بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران

چکیده

در این پژوهش به تحلیل مکانیزم تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، بر مبنای مدل ارزیابی درآمد باقیمانده، پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1388-1393)، شاخص رفتار احساسی سرمایه‌گذاران بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران بر چشم‌انداز رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، تأثیر مشترک رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، از طریق روش همبستگی بررسی شده است. نتایج تجربی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رفتار احساسی سرمایه‌گذاران، رشد عایدات مورد انتظار را تغییر می‌دهد و سپس بر روی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می‌گذارد. هرچند رفتار احساسی سرمایه‌گذاران بر نرخ بازده مورد توقع تأثیر معنی‌داری ندارد. همچنین، تقابل اطلاعات حسابداری و رفتار احساسی سرمایه‌گذاران، قیمت سهام را در نوسانات بالای عایدات توضیح می‌دهد. لازم به ذکر است، اطلاعات حسابداری هنگامی که عایدات باثبات‌تر باشد اثرگذاری بیشتری بر قیمت‌های سهام دارد؛ در حالی که رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران هنگامی که عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتری وجود دارد بر روی قیمت سهام تأثیر بیشتری می‌گذارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors Sentiment and Accounting Information on Stock Price

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht 1
  • Amir Hossein Hossein Pour 2
  • Hossein Eslami Mofidabadi 3
1 Associate Prof. Of Accounting, University Of Tehran
2 Ph.D. Student of Tehran University
3 Ph.D. Student of Islamic Azad University, Science and Research branch
چکیده [English]

