رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و مدرس دانشگاه مازندران

چکیده

ییکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و سرمایه‌گذاری می‌باشد. نحوه تأمین مالی شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری‌های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت‌ها، انعطاف‌پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می‌پردازد. برای این منظور از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال‌های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری مالی با انتشار بدهی‌های موقت شرکت‌ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی‌باشد. در این مطالعه منظور از بدهی‌های موقت، بدهی‌های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Financial Flexibility and Financing Type of Firms Listed in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • saber sheri anaghiz 1
  • ghasem bolu 1
  • bahram mohseni maleki rastaghi 2
چکیده [English]

One of the major challenges facing firms is obtaining funds needed to finance current operations and investment. Financing of firms is influenced by different many internal and external factors. On the other hand, several studies have shown that due to the problems of the traditional theory of capital structure, financial flexibility is one of the main factors effective on financing of firms. This study examines the relation between financial flexibility and finance type (debt or equity). For this purpose, 108 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2013 are studied. In this study, the marginal value of cash which is an indicator of financial flexibility is calculated using the model horoscope Faulkender and Wang (2006) and then the impact of financial flexibility on financing through stock or debt or a combination is investigated using simple and multiple logistic regression. The results show that financial flexibility has a significant and positive relationship with firms' transitory debt issuance, but it has no significant relation with equity issuance. In this study, transitory debt means the debt over the estimated optimal leverage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Flexibility
  • Capital Structure
  • Transitory Debt
  • Optimal Leverage
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و جولا، جعفر (1388). بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 8، ص 91
تهرانی، رضا. (1384). مدیریت مالی. انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.
حقیقت، حمید و بشیری، وهاب (1391). بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه. فصلنامه دانش حسابداری، شماره 8، ص 49.
دارابی، رویا. (1392). رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه. مجله راهبرد مدیریت مالی، سال اول، شماره 1، صص 91-116.
رحمانی، علی، غلامی گاکیه، فردین و پاکیزه، کامران. (1391). تأثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش آفرینی. پیشرفت‌های حسابداری، دوره چهارم، شماره دوم، ص 76-53
کردستانی، غلامرضا و پیرداوری، طناز (1391). ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار. فصلنامه دانش حسابداری، شماره 9، ص 123-142.
نصیرزاده، فرزانه و مستقیمان، علیرضا. (1389). آزمون نظریه های ساختار سرمایه ی توازن ایستا (مصالحه ی ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله پیشرفت های حسابداری، شماره 59، ص 133-158.
Byoun, Soku. (2011). Financial Flexibility and Capital Structure Decision Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1108850 or http: //dx. doi. org /10. 2139/ssrn. 110885.
Clark, Brian J. (2010). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1499497
Denis, D. J. (2011). Financial flexibility and corporate liquidity. Journal of Corporate Finance, 17, 667-674.
Faulkender, Michael, and Rong Wang. (2006). Corporate financial policy and the value of cash, Journal of Finance, 61, 1957-1990.
Hess, Dieter and Immenkötter, Philipp. (2014). How Much Is Too Much? Debt Capacity and Financial Flexibility Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1990259