بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دبیر آموزش و پرورش همدان، دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه‌های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه‌کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‌اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می‌دهد که مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه‌کاری نامشروط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Corporate Governance Mechanisms on Unconditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • مهدی پرویزی 1
  • babak jamshid 2
  • mohamad derakhshani 3
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of corporate governance mechanisms on conditional conservatism of firms listed in Tehran Stock Exchange. Data are collected from 125 firms in the period from 2009 to 2013. The research considers elements of corporate governance mechanisms as independent variables, unconditional conservatism as the dependent variable, and three variable of firm size, the ratio of equity market value to book value, and financial leverage as control variable. To conduct this research, a main hypothesis and four secondary hypotheses are provided and for data analysis, Eviews statistical software version 8 is used. The research uses the correlation and, according to the target, a functional method. The results show that corporate governance mechanism has a negative effect on unconditional conservatism, institutional ownership and managerial ownership, and also it leads to decreases in unconditional conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Institutional ownership
  • Managerial ownership
  • Ownership of major shareholders
  • Unconditional Conservatism
استا، سهراب. (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، صص. 93-106.
بادآور نهندی، یونس.، و برادران حسن زاده، رسول.، و محمودزاده باغبانی، سعید. (1390). بررسیرابطهبینبرخیمکانیزمهایحاکمیتشرکتیومحافظه‌کاریدر گزارشگریمالی. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9، صص. 180-160.
دیندار یزدی، مهدی. (1389). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری و نظام راهبری شرکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری.
رشیدی، مینا.، و پاک مرام، عسگر.، و بیک زاده، جعفر. (1393). رابطهبینمالکیتدولتیومحافظه‌کاریشرطیحسابداری درشرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران. مجله پژوهش حسابداری، شماره 14، صص. 79-61.
فروغی، داریوش.، و عباسی، جواد. (1390). بررسی عوامل موثر بر اعمال محافظه‌کاری حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، سال اول، صص. 113-132.
مرادزاده، مهدی.، و ناظمی، مهدی.، و غلامی، رضا.، و فرزانی، حجت‌الله. (1388). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، صص. 85-98.
مهرانی، ساسان.، و مرادی، محمد.، و اسکندر، هدی. (1389). رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌‌کارانه. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول. صص. 47-62.
Astami Emita, Tower Greg. (2006). Accounting Policy Choice and Firm Characteristics in the Asia Pacific Region. An International Empirical Test of Costly Contracting Theory. International Journal of Accounting, 41: 1-21.
Beekes, Wendy, Pope, Peter and Young, Steven. (2004). The Link Between Earnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition. Evidence from the U. K. Corporate Governance An International Review, Vol 12 (1) , pp. 47-59.
Chi, Wuchun, Liu, Chiawen. And Wang Taychang. (2009). What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol 5 (1) , pp. 47-59.
Givoly D, Hayn C. (2000). The Changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?Journal of Accounting and Economics; 29: 287-320.
Watts R. (2003). Conservatism in Accounting Part I. Explanations and Implications. Accounting Horizons; 17: 207-221.