This paper analyzes the mechanism behind the effects of investor sentiment and accounting information on stock price, based on the residual income valuation model. This study Uses data from firms listed in Tehran Stock Exchange over a period of 6 Years (2009-2014, In Solar Calendar) and constructs investors' Sentiment Index and examines investors' sentiment effect on the perspective of the expected earnings growth and the required rate of return. Furthermore, this study investigates the joint effect of investors sentiment and accounting information on stock price, through the correlation method. The empirical results show that investors sentiment can change the expected earnings growth, and thus affects the stock price. However, investor sentiment has no significant effect on the required rate of return. In addition, interaction of accounting information and investors sentiment, in high volatility of earnings, can explain the stock price. It should be noted that accounting information has more effect on stock price when earnings are more stable; whereas the sentiment puts a greater impact on stock prices when there is more information uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Investor Sentiment
  • Accounting Information
  • Earning Uncertainty
  • Residual Income Valuation Model
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ نبی زاده، احمد. (1388). بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های1385- 1381. تحقیقات مالی، 21 (28)، 21- 34.
حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله و مریم محرابی. (1392). تأثیر رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (17).
عسگری، مهدی؛ حاجی حسن معمار، احسان و مریم متین مطلق. (1394). بررسی تأثیر رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های1388- 1392. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394.
فیاضی، هادی؛ فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ رضایی، فرزین. (1393). رابطه میان شاخص واکنش رفتاری سرمایه گذاران با شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد مدیریت مالی، تهران.
یوسفی، راحله؛ شهرآبادی، ابوالفضل. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 57- 64.
Aboody, D. , Hughes, J. , Liu, J. (2005). Earnings quality, insider trading and cost of capital. J. ACCOUNT. RES. 43 (5) , 651–673.
Andrade, E. (2005). Behavioral consequences of affect: combining evaluation and regulatory mechanisms. J. CONSUM. RES. 32 (12) , 355–362.
Baker, M. , Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. J. FINANC. 61 (4) , 1645– 1680.
Baker, M. , Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. J. ECON. PERSPECT. 21 (2) , 129–151.
Ball, R. , Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. J. ACCOUNT. RES. 6 (2) , 159– 178.
Barth, M. , Konchitchki, Y. , Landsman, W. (2013). Cost of capital and earnings transparency. J. ACCOUNT. ECON. 55 (2) , 206–224.
Beaver, W. (1968). The information content of annual earnings announcements. J. ACCOUNT. RES. 6 (3) , 67–92.
Brown, G. , Cliff, M. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. J. EMPIR. FINANC. 11 (1) , 1–27.
Chan, L. , Jegadeesh, N. , Lakonishok, J. (1996). Momentum strategies. J. FINANC. 51 (5) , 1681–1713.
Chaney, P. , Lewis, C. (1995). Earnings management and firm valuation under asymmetric information. J. CORP. FINANC. 1 (3) , 319–345.
Chen, K. (2011). Investor sentiment and the valuation relevance of accounting information. Working Paper. Singapore Management University.
Claus, J. , Thomas, J. (2001). Equity premia as low as three percent? Evidence from analysts’ earnings forecasts for domestic and international stock markets. J. FINANC. 56 (5) , 1629–1666.
Core, J. , Guay, W. , Verdi, R. (2008). Is accruals quality a priced risk factor? J. ACCOUNT. ECON. 46 (1) , 2–22.
Cornell, B. , Landsman, W. , Stubben, S. (2014). Accounting information, investor sentiment, and market pricing. SSRN Working paper. No. 2447695.
De Long, B. , Shleifer, A. , Summers, L. , Waldmann, R. (1990). Noise trader risk in financial markets. J. POLIT. ECON. 98 (4) , 703–708.
Easton, P. (2004). PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital. ACCOUNT. REV. 79 (1) , 73–95.
Feltham, G. , Ohlson, J. (1999). Residual earnings valuation with risk and stochastic interest rates. ACCOUNT. REV. 74 (2) , 165–183.
Francis, J. , LaFond, R. , Olsson, P. , Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. J. ACCOUNT. ECON. 39 (2) , 295–327.
Gordon, J. , Gordon, M. (1997). The finite horizon expected return model. FINANC. ANAL. J. 53 (3) , 52–61.
Hribar, P. , McInnis, J. (2012). Investor sentiment and analysts earnings forecast errors. MANAGE. SCI. 58 (2) , 293–307.
Isen, A. , Nygren, M. , Ashby, G. (1988). Influence of positive effect on the subjective utility of gains and losses: it is just not worth the risk. J. PERS. SOC. PSYCHOL. 55 (5) , 710–717.
Kim, Taehyuk& Ha. Aejin. (2010). Investor Sentiment and Market Anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www. ssrn. com.
Lee, C. , Shleifer, A. , Thaler, R. (1991). Investor sentiment and the closed-end fund puzzle. J. FINANC. 46 (1) , 75– 109.
Li, Feng. (2006). Do Stock Market Investors Understand the Risk Sentiment of Corporate Annual Reports? Available at www. ssrn. com.
Mei-Chen Lin. (2010). The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, vol 60, pp 29-43.
Ogneva, M. (2012). Accrual quality, realized returns, and expected returns: the importance of controlling for cash flow shocks. ACCOUNT. REV. 87 (4) , 1415–1444.
Ohlson, J. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. CONTEMP. ACCOUNT. RES. 11 (2) , 661–687.
Ohlson, J. A. , Juettner-Nauroth, B. E. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. REV. ACCOUNT. STUD. 10 (2-3) , 349–365.
Rajgopal, S. , Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. J. ACCOUNT. ECON. 51 (1-2) , 1–20.
Schmeling, M. (2009). Investor sentiment and stock returns: some international evidence. J. EMPIR. FINANC. 16 (3) , 394–408.
Shefrin, H. (2008). Risk and return in behavioral SDF-based asset pricing models. Journal of Investment
Stambaugh, R. , Yu, J. , Yuan, Y. (2012). The short of it: investor sentiment and anomalies. J. FINANC. ECON. 104 (2) , 288–302.
Sun, H. , Li, Z. , Chan, M. L. (2012). The applicability of the implied cost of capital: evidences from Chinese listed companies. Journal of Zhongnan University of Economics and Law. (4) , 87–93,144.
Wang, Y. , Jian, X. , Li, L. (2010). Does fair value measurement model have value relevance? Empirical evidence from financial assets investigation. China Accounting Review. 8 (4) , 383–398.
Wright, W. , Bower, G. (1992). Mood effects on subjective probability assessment. ORGAN. BEHAV. HUM. DEC. 52 (2) , 276–291.
Zhu, B. Niu. F. (2016). Investor Sentiment, Accounting Information And Stock Price: Evidence From China, Pacific- Basin Finance Journal, Doi: 10-1016/J. Pacfin. 2016. 03. 010