ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی براساس مدل ISI/IEC 9126 در سازمانهای منتخب ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

سیستم های اطلاعاتی به ویژه مالی راه حل های کلان سازمانی برای چالش ها و مشکلات ایجاد شده درمحیط کسب وکارمی باشند. زمانی که سیستم های اطلاعاتی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشند، سیستم قادر به حل مشکلات سازمان نخواهد بود. با توجه به اهمیت کیفیت سیستم های اطلاعاتی در موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان و همچنین استفاده روز افزون سازمان های ایرانی از این سیستم ها، در این پژوهش با مبنا قرار دادن مدل ISO/IEC 9126 که توسط سازمان جهانی استاندارد ارائه شده است، 21 معیار کیفیت سیستم های اطلاعاتی موجود از دیدگاه کاربران و تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی بررسی و دیدگاه این دو گروه با یکدیگر مقایسه شده است.
با توجه به ماهیت مقایسه ای پژوهش، از هر دو جامعه آماری تولید کنندگان سیستم های اطلاعاتی و کاربران این سیستم ها در شهر تهران به صورت تصادفی 200 نمونه انتخاب شده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از وجود شکاف قابل توجهی میان دیدگاه کاربران و دیدگاه تولیدکنندگان سیستم های اطلاعاتی در رابطه با وضعیت فعلی معیارهای کیفیت در سیستم های اطلاعاتی تولید شده می باشد. راه کارهای متناسب با کاهش این شکاف پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Quality Criteria of Informations Systems Based on ISO/IEC Standard Among Selected Iranian Organizations

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Maasumeh Maasumi 2
چکیده [English]

Information systems are major solutions for organizational challenges and problems created in the business environment. When information systems do not have the pertinent quality, the enterprises would fail to solve the problems associated with them.Considering the importance of quality of information systems for the purpose of organizational success by increasing use of these systems in Iranian organizations, this research did a comparative study to review the attitudes of both Software developers and users of these systems based on the quality model of ISO/IEC 9126.
Due to comparative nature of this study, two randomly sample test each one with 200 questionnaires was conducted between populations of information systems software developers and users of these systems in capital city of Tehran.The findings of 2 independent sample t-tests showed the meaningful gap between the attitudes of developers and users in regard with current state of existing systems in use. The reason for this gap was concluded as inadequate understanding of software developers about needs of the users, the unwillingness of them to invest for customer value and lack of users experience and education to properly implement these systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Systems
  • Quality Model of ISO/IEC9126
  • Information System Developers