job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Auditors
  • Organizational Factors
  • Job Nature Factors
  • Environmental Factors