دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1390 
4. نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

صفحه 67-88

10.22051/jera.2013.532

غلامرضا کردستانی؛ پویا مدافعی؛ علی جهانگیری لیواری؛ محمد ایرانشاهی