دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1390 
1. توجه مدیران به عوامل موفقیت‌ساز، با تأکید بر فرایند‌های حسابداری مدیریت

صفحه 7-26

فریدون راهنمای رودپشتی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جلال اسپوکه


3. اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری

صفحه 49-66

پرویز پیری؛ محمد ایمانی برندق؛ سیامک اللهوردیزاده


4. نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

صفحه 67-88

غلامرضا کردستانی؛ پویا مدافعی؛ علی جهانگیری لیواری؛ محمد ایرانشاهی