دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1394 
1. رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

صفحه 1-14

10.22051/jera.2015.633

احمد احمدپور؛ عصمت اصابت طبری؛ میثم طالب تبار آهنگر


8. رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام

صفحه 131-144

10.22051/jera.2015.637

محمود موسوی شیری؛ حمید سلیمانی؛ یوسف مومنی؛ حجت سلیمانی