دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، زمستان 1394 (پیاپی 18) 
1. رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل

صفحه 1-14

احمد احمدپور؛ عصمت اصابت طبری؛ میثم طالب تبار آهنگر


7. تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری

صفحه 109-130

علی اصغر انواری رستمی؛ الناز تجویدی؛ میثم جهانگرد


8. رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام

صفحه 131-144

محمود موسوی شیری؛ حمید سلیمانی؛ یوسف مومنی؛ حجت سلیمانی