بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی در گزارش حسابرسی دستگاه‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به‌عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه‌های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می‌باشند می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می‌باشند. داده‌های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته‌های توصیفی و یافته‌های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته‌های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره‌ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته‌های استنباطی از آزمون‌هایt تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که براساس رتبه‌بندی آزمون فریدمن به‌ترتیب شواهد حسابرسی، روش‌های تحلیلی به‌عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس‌و‌جو به‌عنوان پایین‌ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به‌شمار می‌روند. یافته‌های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliance Measure of Independent Auditors to Assess the Audit Evidence in an Audit Report of the Governmental agencies

نویسندگان [English]

  • aziz gord 1
  • hossein kurdestani 2
چکیده [English]

This paper examines the reliance measure of external auditors on the audit evidence as a fundamental factor in the audit report on the Governmental agencies. Also, this study investigates which audit evidence has more reliability and higher degree than other types of audit evidence. The statistical society of this research includes independent auditors in the audit organization and other audit institutions. The data has been collected using a questionnaire. For stability of internal and intermediate consistency of variables, Cronbach's alpha coefficient is used. In this study, LISREL and SPSS21 software is used for data analysis and the results are presented in two parts: of descriptive results and analytical results. In the descriptive results, plenty, frequency, pie chart, and column chart are used to describe the demographic and main variables. In the analytical results, one sample t-test and Friedman test are used. The results indicate that according to the Friedman test ranking, audit evidence and analytical methods have the highest and inquiry has the lowest degree of reliability of evidence. Also, the findings reveal a 95%-assured significant correlation between the independent and dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit evidence
  • the reliability of audit evidence
  • the independent auditor
  • the audit report
  • Governmental agencies
آردان، تیموتی اس. (1387). آمار به زبان ساده در پژوهش‌های آموزشی، روانشناسی و علوم اجتماعی، ترجمه عبدالوهاب خادمی شمامی، تهران: نشر نی.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1383). مقدمه‌ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، تهران: سمت.
حبیب پور، کرم؛ صفری شالی، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی، تهران: لویه، متفکران.
حساس یگانه، یحیی؛ مقصودی، امید. (1389). تأثیر آیین‌رفتار حرفه‌ای و تجربه بر کیفیت قضاوت حسابرسی. مجلهحسابدار رسمی، شماره9، 57-49.
حساس‌یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ، محمدحسین؛ ﺭﻓﻴﻌﻰ، ﺍفسانه. (1389). ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ. مجله ﺩﺍﻧش حسابرسی، شماره 2، 92-85.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی. (1391). استانداردهایحسابرسی شماره 200، اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، تجدید نظر شده، تهران: سازمان حسابرسی.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی. (1391). استانداردهایحسابرسی شماره 500، شواهد حسابرسی، تجدیدنظر‌شده، تهران؛ سازمان حسابرسی.
کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1377).استانداردهایحسابرسی، تهران: سازمان حسابرسی، 124.
نایبی، هوشنگ. (1388). آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، تهران: سمت.
نیکخواه‌آزاد، علی. (1379). بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری، تهران: سازمان حسابرسی. 121
AAA. (1973). A Statement of Basic Auditing Concepts. Studies in Accounting Research. 6
Agaser, G. M; Doupnik, T. S. (1991). Perceptions of Auditor Independence: A Cross–cultural Study, International Journal of Accounting, 6: 220–237.
Bartlett, R. W. (1993). A Scale of Perceived Independence: New Evidence on an Old Concept, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 6 (2): 52- 67.
Bedard, Jean C; Stanley F. Biggs. (1999). The Role of Problem Representation Shifts In Auditor Decision Processes in Analytical Procedures, Journal of Practice & Theory, 18 (1).
Cantach, A. H. Jr; Walker, P. L. (1999). A Descriptive and Nomative View. The Illinois Auditing Symposium. The international debate over Mandatory Auditor Rotation: A conceptual Research Framework. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 8 (1) , 43-66.
Carcello JV, Nagy AL. (2004). Client size, auditor specialization and fraudulent financial reporting. Managerial Auditing Journal, 19, 651-668.
Caster, Paul; Pincus, Karen V. (1996). An Empirical Test of Bentham’s Theory of the Persuasiveness of Evidence, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1-22.
Fallatah Y. (2006). The Role of Asset Reliability and Auditor Quality in Equity Valuation: A dissertation of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Florida Atlantic University 2006; Available at UMI Microform 3222087 (ProQuest).
Fogarty JA, Landes CE, Goldwasser DL, Graham L, Messier J. (2006). Offical Releases. Journal of Accountancy, 201 (5) , 112-155.
Hatherly, David J. (1980). The Audit Evidence Process, London.
Keenan, D; Anderson, J. 1979. Evidence and the auditor (Part 2) , Accountancy, 119-120.
Li, D. (2007). Auditor tenure and accounting conservatism ‌PHD‌ Thesis, Georgia Institute of Technology.
Mautz, R. K. and Sharaf, Hussein A. (1961). The Philosophy of Auditing, Sarasota Seventeenth Printing 1993.
Messier JR, William F, Eilifsen A, Austen LA. (2004). Auditor Detected Misstatements and the Effect of Information Technology. International Journal of Auditing, pp. 223-235.
Moeckel C. (1990). The Effect of Experience on Auditors’ Memory Errors. Journal of Accounting Research, 368-387.
Rittenberg, L. E; Schwieger, B. J; Johnstone, K. M. (2008). Auditing A Business Risk Approach, Thomson, 150-238.
Schandl, Charles W. (1978). Theory of Auditing: Evaluation, Investigation, and Judgment, Houston.
Smieliauskas, W; Smith, L. (1990). A theory of evidence based on audit assertions, Contemporary Accounting Research, 407-426.
Stephens, G. (2003). An Investigation of the Descriptiveness of the General Theory of Evidence and Auditing, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 55-74.
Teoh H. Y; Ch. Lim. (1994). Perceptions of Auditor Independence: A Malaysian Study, Report Prepared for the Malaysian Institute of Accounts, April.
Toba, Yoshihide. (1975). A General Theory of Evidence as the Conceptual Foundation in Auditing Theory, The Accounting Review, 7-24.
Watts, R. L; Zimmerman, J. L. (1983). Positive accounting theory. Prentice Hall International